“Staden som stoppat gängen – medan andra misslyckats”

De uthålliga politiska satsningar för ett tryggt och säkert Umeå ger resultat. Umeå är landets största stad utan utsatta områden. Detta understryker vikten av det som är målet för vår politik - långsiktiga, proaktiva satsningar på en trygg kommun. Dagens Nyheter (DN) beskrev i en artikel, den 6 mars 2023, hur vi i Umeå bland annat genom samverkan, medveten stadsplanering, förebyggande arbete och ett starkt föreningsliv har kunnat bromsa våldsutvecklingen i vår kommun.

Dagens Nyheters jämförelse visar att Umeå är den största kommunen utan det Polismyndigheten betecknar som utsatta områden. Den genomgång DN gjort visar också att bland landets 20 största städer har Umeå de högsta nivåerna av trygghet, de lägsta nivåerna av utsatthet för brott och bäst förtroende för rättsväsendet. Detta baseras på uppgifter från den nationella myndigheten Brottsförebyggande rådet.

…bland landets 20 största städer har Umeå de högsta nivåerna av trygghet, de lägsta nivåerna av utsatthet för brott och bäst förtroende för rättsväsendet.

Källa: Dagens Nyheter 2023-03-06

“Detta är resultatet av en sammanhållen väv av trygghetsåtgärder som genomsyrar all kommunal verksamhet i Umeå. Sedan några år tillbaka är det, efter förslag från Socialdemokraterna, ett övergripande mål för kommunens verksamhet att Umeå ska växa tryggt, säkert och hållbart, utan att utsatta områden växer fram.”

säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande vid Umeå kommun i en kommentar till artikeln och påminner om en artikel i Västerbottens-Kuriren i februari 2020 som förtjänstfullt beskrev det långsiktiga arbetet för ett tryggt och socialt hållbart Umeå.

Denna väv av trygghetsåtgärder innefattar satsningar på social hållbarhet, ett starkt förenings- och kulturliv, skolframgång, tidiga insatser för barn och unga, medveten samhällsplanering för att motverka segregation och samverkan mellan polis, socialtjänst, skola och andra myndigheter.

När Dagens Nyheter talar med experter på polisen, Brottsförebyggande rådet och Umeå universitet är bedömningen att anledningen till att Umeå lyckats förhållandevis väl att det tagits ett helhetsgrepp i trygghetsfrågorna med ett finmaskigt skyddsnät i flera lager. Det som pekas ut som särskilt betydelsefullt är det framgångsrika arbetet mot boendesegregation, socialt kapital, medveten samhällsplanering från kommun och näringsliv, ett starkt föreningsliv och en samsyn mellan kommunen och polisen som lett till tidiga och uthålliga åtgärder.

“Det finns ingen mirakelmedicin, men med ganska små medel kan man få en enorm effekt”

säger individ- och familjenämndens ordförande Andreas Lundgren (S), som också är ledamot i Umeås brottsförebyggande råd, som intervjuats av DN.

Andreas Lundgren (S) efterfrågar i DN:s artikeln större insatser från regeringen riktade till kommunerna. För Umeås del skulle, enligt Andreas Lundgren, ett riktat statsbidrag på 40 miljoner kronor, eller motsvarande fyra miljarder till samtliga kommuner, räcka till en fördubbling av socialtjänstens förebyggande åtgärder.

Han beskriver också att svårigheterna för många kommuner består i att en stor del av socialtjänstens pengar redan är låsta till lagstadgade åtgärder, som platser på behandlingshem eller stöd till funktionshindrade, vilket försvårar möjligheten att satsa på åtgärder för att stävja den grova brottsligheten.

Andreas Lundgren (S) efterfrågar i artikeln större insatser från regeringen riktade till kommunerna. För Umeås del skulle, enligt Andreas Lundgren, ett riktat statsbidrag på 40 miljoner kronor, eller motsvarande fyra miljarder till samtliga kommuner, räcka till en fördubbling av socialtjänstens förebyggande åtgärder.

“Det är ändå betydligt billigare än att vänta tills det är för sent. För mig är det obegripligt att inte satsa på åtgärder som vi vet ger effekt.”

säger Andreas Lundgren (S) avslutningsvis.

