Budget för Umeå kommun

Nedan kan du ta del av mer information om våra budgetförslag för Umeå kommun och de satsningar och förslag vi föreslagit i dessa.

Hur fungerar en kommunal budget och hur fastställs den?

Vill du veta mer om hur det går till när en budget för Umeå kommun tas fram, varför den ser ut som den gör och vad de olika delarna innebär kan du läsa mer på Umeå kommuns informationssidor om ekonomi och budget via denna länk.

Budgetförslag för 2023

Vi vill att Umeå kommun ska fortsätta stärka skola, vård och omsorg med mer personal och mer resurser, att kommunen ska arbeta aktivt och långsiktigt för ett tryggt och hållbart Umeå utan utsatta områden, att Umeå ska gå före med en snabb och rättvis klimatomställning och fortsätta satsa på jobb, bostäder och utveckling i hela kommunen.

Vårt budgetförslag för 2023 i korthet – sammanfattning

Pandemin, kriget och en orolig värld har med full kraft synliggjort behovet av det som är ledmotivet för vår politik; ett starkt samhälle som kan lösa gemensamma problem och garantera en skola, vård och omsorg som ger trygghet genom livet i både kris och normalläge. 

Vi prioriterar de resurser som står till buds för ett tryggt och hållbart Umeå med god välfärd från barndom till ålderdom. Mer resurser behövs, inte mindre, och välfärdens hjältar förtjänar bättre arbetsvillkor. Välfärden, tryggheten och klimatomställningen måste därför fortsätta få gå före sänkt skatt på både lokal och nationell nivå. Annars klarar vi inte samhällsproblemen.

 • Vi tar kampen mot kriminalitet, segregation och otrygghet. Umeå ska växa tryggt, säkert och hållbart – utan att utsatta områden växer fram. Vi tar ett helhetsgrepp om tryggheten i Umeå. Vi föreslår fortsatt utbyggnad av det förebyggande arbetet, satsningar på skolframgång och en meningsfull fritid och satsar särskilt på kampen mot kriminell etablering och organiserad brottslighet.
 • Vi prioriterar välfärden i fördelningen av resurser för verksamhet och investeringar.  Välfärden håller ihop Umeå och det behövs fler händer i skola, vård och omsorg och bättre arbetsvillkor för personalen. Vi avsätter medel för att ytterligare höja grundbemanningen i äldreomsorgen och stärka bemanning och specialpedagogiska insatser i skolan. Vi fortsätter ta ansvar för en långsiktigt hållbar ekonomi – välfärden ska hålla över tid, inte bara nästa år. Detta blir särskilt viktigt i oroliga tider med kostnadsökningar och en instabil världsekonomi. 
 • Ett klimatsäkert och klimatneutralt Umeå! Vi ökar resurserna för en snabb och rättvis klimatomställning och investeringar i klimatsäkerhet. Vi fortsätter stärka Umeås infrastruktur och beredskap för den gröna industriutvecklingen. Att klara klimatomställningen är en ödesfråga för Umeå och världen. För att lyckas måste vi öka takten och se till att omställningen går hand i hand med att bana väg för en ny grön ekonomi, med nya schyssta jobb och en bättre vardag för vanligt folk. 
 • Jobb, utveckling och bostäder i hela kommunen! Bostadsbristen ska byggas bort, framväxten av gröna industrier värnas och fler ska ges möjlighet till arbete och sysselsättning – inte minst de som står allra längst från arbetsmarknaden. 
Allt om vårt budgetförslag för Umeå kommun för 2023
Hans Lindberg (S) och Nils Seye Larsen (MP) under presskonferensen där budgetförslaget presenterades, tisdagen den 24:e maj 2022. Foto: Robin Enander

“Vi har under mandatperioden ökat anslagen till välfärden med mer än en miljard och gjort miljardinvesteringar i skollokaler, platser på äldreboenden samt utrustning och infrastruktur för välfärden. Men vi nöjer oss inte, välfärden måste fortsätta stärkas och personalen förtjänar bättre arbetsvillkor.”

säger Hans Lindberg (S), kommunalråd, som presenterade S och MP:s budgetförslag i dag tillsammans med Nils Seye Larsen (Mp), gruppledare för Miljöpartiet i Umeå under en presskonferens i dag.

Ekonomiska förutsättningar för budgetåret 2023

Umeå kommuns ekonomiska förutsättningar har gjort det möjligt att fördela omkring 400 miljoner mer för 2023 än 2022 till kommunens verksamheter. I tider av krig och en orolig omvärld blir det också tydligt att vårt långsiktiga arbete med en god ekonomisk hushållning kommer att ha betydelse för framtiden. Vi känner också trygghet i att vi blockerat de stora skattesänkningar Moderaterna föreslagit, hade dessa antagits hade läget varit drastiskt annorlunda. Prioriteringar spelar roll.

