Detta har vi uppnått under mandatperioden

Vi vill bygga ett tryggt och hållbart Umeå med god välfärd från barndom till ålderdom. Umeå ska gå före i klimatomställningen och den ska ske snabbt, rättvist och jämställt. Umeå ska vara jämställt, jämlikt och det ska finnas schyssta jobb, möjligheter till utveckling och bra bostäder för alla i hela kommunen. Samhället måste rustas för att möta samhällsproblemen och bygga en bättre vardag för vanligt folk. Nedan finner du mer information om vad vi gjort under åren 2018-2022 för att Umeå ska fortsätta utvecklas i enlighet med dessa visioner.

Denna sida är under uppbyggnad.

Våra budgetprioriteringar för Umeå kommun 2018-2022
Vi har prioriterat välfärden och investeringar i välfärden framför stora projekt i centrum eller skattesänkningar.

Vi har i våra budgetar för Umeå kommun för åren 2019, 2020, 2021 och 2022 ökat anslagen till välfärdens verksamheter med totalt mer än en miljard i tillskott och utöver det planerade miljardinvesteringar den närmsta femårsperioden, bland annat 1,2 miljarder för utbyggnad av för- och grundskolan och 1 000 nya gymnasieplatser de närmsta åren.

Vi har samtidigt tagit ett helhetsgrepp om kommunens långsiktiga ekonomi för att säkerställa en hållbar välfärd. Vi har gjort ett genomgripande arbete för god ekonomisk hushållning. Investeringsbudgeten har i det närmaste halverats och fokuserats på välfärdens behov. Andra projekt har fått stå tillbaka för att sätta skola, vård och omsorg i fokus. Vi prioriterar de resurser som står till buds för välfärdens behov – och de är stora. Mer behövs och vi söker väljarnas stöd för att rusta samhället och på allvar se till att staten kan tillföra de medel som välfärden i kommunerna behöver.

Vi har också fullt ut genomfört rätten till heltid med tillsvidareanställning som norm för välfärdens personal och därigenom förbättrat kontinuiteten, stabiliteten och tryggheten i framförallt äldreomsorgen. Det har dessutom inneburit ett viktigt steg i rätt riktning för att säkerställa en lön och i förlängningen en pension man kan leva på i kvinnodominerade välfärdsyrken.

Du kan läsa mer om vad vi har gjort på specifika områden som skola och utbildning och äldres välfärd längre ned på denna sida.

När politiken sätter välfärden först både lokalt och nationellt blir resultaten bättre

Samtidigt som vi prioriterat välfärden lokalt har vi haft en regering som brutit mot den nedskärningspolitik som rådde mellan 2006-2014. Tack vare ökade statsbidrag kan vi nu bland annat höja grundbemanningen inom äldreomsorgen. Men mer kommer att behövas. Välfärden står inför stora finansieringsproblem och de hål i skola, vård och omsorg som uppstått genom borgerliga skattesänkningar på 160 miljarder och en radikal privatiseringspolitik är inte lagade ännu.

Socialdemokratisk politik på lokal och nationell nivå skapar synergieffekter som gör att välfärden förstärks, även om vi är långt ifrån nöjda och söker ännu starkare stöd inför nästa mandatperiod för att utveckla och säkra en långsiktigt hållbar välfärd från barndom till ålderdom.

Men innan det finns stöd i riksdagen för en politik som med ännu större kraft kan säkra välfärdens finansiering genom höjda skatter för de som har mest och stora kapitalägare samt för att strypa förlusten av skattemedel till riskkapitalbolag inom bland annat skolan, så måste vi i kommunerna prioritera. Och det är i dessa prioriteringar det blir synligt vilka värderingar man företräder.

Förstärkningar av resurser för välfärdens verksamheter, år för år, i våra budgetar för Umeå kommun
Tabell: Förstärkningar av välfärdsnämndernas anslag för att bedriva verksamhet (inklusive tekniska nämnden) år för år.