Läs mer om vår politik för ett tryggt, säkert och hållbart Umeå här:

Artikeln i Dagens Nyheter beskriver också det arbete med samverkansprojektet Umeå växer – tryggt och säkert som initierades av den socialdemokratiska kommunledningen när polisen i Umeå varnade för en oroväckande utveckling 2015.

När vi 2015 såg tecken till ökande otrygghet tog vi snabbt initiativ till uppdraget Umeå växer – tryggt och säkert tillsammans med polisen. Därefter har Socialdemokraterna i sina budgetförslag för Umeå kommun genomfört årliga reformer för att bygga ut trygghetsarbetet ytterligare.

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande vid Umeå kommun

När varningstecknen framträdde svarade Umeå kommun med ett batteri av åtgärder för bättre utemiljöer och belysning, nya konstgräsplaner, feriejobb och sociala insatsgrupper, och har sedan dess satt ett övergripande mål om att Umeå ska växa hållbart utan utsatta områden.

”Socialdemokraterna i Umeå har sedan flera decennier varit drivande för medveten stadsplanering för att förhindra segregation och otrygghet när kommunen växer. När vi 2015 såg tecken till ökande otrygghet tog vi snabbt initiativ till uppdraget Umeå växer – tryggt och säkert tillsammans med polisen. Därefter har Socialdemokraterna i sina budgetförslag för Umeå kommun genomfört årliga reformer för att bygga ut trygghetsarbetet ytterligare.” säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Därför är det av stor betydelse att vi redan förra året identifierade behovet av en förstärkt samverkan med Polismyndigheten vad gäller aktiv brottsbekämpning. Av betydelse är också att vi genom vårt budgetförslag 2020 förstärkte arbetet mot välfärdskriminalitet i Umeå kommun, eftersom vi vet att den grovt kriminella miljön även livnär sig på välfärdsbedrägerier.

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande

Att förhindra uppkomsten av sociala problem, minska riskerna för kriminalitet och värna allt det som är friskfaktorer för ett samhälle har genomsyrat hur vi utformat Socialdemokraterna i Umeås politik för välfärden, för stads- och kommunplanering, bostadsbyggande, gestaltning av offentliga miljöer, förebyggande arbete på generell nivå och individnivå, föreningsstöd – med mera.

Men detta arbete måste fortsätta och även fortsättningsvis prioriteras framför skattesänkningar. Det är inte minst viktigt nu när vi ser hur den grova kriminalitet, som tyvärr fått fäste i andra delar av landet, utökar sin verksamhet till norra Sverige. Att det finns tecken på att den grova brottsligheten från andra städer söker sig mot Umeå belyses också i de intervjuer med företrädare för polisen som DN gjort i sin artikel. Detta understryks ytterligare av den våldsvåg som sköljt över Sundsvall den senaste tiden.

“Därför är det av stor betydelse att vi redan förra året identifierade behovet av en förstärkt samverkan med Polismyndigheten vad gäller aktiv brottsbekämpning. Av betydelse är också att vi genom vårt budgetförslag 2020 förstärkte arbetet narkotikan och även mot välfärdskriminalitet i Umeå kommun. Detta eftersom vi vet att den grovt kriminella miljön vid sidan av narkotikahandeln också livnär sig på välfärdsbedrägerier.”

säger Hans Lindberg (S) vidare.

Förra året presenterade Socialdemokraterna i Umeå, tillsammans med Mp, sitt budgetförslag för Umeå kommun för 2023.

I detta ingick bland annat en satsning på inrättandet av lokal operativ samverkan (LOS). Detta syftar till att utöka trygghetsarbetet med skarpa, brottsbekämpande åtgärder tillsammans med polisen och andra myndigheter. Förslaget antogs sedan av kommunfullmäktige och arbetet med LOS har inletts.

I S och MP:s budgetförslag för 2023 ingick också förstärkta anslag till det interna säkerhetsarbetet i Umeå kommun. Detta är viktigt för att minska kommunens sårbarhet för otillbörlig påverkan och försök att påverka Umeå kommuns arbete mot kriminaliteten genom hot och trakasserier mot tjänstepersoner inom exempelvis socialtjänsten. Arbetet med att förstärka kommunens arbete mot hot och har nu inletts.