Det hade kunnat vara 198 miljoner mindre för 2023 – prioriteringar spelar roll

Tack vare att vi kunnat sätta stopp för Moderaternas förslag på kommunala skattesänkningar för 2019-2022 kan vi göra satsningar, investeringar och skapa en buffert för Umeå kommun för sämre tider. Vi vill att samhället ska klara utmaningarna över tid, inte bara från år till år.

Hade skatten sänkts så mycket som Moderaterna velat (60 öre) hade en medelinkomstaggare i Umeå fått ett kafébesök extra i plånboken varje månad, till ett pris av 198 miljoner mindre för 2023 till skola, vård, omsorg, trygghetsarbete, socialtjänst och klimatinvesteringar.

Vi vill att samhället ska rustas för att klara samhällsproblemen och bygga ett Umeå som är tryggt, hållbart och erbjuder goda livsvillkor. Det behövs mer resurser, inte mindre.

Ekonomiska förutsättningar för 2023
 • Utfasning av statsbidrag. Staten har stärkt kommunsektorn med generella och riktade statsbidrag för att hantera pandemins effekter. Över kommande år fasas statsbidragen ut.
 • Krig och osäker omvärld. Kriget i Ukraina och det osäkra omvärldsläget påverkar de lokala förutsättningarna med bl.a. kostnadsökningar som riskerar att växa. 
 • Slopat investeringsstöd för hyresrätter. M och KD:s borttagande av investeringsstödet för hyresrätter kommer att påverka bostadsförsörjningen i Umeå.
 • Uppskriven prognos för skatteunderlag. Skatteunderlagsprognosen från regeringen har skrivit upp för 2023 från 2,8 till 4,5 procent.
 • Höjda pensionsavsättningar. Avsättningarna för pensioner höjs med 143 miljoner på grund av ett nytt pensionsavtal.
 • Växande välfärdsbehov. Stark befolkningsmässig utveckling och fortsatt ökning av barn och unga samt äldre som andel av befolkningen närmsta åren.
 • Stora utmaningar för Umeå och hela kommunsverige. Sveriges kommuner, inklusive Umeå, står inför stora demografiska och ekonomiska utmaningar. Innan pandemin beräknades 90 miljarder saknas fram till 2026 i kommuner och regioner för att klara befintlig nivå på välfärden. Gapet har slutits av den socialdemokratiska regeringen, men mer behövs.
 • Umeå ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi. Vi har samlat i ladorna för sämre tider och minskat de finansiella kostnaderna. Kommunen behöver en långsiktigt hållbar ekonomi för att klara framtidens utmaningar.  
Ekonomiska förutsättningar – växande välfärdsbehov

Umeå har en stark befolkningsmässig utveckling och för kommande år sker en särskilt stor ökning av antalet unga och äldre. Det innebär enligt osatt välfärdens behov måste prioriteras om Umeå ska kunna erbjuda en god skola, vård och omsorg.

Vi har byggt en buffert – säkerhet för sämre tider

Det är i prioriteringarna de politiska skillnaderna blir tydliga. Vi prioriterar de resurser som står till buds till välfärdens behov och planerar på lång sikt för god ekonomisk hushållning. Välfärden ska hålla över tid, inte bara ett år i taget. Därför har vi under föregående år:

 • Avsatt 813 miljoner i resultatutjämningsreserven (RUR) – viktigt för att säkra välfärden under sämre år och särskilt nu när vi ser kostnadsökningar som riskerar att skena, till följd av en orolig omvärld.
 • Vi har gjort stora avbetalningar på Umeå kommuns pensionsskuld – sparar miljontals kronor i minskade finansiella kostnader. Pengar som istället kan användas för välfärdens behov. 

I fördelningen av resurser har vi prioriterat satsningar och reformer utifrån fyra huvudvisioner.