Förkortningar. För- och grundskolenämnden (FoG), äldrenämnden (ÄN), individ- och familjenämnden (IFN), gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GyVux), tekniska nämnden (TN, försörjer välfärden med lokaler).

ÅrFoGÄNIFNGyVuxTN
2018 (budget för 2019)+ 94,4 mnkr+ 83,7 mnkr+ 82,2 mnkr+ 20 mnkr+ 55,7 mnkr
2019 (budget för 2020)+ 58,1 mnkr+ 51,6 mnkr+ 62,8 mnkr+ 17 mnkr+ 40,4 mnkr
2020 (budget för 2021)+ 106,63 mnkr+ 50 mnkr+ 81,94 mnkr+ 23,46 mnkr+ 34,21 mnkr
2021 (budget för 2022)+ 57,20 mnkr+ 43,89 mnkr+ 59,50 mnkr+ 28,50 mnkr+ 74,49 mnkr
Totalt:+ 316,33 mnkr+ 228,19 mnkr+ 286,44 mnkr+ 88,96 mnkr+ 204,8 mnkr

Sammanlagda satsningar i budgetförslag: 1 124,72 mnkr, alltså cirka 1,1 miljarder i ökade anslag till den kommunala välfärdens verksamhet, inklusive tekniska nämnden vars uppdrag innefattar att försörja välfärden med lokaler och service.

Utöver detta har miljardinvesteringar gjorts i nya lokaler för välfärdens behov.

Vi har fredat Umeås välfärd från moderata nedskärningar

I prioriteringarna på lokal nivå blir skillnaderna i värderingar och ideologi väldigt tydliga.

Medan vi rustat välfärden med de resurser som står till buds har Moderaterna under hela mandatperioden föreslagit skattesänkningar, totalt på 198 miljoner kronor i Umeå kommun (för innevarande år 2022, ytterligare förluster under föregående år och högre förluster kommande år).

Deras målsättning är att sänka kommunalskatten med en krona, vilket i dagsläget skulle innebära att välfärden i Umeå förlorar 330 miljoner kronor eller mer än 2 100 förskoleplatser. Hade vi dessutom haft en borgerlig regering hade den förlusten varit större i form av uteblivna statsbidrag till förmån för stora skattesänkningar.

Välfärdens behov är stora och den långsiktiga finansieringen av välfärden är ansträngd i alla kommuner i hela landet.

Innan coronapandemin beräknade Sveriges Kommuner att det saknades 90 miljarder för att behålla välfärden på dåvarande nivå fram till 2026. Även om detta gap har slutits rejält av regeringens satsningar med ökade statsbidrag så är vi långt ifrån att återställa den förlust på 160 miljarder som borgerliga skattesänkningar har inneburit under de borgerliga regeringsåren 2006-2014 och i de högerbudgetar som riksdagen antagit när vi suttit i regering.

Vad hade Moderaternas politik inneburit för välfärden i Umeå?

Moderaterna i Umeå har som mål att sänka kommunalskatten med en krona.

För en medelinkomsttagare i Umeå innebär det att man får pengar till en bakelse och kaffe extra i månaden.

Men för vår gemensamma välfärd i Umeå innebär det en förlust på 330 miljoner per år.

Det motsvarar en förlust av mer än:

 • Mer än 2 100 förskoleplatser i kommunal förskola eller,
 • Cirka 700 undersköterskor inom äldreomsorgen eller,
 • Mer än 550 grundskolelärare eller,
 • Mer än 500 sjuksköterskor inom äldreomsorg eller,
 • Mer än 2 200 utbildningsplatser på gymnasiet eller,
 • Mer än 360 platser på vård- och omsorgsboende
Tabell: Moderata förslag till skattesänkningar i Umeå kommun över mandatperioden.
ÅrSkattesänkning
2018 (budget för 2019)10 öre
2019 (budget för 2020)20 öre
2020 (budget för 2021)15 öre
2021 (budget för 2022)15 öre
Totalt:60 öre
Hur mycket mindre pengar hade välfärden att använda i år (2022)– 198 miljoner kr
Foldrar med kortfattad information om vad vi har gjort i Umeå kommun 2018-2022 på våra prioriterade områden

Nedan finns våra foldrar med kortfattad information om vad vi drivit och genomfört under mandatperioden 2018-2022 i Umeå kommun, för nedladdning.