Läs mer här: Ökade insatser mot hot och hat, öppnas i ny flik (umea.se)

“När vi nu ser tecken på att den grova kriminaliteten som etablerat sig i andra delar av Sverige försöker utvidga sin verksamhet till norra Sverige är det viktigt att vi bygger en robust organisation där de som jobbar mot välfärdskriminalitet och grov brottslighet har stöd i ryggen.” säger Hans Lindberg (S) avslutningsvis.

Läs mer om vår politik för ett tryggt och hållbart Umeå och Sverige

Hans Lindbergs inledningsanförande vi kommunfullmäktiges budgetsammanträde

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare, Jag vill börja med att yrka bifall till det förslag till planeringsdirektiv och budget för Umeå kommun för 2025 som läggs av Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet. Vi lägger en budget som prioriterar investeringar och resurser till välfärden, tryggheten, klimatet samt för att öka Umeås säkerhet och beredskap. Vi växlar också upp arbetet…

Läs mer Hans Lindbergs inledningsanförande vi kommunfullmäktiges budgetsammanträde

“Vi investerar i en trygg och hållbar framtid för Umeå”

För Socialdemokraterna och Miljöpartiet är det viktigt att Umeå fortsätter att vara en trygg kommun, utan utsatta områden, som ökar takten i klimatomställningen och stärker krisberedskapen. Vi lägger därför en budget som prioriterar investeringar i välfärden, tryggheten och klimatet. Samtidigt vill vi ta ansvar för kommande generationers behov, genom en långsiktigt hållbar ekonomisk politik. Vi väljer…

Läs mer “Vi investerar i en trygg och hållbar framtid för Umeå”

Nu förverkligar vi den historiska satsningen på ett tryggt och säkert Umeå!

“I höstas ställde sig kommunfullmäktige bakom vårt förslag, från Socialdemokraterna och Miljöpartiet, om att göra en historiskt stor satsning på ett tryggt och säkert Umeå för alla. I dag genomfördes en presskonferens där vi presenterade en åtgärdsplan för att förverkliga denna satsning. Det har föregåtts av ett intensivt och fantastiskt arbete från hela den kommunala…

Läs mer Nu förverkligar vi den historiska satsningen på ett tryggt och säkert Umeå!

Vårt budgetförslag för Umeå kommun för 2025

Pressmeddelande, 21 maj 2024Socialdemokraterna i Umeå och Miljöpartiet i Umeå VI INVESTERAR I EN TRYGG OCH HÅLLBAR FRAMTID FÖR UMEÅ Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i dag presenterat sitt förslag till budget för Umeå kommun för 2025. “Med den här budgeten bygger vi framtidens trygga och hållbara Umeå.I dessa oroliga tider när regeringen inte tar sitt…

Läs mer Vårt budgetförslag för Umeå kommun för 2025

Studiebesök om hur Umeå bygger trygghet

I dag välkomnade kommunalråden Janet Ågren (S) och Hans Lindberg (S) en delegation från den socialdemokratiska gruppen i riksdagens justitieutskott för ett studiebesök vid Umeå kommun. Man har på nationell nivå noterat att Umeå lyckats väl i kampen mot otrygghet och segregation. Detta genom bl.a. bred och uthållig samverkan mellan kommun, polis, föreningsliv, näringsliv och…

Läs mer Studiebesök om hur Umeå bygger trygghet

Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag för Umeå kommun för 2024

“Vi har länge vetat att vi går mot stora utmaningar. Färre ska försörja fler då framförallt våra äldre blir fler och hela norrlandskusten har brist på folk. Till detta kommer nu inflation och lågkonjunktur. Men vår inställning är att vi hela tiden ska sträva efter att alla ska ha en trygg välfärd från barndom till…

Läs mer Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag för Umeå kommun för 2024

Umeå kommun mottar hederspris för uthålliga satsningar på samverkan, förebyggande arbete och trygghet

Under gårdagen mottog Hans Lindberg (S), kommunalråd, Svensk socialpolitisk förenings årliga hederspris för Umeå kommuns räkning. Prisutdelningen skedde i samband med den socialpolitiska föreningens studiedag i Stockholm och Hans närvarade tillsammans med Seth Åberg, utvecklingsstrateg vid Umeå kommuns drog- och brottsförebyggande råd och Mikael Rystedt, lokalpolisområdeschef i Umeå. Styrelsen för Svensk socialpolitisk förening motiverar priset…

Läs mer Umeå kommun mottar hederspris för uthålliga satsningar på samverkan, förebyggande arbete och trygghet

För hela Sverige!