Fyra fokusområden för budgetförslaget för 2023

 • Umeå ska ha en jämlik välfärd från barndom till ålderdom. Skola, vård och omsorg ska fungera och samhället ska finnas där när vi behöver det. En trygg, jämlik välfärd lägger grunden för frihet och utveckling. Välfärdens hjältar, personalen, behöver fler kollegor och bättre villkor.
 • Umeå ska gå före med en snabb och rättvis klimatomställning och samtidigt rustas för klimatsäkerhet för att klara konsekvenser av klimatförändringar i form av exempelvis extremväder.
 • Umeå ska vara tryggt och hållbart – utsatta områden ska inte växa fram. Kommunen ska ta ett helhetsgrepp om tryggheten och bekämpa både brotten och deras orsaker, satsa på förebyggande arbete, en bra skola, en meningsfull fritid för våra barn och unga, jobb och sysselsättning och bostäder för alla i trygga, blandade stadsdelar och kommundelar.
 • Umeå ska erbjuda jobb, utveckling och bostäder i hela kommunen. Att Umeå växer med cirka 1000 arbetstillfällen och 700 nya företag per år är ingen slump. Det är resultatet av satsningar på utbildning, innovation, goda livsvillkor och infrastruktur. Vi vill att Umeås utveckling ska fortsätta och att hela kommunen och alla umebor ska känna sig delaktiga. Vi vill förstärka arbetet med att bygga nya bostäder i såväl stad som i tätorter och på landsbygd. Vi vill fortsatt satsa på att skapa förutsättningar för grön industriutveckling och nya jobb med schyssta villkor.
Hans Lindberg (S) och Nils Seye Larsen (MP) presenterar vår särskilda satsning på höjd grundbemanning i äldreomsorg och skola.

“I förslaget för 2023 prioriterar vi tillsammans med Miljöpartiet fortsatt välfärdens behov, vi satsar särskilt på bemanning i skola och äldreomsorg, bygger ut satsningarna på trygghet, förebyggande arbete och brottsbekämpning.”

säger Hans Lindberg (S) och fortsätter

“Vi förstärker helhetsgreppet om klimatkrisen och växlar upp arbetet för en snabb och rättvis klimatomställning genom investeringar, satsningar på kollektivtrafiken och en särskild pott med klimatmiljoner. Vi förenar det med förstärkt arbete för att stimulera framväxten av en grön ekonomi, gröna industrier, jobb, bostäder och utveckling i hela Umeå kommun.”

Så fördelar vi tillskotten till verksamheten i kommunens olika nämnder i förslaget

Genom våra budgetförslag för Umeå kommun för åren 2019, 2020, 2021 och 2022 har anslagen till verksamheterna i skola, vård och omsorg ökat med mer än en miljard. Vi har därutöver säkrat miljardinvesteringar i nya lokaler, infrastruktur och utrustning för välfärdens behov. 

Politik spelar roll – mer än 1 miljard till välfärdens verksamheter i Umeå i våra budgetar för 2019-2022
Politik spelar roll – när skattesänkningar prioriteras drabbas skola vård och omsorg

Samtidigt som vi har prioriterat tillgängliga resurser till välfärden har Moderaterna prioriterat sänkt kommunalskatt framför välfärdens behov. Välfärden i Umeå hade haft 198 miljoner mindre att dela ut till välfärden för 2023 om M:s budgetförslag antagits av fullmäktige – vid sidan av miljonförluster under föregående år.

M:s målsättning är att sänka kommunalskatten med en krona.

För en medelinkomsttagare I Umeå innebär det mer pengar i plånboken för ett par kafébesök extra i månaden – men för Umeås välfärd innebär det en förlust på 330 miljoner per år eller mer.

Det motsvarar:

 • Mer än 2 100 förskoleplatser i kommunal förskola eller,
 • Cirka 700 undersköterskor inom äldreomsorgen eller,
 • Mer än 550 grundskolelärare eller,
 • Mer än 500 sjuksköterskor inom äldreomsorg eller,
 • Mer än 2 200 utbildningsplatser på gymnasiet eller,
 • Mer än 360 platser på vård- och omsorgsboende
Vi har rustat Umeå för sämre år – särskilt viktigt i oroliga tider

Tack vare att vi har samlat i ladorna under mandatperioden har Umeå kommun en buffert på mer än 800 miljoner för att hantera lågkonjunktur och hålla ut i kristider, vilket är särskilt viktigt nu när vi ser kostnadsökningar och oro till följd av pandemi men framförallt krig.

Vi har gjort avsättningar för pensioner och hållit i politiken för en hållbar kommunal ekonomi, vilket minskar kommunens finansiella kostnader med flera miljoner, pengar som kan användas till välfärd och trygghetsarbete.

Vi fortsätter sätta fokus på välfärdens behov i vårt budgetförslag för 2023. Umeå ska ha en skola, vård, omsorg och socialtjänst som finns för medborgarna i livets alla skeden och håller ihop samhället.

NämndÖkning av driftsbudget 2023 i förhållande till 2022
För- och grundskolenämnden+100,85 mnkr
Äldrenämnden+77,91 mnkr
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden+38,74 mnkr
Individ- och familjenämnden+80,47 mnkr
Tekniska nämnden+61,56 mnkr
Kulturnämnden+6,11mnkr
Fritidsnämnden+6,41mnkr
Byggnadsnämnden+2,54 mnkr
Miljö- och hälsoskyddsnämnden+1,33 mnkr

Våra viktigaste satsningar och förslag i budgeten för 2023 för varje fokusområde

Välfärd, trygghet, klimatomställning, bostäder och utveckling måste gå före skattesänkningar!