En jämlik, trygg och demokratiskt kontrollerad skola för Umeås barn och elever

Umeborna skall känna sig försäkrade om att vilken skola de än sätter sina barn i skall de få den bästa utbildning som går att få. Skolan har en för både samhället och våra barn och elever fundamental betydelse. Vi vill att alla barn och unga ska kunna lyckas i skolan. För när vi ser till att alla våra barn och unga kan nå sin högsta möjliga potential läggs grunden för ett gott vuxenliv där man kan bygga en bättre framtid, i gemenskap med andra.

Under mandatperioden 2018-2022 har vi i Umeå bland annat prioriterat och genomfört:

Värnat och stärkt den kommunala skolan

De senaste åren har präglats av en stark elevuppgång i alla stadier. Detta är en del av ett långsiktigt arbete för att kunna växa med bibehållen kvalitet i hela kommunen. Vi är stolta över att vi har tagit tag i de stora, komplexa frågorna gällande barns rätt till kvalitativ utbildning i sitt närområde, en struktur som vi planerat för att hålla under lång tid.

Kraftull utbyggnad av förskolor och grundskolor i hela kommunen

Vi gick till val i Umeå 2018 på att stärka skolan. Vi har sett till att Umeå kommun investerat 2,7 miljarder i förskolor och grundskolor sedan 2015. I grundskolan finns nu 1 240 fler platser i nya och renoverade lokaler jämfört med 2018 och fler skolor håller på att färdigställas. Geografiskt har det gjorts investeringar i hela kommunen, både på landsbygden och i staden. Under mandatperioden har vi dessutom, i genomsnitt, byggt en ny förskoleavdelning i månaden

En starkare kommunal gymnasieskola i Umeå

Under mandatperioden har vi också byggt ut gymnasiet med 1 000 nya platser och säkrat upp ytterligare 1 000 platser för den kommande elevökningen, då vi vet att en majoritet av Umeås elever vill välja en kommunal gymnasieskola. En position vi är stolta över och vill vårda. De kommunala gymnasieskolorna har goda resultat, en bred inriktning och är därför omtyckta och populära.

Mer personal i skolan

Pengar i skolan gör ingen nytta om vi inte har kompetent personal. Under de här åren har cirka 500 fler vuxna anställts för barnens räkning. Vi har utvecklat och satsat på skolor i hela kommunen, utökat gymnasiets programbredd och – kanske viktigast av allt behållit vår extremt höga andel behörig personal i alla skolformer och vår höga kvalitet med goda studieresultat.

Starkare samarbete mellan grundskola och gymnasium

Umeå har en väldigt stark arbetsmarknad och i princip den snabbaste etableringen av nyanlända i Sverige samt den lägsta arbetslösheten över huvud taget. Under mandatperioden har vi tagit avgörande steg för att samla vuxenutbildningen i nya lokaler.

Satsat på livslångt lärande och jobb

Det är samma barn som undervisas och går igenom de olika skolformerna med bara några års mellanrum. För att alla umebor ska kunna känna sig trygga i att överlämningar, målsättningar och kvalitetsarbetet fungerar bra, har vi varit måna om att riva många murar mellan grundskola och gymnasium för att se till att överlämningar, digitaliseringsfrågor och gemensamma resurser hanteras på bästa sätt. Arbetet fortsätter för att inkludera alla skolformer.

Tagit tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan – ett arbete som måste fortsätta

Vi socialdemokrater vill stärka samhällets insyn i skolan. Regeringen har gett kommunerna nya juridiska verktyg i form av ägar- och ledningsprövningar av fristående förskolor, vilket resulterat i att vi också kunnat stänga ner oseriösa aktörer i Umeå. Vi måste fortsätta återta den demokratiska kontrollen över skolan och välfärden!