Andreas Lundgren, ordförande Umeå arbetarekommun Victoria Dahlberg, ordförande LO i Umeå Isak Åström, ordförande SSU i Umeå Lina Farhat, ordförande S-kvinnor i Umeå Birgitta Mukkavaara, S-kvinnor i Umeå Fredrik Olovsson, riksdagsledamot och vår gruppledare i näringsutskottet. Tåget gick från Döbelns park till Rådhustorget, och årets uppslutning var stor, med många som gick med för första…

Läs mer För hela Sverige!

“Alkoholmonopolet handlar om barns rätt till en trygg uppväxt”

Du kan även läsa insändaren i Folkbladet via denna länk (öppnas i ny flik). Systembolaget har sedan bildandet 1955 varit en garant mot att folk super ihjäl sig och att barn bevittnar när deras mammor slås ihjäl i hemmen. Nu tänker L+KD+M+SD avskaffa monopolet genom att införa gårdsförsäljning. Gårdsförsäljning av lokalproducerat vin låter gemytligt, men kan…

Läs mer “Alkoholmonopolet handlar om barns rätt till en trygg uppväxt”

Umeås trygghet – varken slump eller att ta för givet

I en artikeli Dagens Nyheter under rubriken ”Staden som stoppat gängen medan andra misslyckats” beskrivs hur vi i Umeå kunnat bromsa den utveckling som vi sett i andra större kommuner i Sverige. Umeå är i dag den största svenska kommunen utan det polisen klassificerar som utsatta områden. DN:s genomgång visar också att bland landets 20 största…

Läs mer Umeås trygghet – varken slump eller att ta för givet

Debatt: “Satsningar på ett tryggt och säkert Umeå ger resultat.”

Denna debattartikel publicerades även i Västerbottens-Kuriren den 20 mars 2023. De uthålliga politiska satsningarna för ett tryggt och säkert Umeå ger resultat. Men detta arbete måste fortsätta med bibehållen kraft och även framöver prioriteras framför skattesänkningar. Det är inte minst viktigt nu när vi ser hur den grova kriminalitet, som tyvärr fått fäste i andra delar…

Läs mer Debatt: “Satsningar på ett tryggt och säkert Umeå ger resultat.”

Kraftsamling i Umeå kommun mot hot, hat, våld och otillbörlig påverkan

Den senaste tidens utveckling med bl.a. desinformationskampanjer mot socialtjänsten visar att det är av stor betydelse att minska den kommunala verksamhetens sårbarhet för otillbörlig påverkan på myndighetsutövningen. Det är också en viktig arbetsmiljöfråga. Det är oacceptabelt att kommunens personal drabbas av brott när de utför sitt viktiga arbete. Nu förstärks därför Umeå kommuns arbete mot…

Läs mer Kraftsamling i Umeå kommun mot hot, hat, våld och otillbörlig påverkan

Förstärkt arbete i Umeå kommun för att förhindra kriminell etablering

De uthålliga politiska satsningar för ett tryggt och säkert Umeå ger resultat. Umeå är landets största stad utan utsatta områden. Detta understryker vikten av det som är målet för vår politik: långsiktiga, proaktiva satsningar på en trygg kommun. Dagens Nyheter (DN) beskrev i en artikel den 6 mars 2023 hur vi i Umeå bland annat…

Läs mer Förstärkt arbete i Umeå kommun för att förhindra kriminell etablering

Nya medborgarlöften mellan Umeå kommun och Polismyndigheten

“Socialdemokraterna i Umeå har sedan flera decennier varit drivande för medveten stadsplanering för att förhindra segregation och otrygghet när kommunen växer. När vi 2015 såg tecken till ökande otrygghet tog vi snabbt initiativ till projektet Umeå växer tryggt och säkert tillsammans med polisen. Därefter Socialdemokraterna i sina budgetförslag för Umeå kommun genomfört årliga reformer för…

Läs mer Nya medborgarlöften mellan Umeå kommun och Polismyndigheten

Beslut: 3,8 miljoner för ett starkare föreningsliv!

– Föreningarna som får stöd arbetar alla inkluderande med barn, ungdomar och utsatta målgrupper för att förbättra både för individen och för samhället i stort. Vi är väldigt stolta över kommunens föreningar och det jobb de gör, säger Ari Leinonen (S), ordförande i fritidsnämnden. Verksamhetsstödet till fritidsverksamhet för prioriterade grupper syftar bland annat till att…

Läs mer Beslut: 3,8 miljoner för ett starkare föreningsliv!