Större delen av de satsningar vi föreslår för 2023 hade inte varit möjliga om vi inte lyckats freda Umeå kommun från de skattesänkningar Moderaterna föreslagit under mandatperioden.

Sammanlagt hade vi gått miste om mer än 430 miljoner åren 2019-2022 om deras budgetförslag antagits och vi hade haft 198 miljoner mindre att satsa för 2023. Det hade ätit upp hälften av de resurser som står till buds, totalt cirka 400 miljoner, för politiska prioriteringar för 2023.

En sådan politik duger inte. Vi har mycket kvar att göra. Skola, vård och omsorg måste rustas, inte sättas på svältdiet. Klimatomställningen kräver investeringar och trygghetsarbetet nya satsningar. Vi har mycket kvar att göra för att Umeås framtid ska vara trygg och hållbar!

En jämlik välfärd från barndom till ålderdom
 • Välfärden först! Umeå ska erbjuda alla medborgare en god välfärd från barndom till ålderdom. Välfärdens långsiktiga finansiering måste tryggas genom en god och långsiktigt hållbar ekonomi.
 • Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kan ge trygga anställningar.vEtt tryggt och hållbart Umeå med god välfärd måste gå före skattesänkningar. 
 • En krona i sänkt skatt kostar –330 mnkr. Det motsvarar en förlust av mer än 2100 heltidsplatser på förskolan eller ca 700 underskötersketjänster. Det har Umeås välfärd inte råd med.
 • Alla barn ska lyckas i skolan och ha goda, jämlika uppväxtvillkor, oavsett föräldrarnas bakgrund, inkomst eller livsval.
 • Samhället ska finnas för de som behöver det mest. Vi lägger bl.a. ett uppdrag för att säkerställa funktionshinderomsorgens långsiktiga lokalbehov.  

Viktiga satsningar och förslag för en jämlik välfärd från barndom till ålderdom i vårt budgetförslag för 2023

13,5 miljoner ytterligare för ökad bemanning i äldreomsorgen

Det behövs fler händer och bättre arbetsvillkor i äldreomsorgen. Därför har vi infört rätten till heltid med tillsvidareanställning som norm, med resultatet att ofrivilliga deltider försvunnit och att mer än 90 procent inom äldreomsorgen har en heltidsanställning. Vi har också satsat på ökad grundbemanning för 2022 med 20 miljoner. Nu vill vi ta nästa steg.

 • Vi föreslår i budgeten för 2023 ytterligare 13 miljoner  för att öka grundbemanningen i äldreomsorgen.
10 miljoner för höjd bemanning och starkare specialpedagogiskt stöd grundskolan

Umeå ska ha en trygg och jämlik skola där alla elever kan lyckas, oavsett föräldrarnas bakgrund. Under mandatperioden har vi säkerställt att cirka 500 fler vuxna anställts för att stärka skolan i Umeå. Vi ser stora behov av att höja grundbemanningen och stärka det specialpedagogiska stödet för att säkerställa en god och likvärdig utbildning för Umeås unga.

Därför föreslår vi i budgetförslaget för Umeå kommun för 2023:

 • Vi föreslår 10 mnkr för höjd grundbemanning i årskurs 7-9 och stärkt specialpedagogiskt stöd i grundskolan. 
Välfärden först i fördelningen av medel

Vi fortsätter sätta fokus på välfärdens behov i vårt budgetförslag för 2023. Umeå ska ha en skola, vård, omsorg och socialtjänst som finns för medborgarna i livets alla skeden och håller ihop samhället.

Välfärdens behov prioriteras i vårt förslag till investeringar 2023 och investeringsplan 2023-2026

Vi har de senaste åren genomfört omfattande investeringar i välfärden. Detta har krävt tuffa prioriteringar där bland annat stadsutvecklingsprojekt i centrum fått stå tillbaka till förmån för välfärdens behov av lokaler, utrustning, infrastruktur och digitalisering.

Vi har bland annat säkrat:

 • 2,7 miljarder i nya och renoverade för- och grundskolor sedan 2015. 
 • 1 240 fler platser för barn och elever i nya, renoverade lokaler sedan 2018. 
 • 1 000 nya platser på gymnasiet och ytterligare 1 000 för kommande elevökningar. 
 • 120 nya platser på vård- och omsorgsboende sedan 2017. 

Välfärdinvesteringar har skett i hela kommunen för att möta växande behov och främja utveckling på såväl landsbygd som i tätorter och i staden. Umeå är starkare när hela kommunen kan utvecklas. Vi vill att Umeå kommun fortsatt ska göra de prioriteringar som krävs för att möta välfärdens investeringsbehov. 