Umeås äldre ska ha en trygg ålderdom med god välfärd, livskvalitet och frihet att forma sin vardag

Äldreomsorgen har varit en av våra prioriterade frågor under mandatperioden. Vår vision är ett Umeå där alla kan åldras med trygghet.

Under mandatperioden 2018-2022 har vi i Umeå bland annat prioriterat och genomfört:

Mer personal och bättre arbetsmiljö
 • Vi har genomfört rätten till heltid med tillsvidareanställning som norm. Det ger bättre villkor för personalen, stabil inkomst och bättre pension. Det ger också personalen bättre förutsättningar att göra ett bra jobb i hemtjänst och äldreomsorg med högre grad av trygghet och kontinuitet för de äldre. Under pandemin har detta varit särskilt viktigt, då det blivit tydligt att trygga anställningar och kontinuitet i omsorgen kan vara livsavgörande.
 • Ökad grundbemanning i äldreomsorgen. I den socialdemokratiska budgeten för Umeå kommun för 2022 tillfördes 20 miljoner för ett första steg för att öka grundbemanningen inom äldreomsorgen och vi har även förstärkt med fler sjuksköterskor inom äldreomsorgen. Nästa mandatperiod vill vi ta fler steg mot ökad grundbemanning. Detta måste gå före skattesänkningar.
Möta framtidens behov med nya boenden och fler platser vård- och omsorgsboenden

Sedan 2017 har det tillkommit 120 platser på vård- och omsorgsboende för äldre i Umeå:

Sedan 2018 har det tillkommit 60 platser på vård- och omsorgsboende för äldre i Umeå.

Vi har under mandatperioden arbetat för att det ska finnas en robust långsiktig plan för att möta det långsiktiga och växande behovet av platser på vård- och omsorgsboenden.

Planerad expansion med nya platser på vård- och omsorgsboenden i Umeå:

 • Västteg. Nytt boende med 120 platser, klart 2024. Byggandet sker i samarbete med AB Bostaden som även bygger seniorbostäder på samma tomt.
 • Haga. Nytt boende med 90-120 platser, klart 2026, detaljplanearbete pågår. Ersätter gamla “Hagaborg”/Haga servicehus.
 • Planer finns också för ett nytt boende med 90 platser omkring 2028 på Tomtebo strand samt ett boende med 90-120 platser 2030/31, preliminärt på Olofsdal.
En aktiv och tillgänglig äldreomsorg

Genom socialdemokratiskt initiativ har äldreomsorgen startat ett projekt som ska samla in synpunkter från invånare och pensionärsorganisationer med flera om hur man vill att äldreomsorgen ska utvecklas över tid. En viktig del för att klara framtidens äldreomsorg är att använda fler tekniska lösningar för att frigöra de resurser som finns för de som behöver det allra mest, och för att underlätta för vår personal.  

En snabb och rättvis klimatomställning där Umeå tar täten mot en hållbar framtid.

Socialdemokraterna drivit hårt för att Umeå ska kunna gå före i klimatarbetet och den nödvändiga omställningen. Globalt använder städerna över 65 procent av världens energi, vilket står för mer än 70 procent av utsläppen av växthusgaser. Det gör det extra viktigt att fokus i arbetet för klimatneutralitet och omställning ligger på städerna i större utsträckning. Anledningen till det sista är även ur rättvisesynpunkt. Staden har bättre förutsättningar än landsbygden att göra en snabb omställning som även ger mer effekt. 

Under mandatperioden 2018-2022 har vi i Umeå bland annat prioriterat och genomfört:

Helhetsgrepp för att klara klimatomställningen

Socialdemokraterna har tagit initiativ till att arbeta fram nya och övergripande klimat- och miljömål för kommunen och dess verksamheter. Dessa fokuserar bland annat på säkra miljöer i våra verksamheter, ren luft och friska sjöar, samt utfasning av skadliga ämnen. Arbetet fortsätter även för att öka andelen ekologisk och närproducerad mat.