S budgetmotion för 2023 – Vårt Sverige kan bättre

– Det här är en budget att lita på. Vi sätter välfärden främst, vi har en realistisk politik för att stötta hushållen i de tuffa ekonomiska tider vi har framför oss, och vi tar tag i de stora samhällsproblem som präglar vårt land, säger Mikael Damberg Vårt Sverige sätter välfärden främst Socialdemokraterna vill fördubbla de…

Läs mer S budgetmotion för 2023 – Vårt Sverige kan bättre

Det ekonomiska biståndet till samhällets mest utsatta måste inflationssäkras nu!

Från och med den 1 januari 2023 höjs riksnormen för försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) med 8,6 procent för att kompensera för inflationen. Men situationen är akut för många redan nu, inte minst fattiga barnfamiljer. Därför vill vi att Umeå kommun skyndsamt vidtar åtgärder för att skydda samhällets mest utsatta från inflationens skadeverkningar. I oktober gavs förvaltningen,…

Läs mer Det ekonomiska biståndet till samhällets mest utsatta måste inflationssäkras nu!

Justitieministern: “Sverige kan lära av Umeå”

VK skriver idag om justitieminister Morgan Johanssons besök i Umeå under tisdagen. Ett besök som till stora delar ägnades åt att få en inblick i det förebyggande arbete som Umeå kommun bedriver. Ministern besökte både det operativa teamet på Ersängsskolan och fick en inblick i arbetet som bedrivs via Umeås drog- och brottsförebyggande råd. Det är klart att…

Läs mer Justitieministern: “Sverige kan lära av Umeå”

Vid årsskiftet höjs garantipensionen igen

Regeringen fastställde förra veckan prisbasbeloppet till 52 500 kronor för år 2023, något som bland annat påverkar alla med socialförsäkringsförmåner som har inbyggda mekanismer för att skydda mot inflationen. – Viktiga delar av våra socialförsäkringar är värdeskyddade och följer med inflationen. Något som blir särskilt viktig i dessa oroliga tider, sa socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi vid…

Läs mer Vid årsskiftet höjs garantipensionen igen

Tillsammans för tryggheten!

Justitieminister Morgan Johansson besöker i dag Umeå för att ta del av goda exempel på hur vi genom att satsa på förebyggande arbete, arbete mot segregation och samverkan mellan kommun, polis, andra myndigheter, föreningsliv med flera, kan nå framgång i att värna tryggheten i Umeå. Vi gläds åt regeringens besked att varje krona som läggs…

Läs mer Tillsammans för tryggheten!

Håll kriminella borta från gatan och stärk brottsoffer

– Vi kommer att jobba stenhårt, både med att sätta fler kriminella bakom lås och bom, men även med att förhindra rekryteringen av ungdomar, sa Magdalena Andersson på pressträffen där valmanifestet presenterades. Att bryta segregationen och knäcka den grova brottsligheten är en av Socialdemokraternas viktigaste frågor inför valet. Gängkriminaliteten hotar vårt samhälle. Skjutningar och sprängningar…

Läs mer Håll kriminella borta från gatan och stärk brottsoffer

50 000 polisanställda till 2032

Den grova brottsligheten undergräver tryggheten i Sverige. Stöldligor skapar oro i hela landet. Kriminella gäng utnyttjar normlösheten som vuxit fram och sätter hela bostadsområden i skräck med skjutningar och narkotikaförsäljning på öppen gata. Kampen mot kriminaliteten ska och måste vara kompromisslös. Hela samhället behöver mobilisera. Socialdemokraterna går till val på fler poliser, skärpta straff och…

Läs mer 50 000 polisanställda till 2032

Reformer för att stoppa mäns våld och för att stoppa hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck hör inte hemma i Sverige. Trots det lever många unga flickor och pojkar, och vuxna kvinnor, i en hederskontext. Det är tydligt att mer måste göras. Rätten att få leva det liv man själv vill ska vara ovillkorlig. Här finns inget utrymme för kompromiss. Alla i Sverige ska få gifta sig…

Läs mer Reformer för att stoppa mäns våld och för att stoppa hedersrelaterat våld och förtryck