I vårt förslag till investeringsplan prioriteras därför fortsatt behoven av skolor, förskolor, vård-och omsorgsboenden samt utrustning, infrastruktur och digitalisering för välfärdens behov. 

De tre största investeringarna i förslaget till investeringsplan är följaktligen destinerade till att möta växande välfärdsbehov:

 • Vård- och omsorgsboende 60 platser, total budget 126 miljoner 
 • Vård- och omsorgsboende 90 platser, total budget 188 miljoner 
 • Förskolestruktur, 16 avdelningar, total budget 144 miljoner

Vi lägger också uppdrag om en fördjupad översyn av investeringsprocessen för förbättrad tydlighet och prioriteringsmöjligheter samt om att projekt i investeringsplanen ska väljas ut som piloter med jämställdhetsfokus. 

Välfärden måste hålla över tid, inte bara ett år i taget

Vi prioriterar de resurser som står till buds till välfärdens behov och planerar på lång sikt för god ekonomisk hushållning.

Därför har vi:

 • Avsatt 813 miljoner i resultatutjämningsreserven (RUR) under mandatperioden. RUR:en är en buffert som kommuner kan avsätta pengar i för att hantera ekonomiska kriser och tuffare tider.
 • Vi har gjort stora avbetalningar på Umeå kommuns pensionsskuld – sparar miljontals kronor genom minskade finansiella kostnader. Pengar som istället kan användas för välfärdens behov. 

Detta är viktigt för att säkra välfärden under sämre år och särskilt nu när vi ser kostnadsökningar som riskerar att skena, till följd av en orolig omvärld.

En snabb och rättvis klimatomställning

Umeå ska växla upp omställningen till ett klimatneutralt samhälle. Umeå ska växa med ansvar för klimatet och miljön och vara en föregångskommun både nationellt och internationellt. 

Klimatkrisen måste tas på största allvar. Vi föreslår klimatinvesteringar för mångmiljonbelopp för att:

 • Växla upp Umeås klimatomställning
 • Rusta Umeå för konsekvenserna av klimatförändringarna

Vi lägger fokus på hållbara färdsätt, för att minska utsläppen och samtidigt få lugna, trygga och levande stadsmiljöer. Kommunstyrelsen får även i vårt budgetförslag i uppdrag att arbeta vidare med den europeiska motsvarigheten till klimatkontrakt. Det är när vi arbetar tillsammans som vi kan uppnå förändring på riktigt.

Klimatet kan inte vänta! Vår vision och plan för ett klimatneutralt Umeå.

Budskapet i FN:s senaste klimatrapport är tydligt, läget för klimatet är akut och människan är ansvarig. Klimatpanelen konstaterar bland annat att vi riskerar att passera 1,5-gradersmålet inom 10-20 år och att klimatförändringarna måste behandlas som ett direkt hot mot livet på jorden. Enorma utsläppsminskningar krävs – skyndsamt.  

Socialdemokraterna vill att Umeå ska ta ansvar för och jobba hårt med både den nödvändiga omställningen och klimatberedskap för att möta krisen på alla fronter. Omställningen ska ske snabbt, rättvist och jämställt. De sociala hållbarhetsdimensionerna är en nödvändig del för att lyckas med omställningen.

 • Umeås kommunkoncern ska vara klimatneutral till 2025.
 • Umeå stad till 2030 och hela geografiska Umeå till 2040. Anledningen till det sista är ur rättvisesynpunkt. Staden har bättre förutsättningar än landsbygden att göra en snabb omställning.
 • De konsumtionsbaserade utsläppen ska minska. Till skillnad från andra kommuner har vi också konkreta mål för att minska konsumtionsbaserade utsläppen till 2 ton CO2-ekvivalenter 2040 och 1 ton CO2-ekvivalenter 2050, per person. 

De målsättningar Umeå kommunfullmäktige antagit under vår ledning är i linje med Agenda 2030 och Parisavtalet, vilka utgjort utgångspunkten för framtagandet av målen. Vi har också tecknat ett klimatkontrakt med innovationsprogrammet Viable Cities och är en av sju svenska städer som gått före i omställningen. Vårt klimatkontrakt kan ses som ett lokalt Parisavtal. Umeås deltagande i Viable Cities har dock inte varit en politisk självklarhet. När vi initierade ansökan möttes vi av motstånd från bland annat Moderaterna. 

Umeås klimatmål ligger också i linje med de svenska klimat- och miljömålen och EU:s mål för klimatneutralitet. I flera avseenden är målen mer offensiva, inte minst i jämförelse med andra svenska kommuner och även i jämförelse med de kommuner i Sverige som via innovationsprogrammet Viable Cities åtagit sig att gå före i klimatomställningen. Den som vill jämföra de svenska föregångarstädernas klimatkontrakt kan besöka viablecities.se

Vår målsättning är alltså att Umeå stad ska vara klimatneutralt till 2030 och hela geografiska Umeå till 2040. Därtill har vi satt målet att Umeå kommunkoncern, det vill säga de bolag som kommunen äger, ska vara klimatneutrala till 2025. 

