Detta har vi uppnått under mandatperioden

Denna sida är under uppbyggnad.

Mandatperioden 2018-2022

Viktiga framsteg 2018-2022
  • Under uppbyggnad.
En jämlik, trygg och demokratiskt kontrollerad skola för Umeås barn och elever
Skolpolitiska resultat 2018-2022

Inför förra valet fick vi socialdemokrater till val på att stärka skolan. Sedan 2015 har Umeå kommun investerat 2,7 miljarder i förskolor och skolor.

Under mandatperioden har vi också byggt ut gymnasiet med 1 000 nya platser och säkrat upp ytterligare 1 000 platser för den kommande elevökningen, då vi vet att en majoritet av Umeås elever vill välja en kommunal gymnasieskola. En position vi är stolta över och vill vårda. De kommunala gymnasieskolorna har goda resultat, en bred inriktning och är därför omtyckta och populära.

Inom grundskolan finns nu 1 240 fler platser i nya och renoverade lokaler jämfört med 2018 och fler skolor håller på att färdigställas. Geografiskt har det gjorts investeringar i hela kommunen, både på landsbygden och i staden. Under mandatperioden har vi dessutom, i genomsnitt, byggt en ny förskoleavdelning i månaden

Men pengar i skolan gör ingen nytta om vi inte har kompetent personal. Under de här åren har cirka 500 fler vuxna anställts för barnens räkning. Vi har utvecklat och satsat på skolor i hela kommunen, utökat gymnasiets programbredd och – kanske viktigast av allt behållit vår extremt höga andel behörig personal i alla skolformer och vår höga kvalitet med goda studieresultat.

Umeå kommun är en attraktiv arbetsgivare för skolfolk och har varit det i decennier. Så ska det också förbli.

Här är några fler exempel på vad vi har gjort för att stärka skolan i Umeå under mandatperioden:

🌹 Värnat och stärkt den kommunala skolan – de senaste åren har präglats av en stark elevuppgång i alla stadier. Detta är en del av ett långsiktigt arbete för att kunna växa med bibehållen kvalitet i hela kommunen. Vi är stolta över att vi har tagit tag i de stora, komplexa frågorna gällande barns rätt till kvalitativ utbildning i sitt närområde, en struktur som vi planerat för att hålla under lång tid.

🌹 Satsat på livslångt lärande och jobb – Umeå har en väldigt stark arbetsmarknad och i princip den snabbaste etableringen av nyanlända i Sverige samt den lägsta arbetslösheten över huvud taget. Under mandatperioden har vi tagit avgörande steg för att samla vuxenutbildningen i nya lokaler.

🌹 Stärkt samarbete mellan grundskola och gymnasium. Det är samma barn som undervisas och går igenom de olika skolformerna med bara några års mellanrum. För att alla umebor ska kunna känna sig trygga i att överlämningar, målsättningar och kvalitetsarbetet fungerar bra, har vi varit måna om att riva många murar mellan grundskola och gymnasium för att se till att överlämningar, digitaliseringsfrågor och gemensamma resurser hanteras på bästa sätt. Arbetet fortsätter för att inkludera alla skolformer.

🌹 Tagit tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan – ett arbete som måste fortsätta. Vi socialdemokrater vill stärka samhällets insyn i skolan. Regeringen har gett kommunerna nya juridiska verktyg i form av ägar- och ledningsprövningar av fristående förskolor, vilket resulterat i att vi också kunnat stänga ner oseriösa aktörer i Umeå.

Några viktiga steg 2018-2022 mot en starkare och mer jämlik skola i Umeå:
En starkare kommunal gymnasieskola i Umeå

Vi har säkerställt att Umeå kommun byggt ut gymnasieskolan med 1 000 nya elevplatser och säkrat ytterligare 1 000 elevplatser med hög kvalitet och stor bredd de närmsta åren.

Kraftull utbyggnad av förskolor och grundskolor i hela kommunen

Vi har sett till att Umeå kommun investerat 2,7 miljarder i förskolor och grundskolor sedan 2015. I grundskolan finns nu 1 240 fler platser i nya och renoverade lokaler jämfört med 2018 och fler skolor håller på att färdigställas. Geografiskt har det gjorts investeringar i hela kommunen, både på landsbygden och i staden. Under mandatperioden har vi dessutom, i genomsnitt, byggt en ny förskoleavdelning i månaden

Fler vuxna i skolan

Under mandatperioden har vi anställt 500 fler vuxna, lärare och annan personal, för att jobba mot målet om jämlik utveckling och ett gott liv för alla barn och elever.

En trygg ålderdom med god välfärd och frihet att forma sin vardag

Under uppbyggnad.