Facit finns för konsekvenserna för Umeå av högerpolitiken – sänkt skatt och privatiseringar före skola, vård, omsorg och trygghet

Läs mer om vårt budgetförslag för Umeå kommun för 2023 via denna länk. För oss spelar de stora penseldragen roll. I vilken riktning ska Umeå utvecklas? Och vad blir resultatet av enskilda års budgetförslag över tid? Genom våra budgetförslag för Umeå kommun för åren 2019, 2020, 2021 och 2022 har anslagen till verksamheterna i skola, vård…

Läs mer Facit finns för konsekvenserna för Umeå av högerpolitiken – sänkt skatt och privatiseringar före skola, vård, omsorg och trygghet

“Den här bilden önskar Moderaterna i Umeå att du aldrig skulle få se.”

Bilden ovan önskar Moderaterna i Umeå att du aldrig skulle få se. Det här är nämligen en sammanställning av anmälda brott i Sveriges kommuner med över 100,000 invånare. Plus Sundsvall och Luleå för att ge lite norrlandsperspektiv. Vad bilden visar är att bland dessa 21 kommuner har Umeå överlägset minst anmälda brott per 100,000 invånare.…

Läs mer “Den här bilden önskar Moderaterna i Umeå att du aldrig skulle få se.”

“En trygg och hållbar framtid för Umeå bygger vi bäst tillsammans!”

Vi går till val på att fortsätta bygga ett tryggt och hållbart Umeå med en god välfärd från barndom till ålderdom. Med krig i världen, skenande klimatförändringar och i ljuset av pandemin har det blivit tydligt att samhället måste rustas. Välfärden, tryggheten, pensionerna, investeringar i infrastruktur, jobb och klimatarbete måste gå före stora skattesänkningar för de…

Läs mer “En trygg och hållbar framtid för Umeå bygger vi bäst tillsammans!”

Ta del av våra vallöften i kommunvalet på under en minut!

I filmerna nedan får du vart och ett av våra vallöften i valet till kommunfullmäktige i Umeå kommun förklarade på mindre än en minut av Andreas Lundgren (S), ordförande för Socialdemokraterna i Umeå och i textbaserade filmer. Om du har ytterligare frågor om dessa vallöften och vår politik är du välkommen att kontakta oss eller…

Läs mer Ta del av våra vallöften i kommunvalet på under en minut!

Våra vallöften!

Hela Umeå ska vara en trygg kommun för alla – vilket innebär ett behov att satsa på förebyggande arbete, en bra skola, en meningsfull fritid för våra barn och unga, samt jobb, sysselsättning och olika typer av bostäder blandat i stadsdelar och kommundelar.  Vi socialdemokrater prioriterar välfärden framför skattesänkningar och vinstuttag. En trygg, jämlik välfärd lägger grunden för frihet…

Läs mer Våra vallöften!

I vårt Umeå ska inga skattepengar gå till oseriösa företag eller brottslig verksamhet!

Hör Susanna Gideonsson (på bild ovan till vänster), ordförande för LO i Sverige, och kommunalrådet Hans Lindberg (S) (på bild ovan till höger) berätta mer om överenskommelsen i SVT Västerbottens inslag via denna länk. Foto: David Nordlund. En allt värre kriminalitet breder ut sig i svenskt arbetsliv. Det handlar om allt från fusk och ekonomisk…

Läs mer I vårt Umeå ska inga skattepengar gå till oseriösa företag eller brottslig verksamhet!

Välfärd, jobb, bostäder, trygghet och klimat i fokus när Socialdemokraterna i Umeå presenterar sina vallöften

Först ut att uppmärksamma valmanifestet var Folkbladet i en artikel där Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande blir intervjuad. Han säger till tidningen att: Det vi är väldigt bestämda med när vi ser både klimatförändringar och krig i omvärlden är att vi kommer att fokusera på en jämlik välfärd från barndom och ålderdom. Det handlar om…

Läs mer Välfärd, jobb, bostäder, trygghet och klimat i fokus när Socialdemokraterna i Umeå presenterar sina vallöften

I morgon avgörs det: vi lägger en budget för ett tryggt och hållbart Umeå!

