Vi vill bygga ut satsningarna på ett tryggt och hållbart Umeå – utan utsatta områden

Umeå är Sveriges största kommun utan utsatta områden. Så ska det förbli. Umeå ska växa tryggt och hållbart utan några utsatta områden. Därför föreslår vi, i vårt nyligen presenterade budgetförslag för Umeå kommun för 2023, nya miljonsatsningar på förebyggande arbete, brottsbekämpning, trygghetsskapande åtgärder, en meningsfull fritid för alla barn och unga, arbetet mot segregation och utanförskap. Ett förstärkt helhetsgrepp om tryggheten i Umeå.

I vårt budgetförslag för 2023 betonar vi fortsatt vår hållning att samhället ska agera samlat och proaktivt för att motverka sociala problem och kriminalitet. Vi ska ta kampen mot både brotten och deras orsaker. Umeå ska byggas på ett sätt som gör vardagen trygg för alla.

Ett tryggt och säkert Umeå kräver ett helhetsgrepp:

 • Ett jämställt Umeå fritt från våld. Män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv. Vi ska ta kampen mot våldet och det offentliga rummet ska vara jämställt och tryggt för alla. 
 • Alla barn ska lyckas i skolan och ha goda, jämlika uppväxtvillkor, oavsett föräldrarnas bakgrund, inkomst eller livsval.
 • Trygga stadsdelar med bostäder för alla. Umeå ska erbjuda trygga, tillgängliga boendemiljöer som främjar delaktighet och möten mellan människor. Bostadssegregation ska inte få slå rot.
 • Jobb, sysselsättning och utbildning. Umeå kommun ska arbeta för jobb och sysselsättning för alla umebor. Vi har bland den lägsta arbetslösheten i landet, men vi ser att mer kan göras. Jobb och sysselsättning stärker individen och samhället.

Du kan läsa mer om vår politik för att stärka det förebyggande arbetet, brottsbekämpning, stöd till unga och kamp mot våldet HÄR och HÄR. Du kan läsa mer om vårt budgetförslag för Umeå kommun för 2023 via denna länk.

Viktiga satsningar för ett tryggt och hållbart Umeå i vårt budgetförslag för 2023

Satsningar för en meningsfull fritid för alla Umeås barn och unga

En meningsfull fritid för alla, speciellt barn och unga, är en viktig del av det förebyggande arbetet. Det är också en viktig del i en hållbar utveckling för hela kommunen. Därför föreslår vi i vårt budgetförslag för 2023 för Umeå kommun:  

 • Permanentat stöd till Fritidsbanken på 1 miljon.
 • En miljon för att säkerställa kostnadsfria lovaktiviteter och höjda investeringsanslag för fritidsnämnden för ytterligare en konstgräsplan/år.
 • Vi föreslår att Kulturskolans långsiktiga behov ska ses över och säkerställas
Umeå ska arbeta för att stärka barns rättigheter

Goda uppväxtvillkor och arbete för barns rättigheter är en central del av att bygga ett tryggt och hållbart Umeå för alla. Barnrättsorganisationerna i Umeå, exempelvis Barnrättsbyrån och Rädda Barnen, bygger nu ut sin verksamhet i Umeå. Vi vill att kommunen ska göra gemensam sak med civilsamhället för att stärka barns rättigheter i Umeå. Vi föreslår därför i vårt budgetförslag att:

 • En halv miljon avsätts i kommunstyrelsens budget för ett partnerskap med civilsamhället för att förstärka barnrättsarbetet i Umeå.
Förstärkt arbete mot segregation

Umeå växer och bostadsbyggandet måste öka. Detta måste dock förenas med en långsiktig och aktiv planering för att motverka segregation och värna trygga bostadsområden med blandade boendeformer. Vi har riktat in Umeås fysiska stadsplanering mot dessa mål. Nu vill vi förstärka detta arbete. Därför föreslår vi att:

 • En halv miljon avsätts i kommunstyrelsens budget för att stärka arbetet mot segregation och utanförskap.
Fortsatt utbyggnad av förebyggande arbete och samverkan mellan skola, socialtjänst, fritidsliv, polis och andra aktörer.

Hela samhället ska arbeta mot målet om ett tryggt och säkert Umeå utan utsatta områden. Samverkan mellan skola, socialtjänst, fritid kommunala bolag, polis, civilsamhälle och andra aktörer ska fortsatt förstärkas. Vi vill bygga ut modellen med trygghetsavtal, som den för Ålidhem centrum. 

 • Individ- och familjenämndens budget utökas med drygt 80 mnkr för att säkerställa att nämnden har resurser att bibehålla och utveckla ej lagstadgad verksamhet, bl.a. förebyggande arbete, fältgrupp, stöd till unga i riskzon, våldsprevention med mera. 
Permanenta trygghetsmiljoner för ett uthålligt förebyggande arbete som byggs ut över tid

Vi föreslår att de trygghetsanslag vi införde 2021 (utvecklingsanslag för social hållbarhet) om 6 miljoner årligen ska fortsätta utgöra en resurs för att utveckla kommunens förebyggande arbete. Dessa medel har hittills använts för ungdomsteam i skolan, satsningar för att främja skolframgång, hjälp till unga som debuterar i kriminalitet med mera. Vi vill att det ska finnas fortsatta extra medel att söka varje år för att det förebyggande arbetet hela tiden ska utvecklas.

Satsning för att förhindra kriminell etablering och framväxten av organiserad brottslighet i Umeå
 • Vi föreslår att Umeå kommun ska utveckla en Umeå-modell för lokal operativ samverkan (LOS) mot organiserad brottslighet i nära samverkan med Polismyndigheten och andra myndigheter. Umeå kommun ska förhindra kriminell etablering genom operativa insatser, kunskaps- och informationsutbyte med andra myndigheter. 
 • Metoden kan liknas vid sådana arbetssätt som effektivt använts för att bekämpa maffia i andra länder och organiserad brottslighet och arbetslivskriminalitet på nationell nivå. 
 • Vi föreslår också en satsning på en halv miljon för anställning av särskild kompetens vid Umeå kommun för att utveckla LOS och arbetet mot organiserad brottslighet och välfärdskriminalitet.
Stoppa fusk och välfärdsbrottslighet

Vi förstärkte arbetet mot fusk och välfärdsbrottslighet i vårt budgetförslag för 2021. I förslaget för 2023 betonas fortsatt betydelsen av detta arbete. Umebornas skattemedel ska gå till det de är avsedda för, inte till fusk eller välfärdsbrottslighet. Arbetet förstärks också med satsningen på lokal operativ samverkan (LOS) mot organiserad brottslighet.

Trygghetsanpassningar för Dragonskolan

Vi har lyssnat på personal och elever och i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutat att ansöka om tillstånd till kameraövervakning av fyra dörrar på Dragonskolan. I budgetförslaget för 2023 avsätter vi också investeringsmedel om 770 000 kr för att kunna fullfölja dessa trygghetsanpassningar. Läs mer om varför via denna länk.

facebook Twitter Email