Till skillnad från merparten av de kommuner som går före i omställningen har vi även satt upp konkreta mål för konsumtionsbaserade utsläpp – dvs. att vi i målen för Umeås klimatomställning även ska beakta de utsläpp som genereras av umebornas konsumtion och aktivt skapa förutsättningar för umeborna att leva mer hållbart. Det är inte självklart att en kommun ska åta sig att arbeta på det viset. I kommunfullmäktige har detta av andra partier benämnts i hårda ordalag som inskränkningar av människors frihet. Vi ser det dock snarare som att kommunen genom att synliggöra och skapa förutsättningar för att påverka detta utökar människors frihet – att göra hållbara val i linje med vad som är bäst för dem, kommande generationer och klimatet. 

Viktiga satsningar och förslag för klimatomställning, klimatsäkerhet och ett hållbart Umeå i vårt budgetförslag för 2023

Vi fortsätter växla upp klimatsatsningarna och investeringar i klimatsäkerhet

I vårt budgetförslag för Umeå kommun för 2023 föreslår vi bland annat:

 • 5 miljoner ytterligare i investeringar för klimatanpassning, vilket innebär en fördubbling 
 • 5 miljoner till laddinfrastruktur för tjänstefordon, för att underlätta kommunens omställning till hållbara fordon
 • Vi stärker upp investeringarna kring hållbara färdsätt för 2023, 2024 och 2025, för nya gång- och cykelleder och för att rusta upp våra befintliga. 
 • Att 3 miljoner ska avsätts som klimatuvecklingsanslag för att möjliggöra och stimulera projekt och nya åtgärder för att påskynda klimatomställningen.
 • En utökning av tekniska nämndens budget för vinterväghållning för gång och cykel
 • Att Umeå Energi ges i uppdrag att samordna arbetet med att skapa en gemensam energiplan för de kommunala bolagen. 
 • Skärpta klimatkrav i upphandling, förstudie av samordnad varudistribution och utveckling av miljöledningssystem
Fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken och extra satsning på ökad kollektivtrafik till kommundelarna

Vi satsar sammanlagt 7 miljoner för kollektivtrafiken, där 1 miljon är en särskild satsning för ökad kollektivtrafik till kommundelarna under 2023. Det bidrar inte bara till en klimatomställning med fokus på hållbara transporter utan även att Umeå blir en bättre kommun att leva i.

Ett levande Umeå med naturen runt hörnet

Vi vill vårda och utveckla våra natur- och rekreationsområden.  

 • Investeringar i strandpromenaden, Bölesholmarna och Storsjöparken bland annat.

Umeåborna ska kunna fortsätta njuta av parker, rekreationsområden och närheten till naturen. Det är viktigt att tillgängliggöra vår fantastiska natur.

Ett tryggt och hållbart Umeå – utan utsatta områden

Umeå är Sveriges största kommun utan utsatta områden. Så ska det förbli. Umeå ska växa tryggt och hållbart.vUmeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.

I vårt budgetförslag för 2023 betonar vi fortsatt vår hållning att samhället ska agera samlat och proaktivt för att motverka sociala problem och kriminalitet. Vi ska ta kampen mot både brotten och deras orsaker. Umeå ska byggas på ett sätt som gör vardagen trygg för alla.

Ett tryggt och säkert Umeå kräver ett helhetsgrepp:

 • Ett jämställt Umeå fritt från våld. Män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv. Vi ska ta kampen mot våldet och det offentliga rummet ska vara jämställt och tryggt för alla. 
 • Alla barn ska lyckas i skolan och ha goda, jämlika uppväxtvillkor, oavsett föräldrarnas bakgrund, inkomst eller livsval.
 • Trygga stadsdelar med bostäder för alla. Umeå ska erbjuda trygga, tillgängliga boendemiljöer som främjar delaktighet och möten mellan människor. Bostadssegregation ska inte få slå rot.
 • Jobb, sysselsättning och utbildning. Umeå kommun ska arbeta för jobb och sysselsättning för alla umebor. Vi har bland den lägsta arbetslösheten i landet, men vi ser att mer kan göras. Jobb och sysselsättning stärker individen och samhället.

Du kan läsa mer om vår politik för att stärka det förebyggande arbetet, brottsbekämpning, stöd till unga och kamp mot våldet HÄR och HÄR.