Vår politik har också utgått från insikten att vi måste möta klimatkrisen på flera fronter samtidigt. Vi måste jobba hårt för den nödvändiga omställningen och den ska ske snabbt, rättvist och jämställt.

Samtidigt behöver vi arbeta med att säkra upp för de konsekvenser av klimatförändringar som redan sker, så som översvämningar och torka. Vi har satsat mer pengar på hållbar upphandling och strategiskt klimatarbete och även investeringar i klimatanpassningar.

Klimatneutralt Umeå

I de klimat- och miljömål för Umeå kommun som vi slagit fast under mandatperioden har vi bland annat stadgat följande ambitioner för en snabb och rättvis klimatomställning:

 • Umeå stad ska vara klimatneutralt till år 2030.
 • Hela geografiska Umeå kommun ska vara klimatneutralt till 2040.
 • Umeås kommunala bolag ska sammantaget vara klimatneutrala till 2025.
 • De konsumtionsbaserade utsläppen i Umeå ska minska till 2 ton CO2-ekvivalenter 2040 och 1 ton CO2-ekvivalenter 2050, per person. 
Ett lokalt Paris-avtal

Vi har genom Umeå kommun skrivit under klimatkontrakt som en av drygt 20 städer i Sverige som ingår i Viable cities satsning på klimatneutrala städer 2030, där lokala avtal för arbete framåt tillsammans med näringsliv, föreningar, medborgare m.fl. tas fram. Umeå är även en av 100 städer i Europa som går i täten för EU:s omställning. Vi socialdemokrater är övertygade om att det är när vi jobbar tillsammans som vi kan uppnå riktig förändring. 

Gröna transporter och hållbart resande

Vi socialdemokrater vill inte att man bygger in ett bilberoende i utvecklingen av kommunen, utan har satsat på att lyfta fram det hållbara resandet. Umeås stadsplanering utgår därför från att göra det enklare och mer attraktivt för människor att färdas med cykel och kollektivtrafik. Stadsdelar ska planeras så att det finns service i form av skolor, förskolor och butiker i närområdet, för att ytterligare minska behovet av att färdas med bil.

Vi har idag en av den snabbast växande kollektivtrafiken i Sverige och har ställt om till helt fossilfri bussflotta. Nyligen invigdes även den mest miljövänliga passagerarfärjan i världen, som trafikerar Umeå-Vasa.   

Vi har satt upp ett mål om att fördubbla antalet resor med kollektivtrafiken (vi har gjort det förut och vi tänker oss göra det en gång till). Fram till 2019 innan pandemin hade kollektivtrafiken ökat från 4,5 miljoner resor per år till nästan 10 miljoner per år över en 10 års-period och nu vill vi att det ska ske igen. Tillströmningen till kollektivtrafiken var också större än befolkningsökningen, vilket är viktigt för att veta att kollektivtrafiken tar andelar från de färdmedel vi avser minska brukandet av. Nu måste vi jobba på att få tillbaka resenärarena och att man känner sig trygg med att resa kollektivt även efter pandemin. Det utvecklingsarbetet pågår. Några viktiga utvecklingslinjer

Planering av staden för hållbara resor

När staden förtätas skapas förutsättningarna för att ställa om den fysiska infrastrukturen så att de hållbara färdmedlen premieras. Detta arbete har vi drivit på hårt för och det måste fortsätta. När kommunen övertar ansvaret för Europavägarna innanför ringen kommer stora omgestaltningar att ske. Mark kommer att tas i anspråk för bostäder, grönstrukturer, gång- och cykel och busskörfält. Tidigast kommer förändringar att ske på Västra Esplanaden och väg 503 på teg, enligt inriktningen i det stadsutvecklingsprogram vi antagit i Umeå kommun under mandatperioden. Vi vill fortsätta på den inslagna vägen.