Vårt budgetförslag har ett tydligt fokus: 🌹Umeå ska fortsätta rusta mot målet om en jämlik välfärd från barndom till ålderdom. 🌹Umeås framtid ska vara trygg och hållbar – utan utsatta områden. 🌹Klimatet kan inte vänta. Umeå kommun ska växla upp klimatomställningen och samtidigt öka klimatberedskapen. Klimatomställningen ska ske rättvist och bana väg för en bättre…

Läs mer I morgon avgörs det: vi lägger en budget för ett tryggt och hållbart Umeå!

En meningsfull fritid på jämlika villkor för Umeås barn och unga

I vår budget för 2023 för Umeå kommun satsar vi därför bland annat på: 🌹Permanentat stöd till Fritidsbanken på 1 miljon. 🌹 En miljon för att säkerställa kostnadsfria lovaktiviteter 🌹 Höjda investeringsanslag för fritidsnämnden för förbättrat underhåll av konstgräsplanerna. 🌹 Att Kulturskolans långsiktiga behov ska ses över och säkerställas. Goda uppväxtvillkor och arbete för barns…

Läs mer En meningsfull fritid på jämlika villkor för Umeås barn och unga

Umeå ska växa tryggt och säkert – utan utsatta områden!

I vår budget för Umeå kommun för 2023 gör vi nya miljonsatsningar på förebyggande arbete, brottsbekämpning, trygghetsskapande åtgärder, en meningsfull fritid för alla barn och unga samt arbetet mot segregation och utanförskap. Ett förstärkt helhetsgrepp om tryggheten i Umeå. Läs mer via dessa länkar: https://umesosse.se/2022/05/25/vi-vill-bygga-ut-satsningarna-pa-ett-tryggt-och-hallbart-umea-utan-utsatta-omraden/ https://umesosse.se/2022/05/23/nytt-forslag-for-att-bekampa-kriminell-etablering-och-organiserad-brottslighet-i-umea/ https://umesosse.se/2022/05/24/umea-ska-rustas-for-trygghet-hallbarhet-valfard-samt-jobb-och-utveckling-i-hela-kommunen/https://umesosse.se/2022/05/26/umeas-barn-och-unga-ska-ha-goda-och-jamlika-uppvaxtvillkor/https://umesosse.se/2022/06/04/vi-vill-fortsatta-starka-samverkan-for-att-alla-barn-och-unga-ska-fa-det-stod-de-behover-for-att-ma-bra/https://umesosse.se/2022/06/08/samverkansoverenskommelse-for-motorburen-ungdom-i-umea/ Se också mer i klippet nedan med kommunalråden…

Läs mer Umeå ska växa tryggt och säkert – utan utsatta områden!

Samverkansöverenskommelse för motorburen ungdom i Umeå

Låt mig börja med att säga att den motorburna ungdomen i Umeå inte är en homogen grupp. De är blandade vad gäller ålder, socioekonomisk bakgrund och vilken typ av motorintresse eller andra intressen man har. En gemensam nämnare är dock att den motorburna gemenskapen erbjuder glädje och tillhörighet för många, samtidigt som man ofta känner…

Läs mer Samverkansöverenskommelse för motorburen ungdom i Umeå

Vi vill fortsätta stärka samverkan för att alla barn och unga ska få det stöd de behöver för att må bra!

Tidigare i veckan genomförde några av våra företrädare i Umeå kommun och Region Västerbotten ett studiebesök där de fick en värdefull uppdatering om resultaten av arbetet med HLT. Förkortningen HLT står för “hälsa, lärande och trygghet” och är en strukturerad samverkansmodell mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvården för att fånga upp och ge stöd…

Läs mer Vi vill fortsätta stärka samverkan för att alla barn och unga ska få det stöd de behöver för att må bra!

Ny lag för att bekämpa hedersförtryck och ökade befogenheter för polisen

Det nya hedersförtrycksbrottet innebär bland annat en särskild strängare straffskala för den som upprepat begår vissa brottsliga gärningar mot en person med ett hedersmotiv. Det vill säga där ett motiv varit att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder. Straffskalan är fängelse i lägst ett och högst sex år.…

Läs mer Ny lag för att bekämpa hedersförtryck och ökade befogenheter för polisen

Umeås fältare – en ovärderlig del av att tryggt och hållbart Umeå

I kväll har vi den stora förmånen att förstärka Fältgruppen Umeå kommun med nattvandrare. Ett antal av våra förtroendevalda kommer att röra sig i Umeå under kvällen tillsammans med andra volontärer, iförda gula jackor, för att bidra med en trygg, nykter vuxen närvaro. Socialtjänstens fältgrupp inom Umeå kommun gör ett omistligt arbete med att finnas…