Viktiga satsningar för ett tryggt och hållbart Umeå i vårt budgetförslag för 2023

Satsningar för en meningsfull fritid för alla Umeås barn och unga

En meningsfull fritid för alla, speciellt barn och unga, är en viktig del av det förebyggande arbetet. Det är också en viktig del i en hållbar utveckling för hela kommunen. Därför föreslår vi i vårt budgetförslag för 2023 för Umeå kommun:  

 • Permanentat stöd till Fritidsbanken på 1 miljon.
 • En miljon för att säkerställa kostnadsfria lovaktiviteter och höjda investeringsanslag för fritidsnämnden för ytterligare en konstgräsplan/år.
 • Vi föreslår att Kulturskolans långsiktiga behov ska ses över och säkerställas
Umeå ska arbeta för att stärka barns rättigheter

Goda uppväxtvillkor och arbete för barns rättigheter är en central del av att bygga ett tryggt och hållbart Umeå för alla. Barnrättsorganisationerna i Umeå, exempelvis Barnrättsbyrån och Rädda Barnen, bygger nu ut sin verksamhet i Umeå. Vi vill att kommunen ska göra gemensam sak med civilsamhället för att stärka barns rättigheter i Umeå. Vi föreslår därför i vårt budgetförslag att:

 • En halv miljon avsätts i kommunstyrelsens budget för ett partnerskap med civilsamhället för att förstärka barnrättsarbetet i Umeå.
Förstärkt arbete mot segregation

Umeå växer och bostadsbyggandet måste öka. Detta måste dock förenas med en långsiktig och aktiv planering för att motverka segregation och värna trygga bostadsområden med blandade boendeformer. Vi har riktat in Umeås fysiska stadsplanering mot dessa mål. Nu vill vi förstärka detta arbete. Därför föreslår vi att:

 • En halv miljon avsätts i kommunstyrelsens budget för att stärka arbetet mot segregation och utanförskap.
Fortsatt utbyggnad av förebyggande arbete och samverkan mellan skola, socialtjänst, fritidsliv, polis och andra aktörer.

Hela samhället ska arbeta mot målet om ett tryggt och säkert Umeå utan utsatta områden. Samverkan mellan skola, socialtjänst, fritid kommunala bolag, polis, civilsamhälle och andra aktörer ska fortsatt förstärkas. Vi vill bygga ut modellen med trygghetsavtal, som den för Ålidhem centrum. 

 • Individ- och familjenämndens budget utökas med drygt 80 mnkr för att säkerställa att nämnden har resurser att bibehålla och utveckla ej lagstadgad verksamhet, bl.a. förebyggande arbete, fältgrupp, stöd till unga i riskzon, våldsprevention med mera. 
Permanenta trygghetsmiljoner för ett uthålligt förebyggande arbete som byggs ut över tid

Vi föreslår att de trygghetsanslag vi införde 2021 (utvecklingsanslag för social hållbarhet) om 6 miljoner årligen ska fortsätta utgöra en resurs för att utveckla kommunens förebyggande arbete. Dessa medel har hittills använts för ungdomsteam i skolan, satsningar för att främja skolframgång, hjälp till unga som debuterar i kriminalitet med mera. Vi vill att det ska finnas fortsatta extra medel att söka varje år för att det förebyggande arbetet hela tiden ska utvecklas.

Satsning för att förhindra kriminell etablering och framväxten av organiserad brottslighet i Umeå
 • Vi föreslår att Umeå kommun ska utveckla en Umeå-modell för lokal operativ samverkan (LOS) mot organiserad brottslighet i nära samverkan med Polismyndigheten och andra myndigheter. Umeå kommun ska förhindra kriminell etablering genom operativa insatser, kunskaps- och informationsutbyte med andra myndigheter. 
 • Metoden kan liknas vid sådana arbetssätt som effektivt använts för att bekämpa maffia i andra länder och organiserad brottslighet och arbetslivskriminalitet på nationell nivå. 
 • Vi föreslår också en satsning på en halv miljon för anställning av särskild kompetens vid Umeå kommun för att utveckla LOS och arbetet mot organiserad brottslighet och välfärdskriminalitet.
Stoppa fusk och välfärdsbrottslighet

Vi förstärkte arbetet mot fusk och välfärdsbrottslighet i vårt budgetförslag för 2021. I förslaget för 2023 betonas fortsatt betydelsen av detta arbete. Umebornas skattemedel ska gå till det de är avsedda för, inte till fusk eller välfärdsbrottslighet. Arbetet förstärks också med satsningen på lokal operativ samverkan (LOS) mot organiserad brottslighet.

Trygghetsanpassningar för Dragonskolan

Vi har lyssnat på personal och elever och i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutat att ansöka om tillstånd till kameraövervakning av fyra dörrar på Dragonskolan. I budgetförslaget för 2023 avsätter vi också investeringsmedel om 770 000 kr för att kunna fullfölja dessa trygghetsanpassningar. Läs mer om varför via denna länk.