Se även mer i innanför ringleden-programmet: Innanför ringleden – Umeå kommun (umea.se)

Kraftfull utbyggnad av kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken har en stor roll att spela i den hållbara omställningen. Det är därför vi under de senaste mandatperioderna har gjort betydande satsningar på expansion inom Umeås lokaltrafik.

Detta har fått effekt. Umeå har under flera år haft de procentuellt största ökningarna av resande med kollektivtrafiken i hela Sverige, det är ett kvitto på att valda mål och medel hittills har varit väl avvägda. Samtidigt har vi ställt om kollektivtrafiken. För att klara den hållbara omställningen och fortsätta premiera de hållbara resorna krävs att mål och medel avvägs. 

Visste du att:

År 2015 kördes alla bussar i Umeå lokaltrafik på diesel. Idag använder alla bussar el eller HVO som drivmedel. Så idag är kollektivtrafiken helt fossilfri.

ULTRA har gjort en jämförelse över hur mycket de minskat bränsleförbrukningen en april-månad – 2015 jämfördes med 2021. Minskningen under denna månad var nära 100 000 liter på en månad. Inför inköpen av de senaste 25 elbussarna gjordes också en bedömning hur mycket utsläppen av CO2 skulle minska.

Beräkningarna visade på utsläppsminskningar om 2 000 ton per år. Varje år kör lokaltrafiken ca 1 700 000 km elbuss. Eftersom linjerna 1 och 8 står för nära 60 % av resandet utförs 60 % av resandet med elbussar. Idag finns 25 elbussar i trafik. Vi arbetar för att elektrifiera hela bussflottan i Umeås lokaltrafik år 2026. Ser vi på övrig trafik som Umeå kommun finansierar – Holmsund/Obbola, Sävar, Täfteå, Tavelsjö etc, d v s inomkommunala linjer – utförs i stort sett all trafik med HVO.

Resandeutveckling Umeå lokaltrafik 2015-2020
201520162017201820192020
7 021 944 8 099 6578 738 4289 344 3049 684 976 6 532 958

Umeå ska växa tryggt och socialt hållbart – utan utsatta områden.

Den sociala hållbarheten och tryggheten i Umeå är en viktig hörnsten tillsammans med den miljömässiga och ekonomiska hållbarheten när Umeå kommun växer och utvecklas.

Att vi socialdemokrater under lång tid prioriterat och lyft fram social hållbarhet och trygghet i det offentliga rummet är anledningen till att Umeå är den större stad i Sverige som kunnat växa så här snabbt utan att segregationen ökat eller uppkomsten av utsatta områden. Det arbetet vill vi fortsätter. 

Under mandatperioden 2018-2022 har vi i Umeå bland annat prioriterat och genomfört:

Hela kommunen ska jobba mot målet om ett tryggt och hållbart Umeå – utan utsatta områden

Kommunfullmäktige antog 2020 vårt förslag om att ett av Umeå kommuns övergripande mål ska vara att förhindra framväxten av utsatta områden. Vi har sedan tidigare haft höga ambitioner för det förebyggande arbetet och byggandet av en trygg stad och kommun. Men med detta mål ges en tydlig stadga åt detta arbete. Målet understryker att trygghetsfrågorna ska genomsyra hela kommunens verksamhet och samverkan med andra samhällsaktörer.

Förstärkt kamp mot narkotika, prostitution och människohandel

Genom samarbetet mellan kommunens brottsförebyggande råd, socialtjänsten och polisen har vi Socialdemokrater drivit på för att vi ska göra allt vi kan för att den organiserade brottsligheten inte ska få fäste i kommunen.

Detta har bland annat lett till att Umeå varit den kommun i Sverige där man sett de största minskningarna av människohandel och prostitution.

Vi har förstärkt fokuset på kampen mot narkotika och välfärdsbrottslighet. Vi vet att drogerna är en motor för grov brottslighet och att de som står för den grova brottsligheten även försöker tjäna pengar genom fusk, välfärdsbrottslighet och arbetslivskriminalitet. 

