Klimatneutralt och klimatsäkrat Umeå

Klimatomställningen måste ske rättvist och ge alla möjlighet att vara en del av den. Det är en förutsättning för att Umeå ska kunna växa som en hållbar, jämställd och jämlik kommun. Kollektivtrafiken mellan centrala Umeå och kommunens övriga tätorter behöver utvecklas och utökas, liksom pendlingsparkeringar för möjlighet att byta till mer hållbara transportsätt. Bilsnåla områden ska vara utgångspunkten när nya bostadsområden planeras, hållbara färdsätt ska alltid prioriteras. Det skriver kommunalrådet Janet Ågren (S) och tekniska nämndens ordförande Lena Karlsson Engman (S).

Umeå kommun ligger långt fram i arbetet med hållbar stadsutveckling och vi upplever ett starkt engagemang från hela samhället när det gäller klimat- och miljöfrågorna.

För närvarande är åtgärdsprogrammet för Umeå kommuns miljömål ute på remiss och där hoppas vi få in många kloka synpunkter på hur Umeå ska kunna gå före i omställningen. Det pågår även ett arbete med Umeås klimatfärdplan som ska möjliggöra en ökad samverkan mellan Umeås aktörer för att med gemensamma krafter ta ytterligare steg i klimatomställningen.

Det behövs ett helhetsgrepp kring klimatfrågan där vi både behöver prioritera insatser för klimatsäkring så väl som att arbeta stenhårt för den nödvändiga omställningen. På det viset möter vi klimatkrisen på alla fronter. Den helheten står Socialdemokraterna för.

Vi ser vi redan nu hur ett alltmer nyckfullt klimat påverkar vår kommun och hur allvarliga väderhändelser har påverkat Umeåbornas vardag och trygghet.

Vi ser vi redan nu hur ett alltmer nyckfullt klimat påverkar vår kommun och hur allvarliga väderhändelser har påverkat Umeåbornas vardag och trygghet. Exempelvis har tillfällen med ihållande nederbörd lett till höga flöden i våra vattendrag, med ras och översvämningar som följd, och ymniga snöfall begränsat vår framkomlighet. Vi ser också perioder med höga temperaturer som inneburit svårigheter, inte minst påverkas gruppen äldre men också barn och unga av höga temperaturer.

För att ta oss an utmaningen med klimatsäkring har särskilda medel i kommunens investeringsbudget avsatts för klimatinvesteringar och klimatsäkring.

För att ta oss an utmaningen med klimatsäkring har särskilda medel i kommunens investeringsbudget avsatts för klimatinvesteringar och klimatsäkring.

Klimatomställningen måste ske rättvist och ge alla möjlighet att vara en del av den. Det är en förutsättning för att Umeå ska kunna växa som en hållbar, jämställd och jämlik kommun. Vi vill att landsbygd och stad samspelar och stärker varandra och de olika tätorterna fortsätter att utvecklas. Kollektivtrafiken mellan centrala Umeå och kommunens övriga tätorter behöver därför utvecklas och utökas, liksom pendlingsparkeringar för möjlighet att byta till mer hållbara transportsätt.

Klimatomställningen måste ske rättvist och ge alla möjlighet att vara en del av den. Det är en förutsättning för att Umeå ska kunna växa som en hållbar, jämställd och jämlik kommun.

Samtidigt ska möjligheterna att hitta och utveckla smarta parkeringslösningar i olika bostadsområden undersökas ytterligare. Bilsnåla områden ska vara utgångspunkten när nya bostadsområden planeras och hållbara färdsätt ska alltid prioriteras. Det innebär ett hållbarhetsfokus i hur bostäder och service planeras och lokaliseras, för att människor från sin bostad ska ha nära till service, skola, jobb, kultur, idrottsplatser och grönområden.

För att samhället ska bli hållbart måste vi även avsätta resurser för att göra gemensamma tekniklösningar och klimat- och energieffektiva system möjliga. I ett cirkulärt samhälle måste ny teknik utvecklas och möjligheten att återbruka och återvinna bli ännu bättre. Möjligheten till koldioxidinfångning i produktionen av vår fjärrvärme är också en av de tekniklösningarna som på allvar måste undersökas.

Möjligheten till koldioxidinfångning i produktionen av vår fjärrvärme är också en av de tekniklösningarna som på allvar måste undersökas.

Intresset för norra Sverige är i dag stort för både etableringar och expansioner inom såväl logistik som process-och tillverkningsindustri, och det pågår en grön ny industrialisering. Förnyelsebara energikällor, skogstillgångar och andra naturresurser ger goda förutsättningar för en klimatomställning och för en växande arbetsmarknad.

Det är därför glädjande att se de stora investeringar som faktiskt görs av näringslivet och industrin i vår region och som driver omställningen framåt. För att kommande och befintliga industriella satsningar ska kunna förverkligas måste tillgång till mark, energi, arbetskraft och verksamhetslokaler säkras, likväl som en fungerande bostadsförsörjning.

Vårt arbetet med att planera för ny industrimark och ytterligare bostäder måste därför fortsätta.

Vårt arbetet med att planera för ny industrimark och ytterligare bostäder måste därför fortsätta.

Omställningen i Umeå pågår både utifrån ett samhälleligt perspektiv och ett individuellt perspektiv men vi vet samtidigt att vi är beroende av andra för att vi ska lyckas. Det nationella innovationsprogrammet Viable cities har därför varit och är mycket värdefullt för kommunen.

Kommunens tjänstepersoner har också nyligen skickat in en ansökan till EU som handlar om att få ta del av EU-kommissionens satsning på 100 klimatneutrala städer 2030. Besked om vilka städer som blir utvalda kommer under våren.

Vi socialdemokrater kommer göra allt vi kan för att Umeås omställning ska ske så rättvist och snabbt som möjligt.

Ett samarbete på en sådan nivå skulle innebära goda möjligheter till kunskapsutbyte och att lära av andra, vilket vi vet är viktigt, samt nya former av stöd för att skynda på arbetet. Alldeles oavsett kommer omställningsarbetet fortgå i Umeå.

Vi socialdemokrater kommer göra allt vi kan för att Umeås omställning ska ske så rättvist och snabbt som möjligt.

Ursprungligen publicerat i Västerbottens-Kuriren. Artikelförfattare:

facebook Twitter Email