Jobb, bostäder och utveckling i hela kommunen

Fler ska komma i jobb och sysselsättning. Det stärker både individ och samhälle. Tusen nya arbetande umebor ålder medför ökade skatteintäkter på drygt 100 mnkr.

 • Bostadsbyggandet ska öka. Alla umebor ska ha möjlighet till ett bra boende i trygga, blandade stads- och kommundelar.
 • Umeå ska växa med människorna i fokus – nya bostäder ska komplettera befintliga stadsdelar och tätorter, ha nära till kollektivtrafik och områdena ska vara trygga och främja möten mellan människor.
 • Universiteten som tillväxtmotor –  är den viktigaste faktorn i Umeås tidigare och kommande tillväxt. Det knyter an till både kompetensförsörjning, innovationsmiljöer och attraktivitet. 
 • Jobb och utbildning. Umeå kommun ska arbeta för jobb och sysselsättning för alla umebor. Umeås diversifierade arbetsmarknad ska nyttjas och stärkas med fler etableringar. 

Viktiga satsningar och förslag för jobb, bostäder och utveckling i hela kommunen i vårt budgetförslag för 2023

Bostadsbyggandet ska öka till 2 000 nya bostäder årligen

Vi vill fortsätta arbeta aktivt med att bygga bort bostadsbristen. Bostäder är en central del för en kommun som ska växa – både i stan, tätorterna och på landsbygden. 

 • Uppdraget om att skapa planberedskap för 2000 bostäder understryks fortsatt för 2023 i vårt förslag.

Läs mer om vår politik för fler bostäder i Umeå via denna länk och denna länk.

Vi ska fortsätta arbeta enligt de strategier och planer som har gjort att Umeå har kunnat växa hållbart, tryggt och med attraktiva livsmiljöer. Social hållbarhet är här av yttersta vikt, där ett målmedvetet arbete för blandade upplåtelseformer i hela kommunen och stärkta mötesplatser är grundläggande.

Fler ska komma i arbete

Ett jobb och egen försörjning är av grundläggande betydelse för människors känsla av delaktighet och inflytande. Det minskar klyftorna och ger en högre livskvalitet. En jämlik arbetsmarknad skapar vidare förutsättningar för ett jämlikt och socialt hållbart samhälle. Umeå ska fortsätta bygga vidare på sin starka och diversifierade arbetsmarknad. Umeå har i dag bland den lägsta arbetslösheten i Sverige, men vi ser en möjlighet att fler får ett jobb och egen försörjning – inte minst de som står längst ifrån arbetsmarknaden eller som uppbär försörjningsstöd.

 • Vi satsar på mer personal i skola, vård och omsorg och bättre arbetsvillkor för personalen.
 • För att skapa en hållbar chefsstruktur i välfärdsnämnderna ger vi ett gemensamt uppdrag om detta till personalnämnden.
 • Jobb utifrån kompetens – inte namn eller hudfärg, är en grundförutsättning för att fler ska komma i arbete. Vi föreslår därför att Umeå kommun ska börja arbeta med jämlikhetsdata för att synliggöra problem med diskriminering på bl.a. arbetsmarknaden och skapa kunskap som möjliggör att åtgärda problemen.
 • Vi lägger ett uppdrag till individ- och familjenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att förstärka det gemensamma arbetet med personer med försörjningsstöd, i syfte att ge stöd och insatser för att nå självförsörjning utifrån individens förutsättningar.
Ökade tillväxtanslag och en tillväxtkommission för Umeå kommun
 • Vi vill fortsätta arbetet med att inrätta en tillväxtkommission, som får i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur Umeå ska växa hållbart och innovativt.
 • Vi föreslår också utökade tillväxtanslag på 3 miljoner i kommunstyrelsens budget för att möjliggöra projekt som stimulerar en fortsatt stark hållbar samt ekonomisk utveckling och fler arbetstillfällen i hela Umeå.

Prenumerera på nyheter från oss

Prenumerera på nyheter från Socialdemokraterna i Umeå genom att fylla i din e-post nedan. Du får sedan ett mail där du måste godkänna prenumerationen.


Engagera dig du också!

För ett tryggt, hållbart och jämlikt Umeå. Ett starkare samhälle med kraft att ta itu med samhällsproblemen. Du behövs!

Har du frågor om det som står på denna sida eller vill rapportera ett fel?

 • Använd kontaktformuläret längst ned på denna sida.

Do you need further information in English?

Click on the link below for more resources in English and contact us in need of further assistance.

Våra sociala medie-kanaler

Dela den här sidan

Kontakt

  facebook Twitter Email