En snabb och rättvis klimatomställning där Umeå tar täten mot en hållbar framtid
Resultat av vår politik 2018-2022 för ett hållbart Umeå

Miljö och klimat har under den gångna mandatperioden blivit en allt viktigare fråga, där Socialdemokraterna drivit hårt för att Umeå ska kunna gå före i klimatarbetet och den nödvändiga omställningen. Globalt använder städerna över 65 procent av världens energi, vilket står för mer än 70 procent av utsläppen av växthusgaser. Det gör det extra viktigt att fokus i arbetet för klimatneutralitet och omställning ligger på städerna i större utsträckning. Anledningen till det sista är även ur rättvisesynpunkt. Staden har bättre förutsättningar än landsbygden att göra en snabb omställning som även ger mer effekt. 

Under mandatperioden har vi bland annat drivit på: 

Klimatsäkring och klimatomställning – vi måste arbeta på båda fronterna för att möta klimatkrisen. Omställningen ska ske snabbt, rättvist och jämställt. Samtidigt behöver vi arbeta med att säkra upp för de konsekvenser av klimatförändringar som redan sker så som översvämningar och torka. Vi har satsat mer pengar på hållbar upphandling och strategiskt klimatarbete så väl som investeringar i klimatanpassningar.

Hållbart resande – kommunikationer är en viktig del för att vardagen ska fungera. Vi socialdemokrater vill inte att man bygger in ett bilberoende i utvecklingen av kommunen, utan har satsat på att lyfta fram det hållbara resandet. Umeås stadsplanering utgår därför från att göra det enklare och mer attraktivt för människor att färdas med cykel och kollektivtrafik. Stadsdelar ska planeras så att det finns service i form av skolor, förskolor och butiker i närområdet, för att ytterligare minska behovet av att färdas med bil.

Vi har idag en av den snabbast växande kollektivtrafiken i Sverige och har ställt om till helt fossilfri bussflotta.

Nyligen invigdes även den mest miljövänliga passagerarfärjan i världen, som trafikerar Umeå-Vasa.   

Lokala klimatkontrakt – vi har skrivit under klimatkontrakt som en av drygt 20 städer i Sverige som ingår i Viable cities satsning på klimatneutrala städer 2030, där lokala avtal för arbete framåt tillsammans med näringsliv, föreningar, medborgare m.fl. tas fram. Umeå är även en av 100 städer i Europa som går i täten för EU:s omställning. Vi socialdemokrater är övertygade om att det är när vi jobbar tillsammans som vi kan uppnå riktig förändring. 

Helhetsgrepp kring miljö och klimat – Socialdemokraterna har tagit initiativ till att arbeta fram nya och övergripande klimat- och miljömål för kommunen och dess verksamheter. Dessa fokuserar bland annat på säkra miljöer i våra verksamheter, ren luft och friska sjöar, samt utfasning av skadliga ämnen. Arbetet fortsätter även för att öka andelen ekologisk och närproducerad mat.

Några viktiga resultat 2018-2022 av vår politik för ett hållbart Umeå:
Helhetsgrepp för att klara klimatomställningen

Socialdemokraterna har tagit initiativ till att arbeta fram nya och övergripande klimat- och miljömål för kommunen och dess verksamheter. Dessa fokuserar bland annat på säkra miljöer i våra verksamheter, ren luft och friska sjöar, samt utfasning av skadliga ämnen. Arbetet fortsätter även för att öka andelen ekologisk och närproducerad mat.

Klimatneutralt Umeå

I de klimat- och miljömål för Umeå kommun som vi slagit fast under mandatperioden har vi bland annat stadgat följande ambitioner för en snabb och rättvis klimatomställning:

  • Umeå stad ska vara klimatneutralt till år 2030.
  • Hela geografiska Umeå kommun ska vara klimatneutralt till 2040.
  • Umeås kommunala bolag ska sammantaget vara klimatneutrala till 2025.
  • De konsumtionsbaserade utsläppen i Umeå ska minska till 2 ton CO2-ekvivalenter 2040 och 1 ton CO2-ekvivalenter 2050, per person. 
Ett lokalt Paris-avtal

Vi har genom Umeå kommun skrivit under klimatkontrakt som en av drygt 20 städer i Sverige som ingår i Viable cities satsning på klimatneutrala städer 2030, där lokala avtal för arbete framåt tillsammans med näringsliv, föreningar, medborgare m.fl. tas fram. Umeå är även en av 100 städer i Europa som går i täten för EU:s omställning. Vi socialdemokrater är övertygade om att det är när vi jobbar tillsammans som vi kan uppnå riktig förändring. 