Krafttag mot våldet

Detta har varit en prioriterad fråga under mandatperioden och Socialdemokraterna har bland annat drivit fram ökade medel till tjej- och kvinnojouren och ett ökat samarbete med jouren och kommunen i form av ett partnerskap.

För att komma åt våldet mot kvinnor är det viktigt att både arbete för att få rätt hjälp och stöd, men även tidigt med förebyggande insatser och ett medvetande om problemet.

Socialdemokraterna har också initierat en kommunövergripande handlingsplan mot våld, just av den anledningen – det är en fråga som berör alla verksamheter och alla åldrar.  

Trygga det offentliga rummet – det ska vara till för alla

Umeå kommun har ett långt arbete kring jämställd stadsplanering. Utifrån medvetenheten att det offentliga rummet utformning påverkar hur vi rör oss och upplever omgivningen så har vi arbetat hårt för att skapa en kommun som är trygg och välkomnande för alla.

Det bygger på en helhet med blandade bostadstyper och upplåtelseformer i samma område, mötesplatser i närområdet och rekreationsmöjligheter som gör att boende träffas oavsett bakgrund och livssituation.

De offentliga ytorna är en viktig del i detta, så väl som viktiga demokratiska arenor så som bibliotek och föreningslokaler. Då skapas levande boendemiljöer och ett aktivt offentligt rum som blir tryggt och där människor trivs och känner gemenskap och tillit.  

Förstärkt samverkan med Polismyndigheten

Vi har tecknat en ny samverkansöverenskommelse och nya medborgarlöften för att förstärka och fördjupa samverkan mellan kommun och polis för att bygga ett fortsatt tryggt Umeå.

Satsningar på skolframgång och förebyggande arbete med unga

Samverkan mellan skola, socialtjänst, fritid och polis har fördjupats och nya metoder har implementerats genom bland annat ungdomsteam och social insatsgrupp (SIG). Vi har byggt ut socialtjänstens stöd till föräldrar, unga i riskzon och fortsatt med arbetsformen ”människan bakom uniformen” för att skapa förtroende och goda relationer mellan ungdomar och blåljuspersonal.

Extra trygghetsanslag för att stimulera utveckling av det förebyggande arbetet i Umeå

Vi har infört ett särskilt trygghetsanslag (utvecklingsanslag för social hållbarhet) om 6 miljoner årligen som kommunens förvaltningar ansöker om medel ur för att utveckla det förebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Motverka segregation och värna trygga stadsdelar

All kommunens övergripande planering har inriktats på att Umeå ska hålla ihop och att vi ska ha blandade upplåtelseformer i socialt hållbara stadsdelar. Segregation ska inte tillåtas bita sig fast när Umeå byggs mot framtiden.

Övergripande planering vid Umeå kommun har gjort ett förtjänstfullt arbete med att inventera samtliga bostadsområden och man har fått ett särskilt ansvar för att hålla ihop programarbetet kring social hållbarhet. De har på uppdrag av politiken genomfört sociala stadsrumsanalyser och stadsdelsdialoger för att bygga den kunskap som krävs för att bygga ett tryggt Umeå utan segregation där människor trivs där de bor och känner gemenskap och tillit. Problemen ska bekämpas och det som är bra ska ges näring och utvecklas. Denna kunskap kommer att utgöra en god grund för den fortsatta planeringen av ett Umeå som ska växa utan segregation och där vardagen i våra stadsdelar är trygg och präglad av livskvalitet och gemenskap.

En meningsfull fritid

Umeå är en kommun med en lång folkrörelsetradition vilket har gett en aktiv och engagerad befolkning. Under mandatperioden har vi arbetat hårt för att fortsätta arbetet med det förebyggande arbetet, ett aktivt kultur- och fritidsliv och starka föreningar. Vi har etablerat en kulturskola som möter barn och unga runt om i kommunen och fortsatt värna de viktiga fritidsgårdarna i närområdena.  