Läs mer Umeås fältare – en ovärderlig del av att tryggt och hållbart Umeå

Stopp för brott och fusk i offentliga upphandlingar

Den 3 juni 2022 presenterade S-regeringen därför ett förslag om hur offentlig upphandling kan bli ett kraftfullare verktyg i kampen mot den växande arbetlivskriminaliteten. I Sverige genomförs varje år ca 18 000 upphandlingar till ett värde av över 800 miljarder kronor. Det är skattepengar och ska användas på ett ansvarsfullt sätt. Offentlig upphandling ska aldrig…

Läs mer Stopp för brott och fusk i offentliga upphandlingar

Umeås barn och unga ska ha goda, trygga och jämlika uppväxtvillkor!

Umeå ska ha en trygg och jämlik skola där alla elever kan lyckas, oavsett föräldrarnas bakgrund. Under mandatperioden har vi säkerställt att cirka 500 fler vuxna anställts för att stärka skolan i Umeå. Vi ser stora behov av att höja grundbemanningen och stärka det specialpedagogiska stödet för att säkerställa en god och likvärdig utbildning för Umeås unga.…

Läs mer Umeås barn och unga ska ha goda, trygga och jämlika uppväxtvillkor!

“Viktig satsning på barnrättsarbetet i Umeå!”

Socialdemokraterna har nu presenterat sitt budgetförslag för 2023. Det är ett mycket gediget och grundligt arbete som ligger bakom den budgeten som tagits fram i samarbete med Miljöpartiet. En viktig del som vi diskuterat denna budgetomgång är hur vi på bästa sätt kan lyfta barnens rättigheter i Umeå. Vi behöver som kommun stärka vårt arbete…

Läs mer “Viktig satsning på barnrättsarbetet i Umeå!”

Vi vill bygga ut satsningarna på ett tryggt och hållbart Umeå – utan utsatta områden

I vårt budgetförslag för 2023 betonar vi fortsatt vår hållning att samhället ska agera samlat och proaktivt för att motverka sociala problem och kriminalitet. Vi ska ta kampen mot både brotten och deras orsaker. Umeå ska byggas på ett sätt som gör vardagen trygg för alla. Ett tryggt och säkert Umeå kräver ett helhetsgrepp: Ett jämställt Umeå…

Läs mer Vi vill bygga ut satsningarna på ett tryggt och hållbart Umeå – utan utsatta områden

Umeå ska rustas för trygghet, hållbarhet, välfärd samt jobb och utveckling i hela kommunen!

Vi vill att Umeå kommun ska fortsätta stärka skola, vård och omsorg med mer personal och mer resurser, att kommunen ska arbeta aktivt och långsiktigt för ett tryggt och hållbart Umeå utan utsatta områden, att Umeå ska gå före med en snabb och rättvis klimatomställning och fortsätta satsa på jobb, bostäder och utveckling i hela…

Läs mer Umeå ska rustas för trygghet, hållbarhet, välfärd samt jobb och utveckling i hela kommunen!

Nytt förslag för att bekämpa kriminell etablering och organiserad brottslighet i Umeå

Socialdemokraterna har under mandatperioden varit drivande för en kraftfull utbyggnad av det förebyggande arbetet i Umeå kommun, värnande av fritid och kultur, satsningar på skolframgång och insatser till unga i riskzon samt ambitionshöjningar i kampen mot drogerna, fusket och välfärdskriminaliteten. Genom att trycka på rubrikerna nedan kan du läsa mer om vår politik och vad…

Läs mer Nytt förslag för att bekämpa kriminell etablering och organiserad brottslighet i Umeå

Debatt: “Därför vill vi sätta upp kameror på Dragonskolan”

I dagarna har såväl Vänsterpartiet som Moderaterna författat inlägg i frågan om kameraövervakning på Dragonskolan. Som brukligt i valrörelser har båda dessa partier gjort det för lätt för sig, för i praktiken förhåller sig båda partierna inte till verkligheten. Särskilt inte i den här frågan. Det skriver Peter Vigren (S), gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande och…

Läs mer Debatt: “Därför vill vi sätta upp kameror på Dragonskolan”

facebook Twitter Email