Gröna transporter och hållbart resande

Vi socialdemokrater vill inte att man bygger in ett bilberoende i utvecklingen av kommunen, utan har satsat på att lyfta fram det hållbara resandet. Umeås stadsplanering utgår därför från att göra det enklare och mer attraktivt för människor att färdas med cykel och kollektivtrafik. Stadsdelar ska planeras så att det finns service i form av skolor, förskolor och butiker i närområdet, för att ytterligare minska behovet av att färdas med bil.

Vi har idag en av den snabbast växande kollektivtrafiken i Sverige och har ställt om till helt fossilfri bussflotta. Nyligen invigdes även den mest miljövänliga passagerarfärjan i världen, som trafikerar Umeå-Vasa.   

Vi har satt upp ett mål om att fördubbla antalet resor med kollektivtrafiken (vi har gjort det förut och vi tänker oss göra det en gång till). Fram till 2019 innan pandemin hade kollektivtrafiken ökat från 4,5 miljoner resor per år till nästan 10 miljoner per år över en 10 års-period och nu vill vi att det ska ske igen. Tillströmningen till kollektivtrafiken var också större än befolkningsökningen, vilket är viktigt för att veta att kollektivtrafiken tar andelar från de färdmedel vi avser minska brukandet av. Nu måste vi jobba på att få tillbaka resenärarena och att man känner sig trygg med att resa kollektivt även efter pandemin. Det utvecklingsarbetet pågår. Några viktiga utvecklingslinjer

Planering av staden för hållbara resor

När staden förtätas skapas förutsättningarna för att ställa om den fysiska infrastrukturen så att de hållbara färdmedlen premieras. Detta arbete har vi drivit på hårt för och det måste fortsätta. När kommunen övertar ansvaret för Europavägarna innanför ringen kommer stora omgestaltningar att ske. Mark kommer att tas i anspråk för bostäder, grönstrukturer, gång- och cykel och busskörfält. Tidigast kommer förändringar att ske på Västra Esplanaden och väg 503 på teg, enligt inriktningen i det stadsutvecklingsprogram vi antagit i Umeå kommun under mandatperioden. Vi vill fortsätta på den inslagna vägen.

Se även mer i innanför ringleden-programmet: Innanför ringleden – Umeå kommun (umea.se)

Kraftfull utbyggnad av kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken har en stor roll att spela i den hållbara omställningen. Det är därför vi under de senaste mandatperioderna har gjort betydande satsningar på expansion inom Umeås lokaltrafik.

Detta har fått effekt. Umeå har under flera år haft de procentuellt största ökningarna av resande med kollektivtrafiken i hela Sverige, det är ett kvitto på att valda mål och medel hittills har varit väl avvägda. Samtidigt har vi ställt om kollektivtrafiken. För att klara den hållbara omställningen och fortsätta premiera de hållbara resorna krävs att mål och medel avvägs. 

Visste du att:

År 2015 kördes alla bussar i Umeå lokaltrafik på diesel. Idag använder alla bussar el eller HVO som drivmedel. Så idag är kollektivtrafiken helt fossilfri.

ULTRA har gjort en jämförelse över hur mycket de minskat bränsleförbrukningen en april-månad – 2015 jämfördes med 2021. Minskningen under denna månad var nära 100 000 liter på en månad. Inför inköpen av de senaste 25 elbussarna gjordes också en bedömning hur mycket utsläppen av CO2 skulle minska.

Beräkningarna visade på utsläppsminskningar om 2 000 ton per år. Varje år kör lokaltrafiken ca 1 700 000 km elbuss. Eftersom linjerna 1 och 8 står för nära 60 % av resandet utförs 60 % av resandet med elbussar. Idag finns 25 elbussar i trafik. Vi arbetar för att elektrifiera hela bussflottan i Umeås lokaltrafik år 2026. Ser vi på övrig trafik som Umeå kommun finansierar – Holmsund/Obbola, Sävar, Täfteå, Tavelsjö etc, d v s inomkommunala linjer – utförs i stort sett all trafik med HVO.

Resandeutveckling Umeå lokaltrafik 2015-2020
201520162017201820192020
7 021 944 8 099 6578 738 4289 344 3049 684 976 6 532 958
Jobb, tillväxt och utveckling i hela Umeå kommun
Resultat av vår politik för schyssta jobb och utveckling i hela kommunen 2018-2022

Umeå är den största staden i norra Sverige, med en bred och allsidig arbetsmarknad och en stark attraktionskraft. Det är sammantagna socialdemokratiska prioriteringar över tid; på utbildning, bostäder, fritidsaktiviteter och möjliggörande av företagsetableringar som har skapat en sådan kommun. Samtidigt är vi den större stad i Sverige som har klarat av att växa utan några utsatta områden. Det är också politik i hur vi bygger kommunen.