Jobb, bostäder och utveckling i hela Umeå kommun

Umeå är den största staden i norra Sverige, med en bred och allsidig arbetsmarknad och en stark attraktionskraft. Det är resultatet av en väv av satsningar på att värna utveckling över tid; på utbildning, bostäder, fritidsaktiviteter och möjliggörande av företagsetableringar genom investeringar i infrastruktur. Samtidigt är vi den större stad i Sverige som har klarat av att växa utan några utsatta områden. Det är också politik i hur vi bygger kommunen.

Under mandatperioden 2018-2022 har vi i Umeå bland annat prioriterat och genomfört:

Schyssta jobb och nya, gröna arbetstillfällen

En ny industriell revolution har inletts, med grön energi som drivkraft och hållbarhet i fokus. Umeå ligger i framkant i klimatarbetet och har bra förutsättningar i den gröna utvecklingen. Kommunen kan spela en stor roll som part för näringslivet, inte minst genom att ha bra kommunala verksamheter och ett brett fritidsutbud som lockar människor att flytta hit. Varje år växer Umeå med ca 1000 nya arbetstillfällen. Under mandatperioden har vi tagit beslut om flera stora investeringar, inte minst utbyggnad av hamnen. Vi är även väldigt glada för ett klimat som gör att bland annat våra stora industrier väljer att bygga ut och öka upp produktionen och skapa fler jobb i Umeå.

Fler anställda i skola, vård, omsorg och annan kommunal verksamhet

Kommunen är även själv arbetsgivare, en av de största i hela Västerbotten. I takt med att vi blir fler umebor så ökar även efterfrågan på välfärden. Under de senaste fyra åren har vi anställt mer personal inom skolan, beslutat om ökad grundbemanning inom äldreomsorgen och under tiden infört rätt till heltid i hela kommunen.

Bättre arbetsvillkor och facklig samverkan

Umeå kommun är en av vår regions största arbetsgivare och ska vara ett föredöme i att värna schyssta villkor. Under mandatperioden har vi ökat upp den fackliga förtroendemannatiden för att personalen ska ha ökad möjlighet till stöd från facket. Socialdemokraterna har drivit fram krav på kollektivavtal eller likvärdigt för all upphandling och tagit ett handslag i kommunen tillsammans med fack och arbetsgivare inom byggbranschen för att säkerställa bra villkor för de som bygger Umeå, utan lönedumping eller utnyttjande av arbetskraft.

Ökat bostadsbyggande och en hållbar planering för att både dagens och framtidens umebor ska möjlighet till ett bra boende

Umeå har en stark tillväxt och en snabbt växande befolkning. En viktig förutsättning för att kunna välkomna fler människor till Umeå är att det byggs fler bostäder. Socialdemokraterna har drivit på för att en blandad bebyggelse och förtätning ska vara huvudfokus när det byggs nytt. Tillväxten ska inte ske genom utbredning, men ska ske i hela kommunen och i alla stadsdelar, med närhet till service och kollektivtrafik. Under mandatperioden har AB Bostaden bland annat färdigställt serviceboende och seniorlägenheter på Böleäng samt Berghem. I genomsnitt under dessa år har det byggts över 1000 nya bostäder varje år – från Socialdemokraterna har vi tryckt påför att skapa förutsättningar för 2000 per år. Stora kommande projekt som har beslutats är bland annat kring Tomteboområdet som ger möjlighet till mellan 3000–4000 bostäder. Bostadsbyggandet måste öka! Detta kommer vi fortsätta driva under nästa mandatperiod.

Kraftulla investeringar i hållbar infrastruktur

Under mandatperioden har vi tagit beslut om flera stora investeringar, inte minst utbyggnad av hamnen. Vi har också drivit på och slutligen fått till en ny Kvarkenfärja. Den S-ledda regeringen har också sett till att Norrbotniabanan äntligen byggs. Vi har byggt ut kollektivtrafiken för att se till att fler kan färdas hållbart till och från jobbet. Läs mer ovan under klimat och miljö.

facebook Twitter Email