Under den gångna mandatperioden har vi uppnått mycket inom området, och bland annat fokuserat på:

Arbetstillfällen och jobb – En ny industriell revolution har inletts, med grön energi som drivkraft och hållbarhet i fokus. Umeå ligger i framkant i klimatarbetet och har bra förutsättningar i den gröna utvecklingen. Kommunen kan spela en stor roll som part för näringslivet, inte minst genom att ha bra kommunala verksamheter och ett brett fritidsutbud som lockar människor att flytta hit. Varje år växer Umeå med ca 1000 nya arbetstillfällen. Under mandatperioden har vi tagit beslut om flera stora investeringar, inte minst utbyggnad av hamnen. Vi är även väldigt glada för ett klimat som gör att bland annat våra stora industrier väljer att bygga ut och öka upp produktionen och skapa fler jobb i Umeå.

Kommunen är även själv arbetsgivare, en av de största i hela Västerbotten. I takt med att vi blir fler umebor så ökar även efterfrågan på välfärden. Under de senaste fyra åren har vi anställt mer personal inom skolan, beslutat om ökad grundbemanning inom äldreomsorgen och under tiden infört rätt till heltid i hela kommunen.

Schyssta villkor och facklig samverkan är två områden som är fokus för oss socialdemokrater. Under mandatperioden har vi ökat upp den fackliga förtroendemannatiden för att personalen ska ha ökad möjlighet till stöd från facket. Socialdemokraterna har drivit fram krav på kollektivavtal eller likvärdigt för all upphandling och tagit ett handslag i kommunen tillsammans med fack och arbetsgivare inom byggbranschen för att säkerställa bra villkor för de som bygger Umeå, utan lönedumping eller utnyttjande av arbetskraft.

Bostäder och planering – Umeå har en stark tillväxt och en snabbt växande befolkning. En viktig förutsättning för att kunna välkomna fler människor till Umeå är att det byggs fler bostäder. Socialdemokraterna har drivit på för att en blandad bebyggelse och förtätning ska vara huvudfokus när det byggs nytt. Tillväxten ska inte ske genom utbredning, men ska ske i hela kommunen och i alla stadsdelar, med närhet till service och kollektivtrafik. Under mandatperioden har AB Bostaden bland annat färdigställt serviceboende och seniorlägenheter på Böleäng samt Berghem. I genomsnitt under dessa år har det byggts över 1000 nya bostäder varje år – från Socialdemokraterna har vi tryckt påför att skapa förutsättningar för 2000 per år. Stora kommande projekt som har beslutats är bland annat kring Tomteboområdet som ger möjlighet till mellan 3000–4000 bostäder. Bostadsbyggandet måste öka! Detta kommer vi fortsätta driva under nästa mandatperiod.

Några viktiga resultat 2018-2022 av vår politik för jobb och utveckling i hela kommunen:
Kraftulla investeringar i hållbar infrastruktur

Under mandatperioden har vi tagit beslut om flera stora investeringar, inte minst utbyggnad av hamnen. Vi har också drivit på och slutligen fått till en ny Kvarkenfärja. Den S-ledda regeringen har också sett till att Norrbotniabanan äntligen byggs!

Fler anställda i skola, vård, omsorg och annan kommunal verksamhet

Under de senaste fyra åren har vi anställt mer personal inom skolan, beslutat om ökad grundbemanning inom äldreomsorgen och under tiden infört rätt till heltid i hela kommunen.

Satsningar för bättre arbetsvillkor och trygga anställningar

Under de senaste fyra årenVi har infört och genomfört rätten till heltid och tillsvidareanställning som norm för alla kommunanställda. Vi har ökat upp den fackliga förtroendemannatiden för att personalen ska ha ökad möjlighet till stöd från facket. Vi har drivit igenom krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsenliga villkor i kommunens upphandlingar och kommit överens med fack och arbetsgivare i byggbranschen om att tillsammans jobba för att säkerställa schyssta villkor för de som bygger Umeå, utan lönedumpning eller utnyttjande av arbetskraft.

Ökat bostadsbyggande – men vi är inte nöjda

Vi har under de senaste tio åren vidtagit åtgärder som närapå fördubblat byggtakten för nya bostäder i Umeå. I genomsnitt under 2018-2021 har det byggts över 1000 nya bostäder varje år – från Socialdemokraterna har vi tryckt på för att skapa förutsättningar för 2000 per år. Stora kommande projekt som har beslutats är bland annat kring Tomtebo-området som ger möjlighet till mellan 3000–4000 bostäder. Bostadsbyggandet måste öka! Under mandatperioden har vi sett till att det kommunala AB Bostaden bland annat färdigställt serviceboende och seniorlägenheter på Böleäng samt Berghem.

facebook Twitter Email