Skola och utbildning

Stöket som råder i svensk skola gör att elever far illa. Barnen lär sig för lite och riskerar att hamna på glid. Samhället har alltför länge låtit marknaden styra skolan – det är hög tid att vi tar tillbaka kontrollen och stärka skolan med mer resurser.

Skattepengar som ska gå till fler lärare och mindre klasser. Inte plockas ut som vinst eller gå till religiösa extremister och andra olämpliga ägare som driver friskolor. Det behövs fler vuxna i skolan och bättre arbetsvillkor för skolans personal. Resurserna måste öka och det måste sättas före privata vinster och enorma skattesänkningar för de rikaste.

Skattepengar som ska gå till fler lärare och mindre klasser. Inte plockas ut som vinst eller gå till religiösa extremister och andra olämpliga ägare som driver friskolor.

Vi behöver satsa mer på våra barn och elever. Skolans resurser har urlakats av de enorma skattesänkningar på mer än 160 miljarder som högerpartierna genomfört i Sverige. Det motsvarar mer än de samlade kostnaderna för rättsväsende, försvar och krisberedskap tillsammans. En stor del av hålen i välfärden efter dessa skattesänkningar kvarstår, eftersom högermajoriteten i riksdagen blockerar en stor del av de satsningar som krävs för att på allvar rusta skolan. Och i Umeå vill Moderaterna sänka kommunalskatten med 300 miljoner, en förlust för välfärden som motsvarar mer än 2 000 förskoleplatser. Skolan och den övriga välfärden måste rustas och sättas före skattesänkningar.

Elevers, lärares och samhällets bästa har alltför länge varit under angrepp av privata vinstintressen. Marknadsstyrningen av skolan har gett oss resursbrist, läckage av skattemedel som är avsedda för elever och lärare och skolsegregation. Vi vill reformera skolsystemet för att återta den demokratiska kontrollen och främja kunskap, bildning och jämlikhet. Vill du också det? Då behöver vi ditt stöd. Vi kan inte genomföra de viktigaste reformerna så länge det råder högermajoritet i riksdagen.

Vårt Sverige och vårt Umeå kan bättre

Lärarna ska ha mandat att hålla ordning i klassrummen och skapa studiero. Sveriges skolor ska ha fler anställda och fokus på kunskap och studiero – inte vinstuttag eller religiös indoktrinering.

Vi vill fortsätta stärka skolan i Umeå med
 • Fortsatta satsningar på en skola i egen regi där vi har behöriga lärare, god elevhälsa och ger alla barn och unga jämlika möjligheter att lyckas.
 • Öka bemanningen i för- och grundskolan. Vi ser detta som en av de viktiga prioriteringarna för nästa mandatperiod.
 • Bättre arbetsvillkor för lärare. Vi vill fortsätta stärka lärarrollen. Det behövs för att fler ska vilja bli lärare och för att utbildningen ska hålla hög kvalitet.
 • Bygg ut gymnasieskolan. Vi kommer att bygga ut gymnasieskolan med cirka 1 000 nya elevplatser de närmsta åren. Mer kommer att behövas. Och då behöver vi ditt stöd för att fortsätta sätta skola, vård och omsorg framför stora skattesänkningar för de rikaste. Varenda skattekrona behövs!
 • Bibehållen andel yrkesutbildningar. Friskolorna kommer inte att ta samhällsansvaret för att se till att vi har kompetent arbetskraft till våra växande industrier och gröna näringar. Vi har medvetet satsat på att ha en betydligt högre andel yrkesutbildningar på Umeås kommunala gymnasieskolor än rikssnittet. Dessa gymnasieplatser är dyrare. Men samhället tjänar på det.
Ta tillbaka kontrollen över skolan från marknaden med
 • Ett vinststopp med krav på att skattepengarna som friskolekoncernerna får ska användas till barnen – inte till vinstuttag.
 • Stramare kontroll över vem som får driva skola i Sverige för att få bort oseriösa aktörer.
 • Snabbare stängning av skolor med stora brister.
 • Samma möjlighet till skolplats åt alla barn, inga möjligheter att paxa plats i kön redan på BB.
Mer studiero och trygghet med
 • Tydligare lagstadgade befogenheter för skolans personal att ingripa mot elever som hotar eller är våldsamma.
 • Mobilförbud på lektionstid.
 • Stärkt elevhälsa och särskilt stöd till elever som behöver det.
Stoppa religiösa friskolor!
 • Vi vill förbjud fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning. Skolan ska vara en plats för kunskap och utveckling – inte religiös indoktrinering!

Frågor och svar

Varför är det viktigt att stoppa vinstjakten i skolan?

Vinstjakten i den svenska skolan måste stoppas! Riskkapitalisterna som äger friskolorna gör allt de kan för att säkra flödet av skattemedel från skolan till skatteparadis, samtidigt som många kommunala skolor går på knäna.

Tillsammans måste vi sätta press! Skriv under kampanjen idag och sätt press på friskolekoncernerna.

Skolor som tackar nej till elever med dyslexi, som går i konkurs [1], som sparar in på personal [2] och sätter glädjebetyg [3] – allt för att riskkapitalisterna ska sko sig så mycket de bara kan på våra barns skolpeng, och Sveriges framtid.

Sverige är det enda landet i världen som tillåter obegränsade vinstuttag från skattefinansierade skolor. Det är knappast en slump. Alla andra länder förstår att skolan är ett nationellt intresse som inte kan släppas löst till marknadskrafterna och vinstintresset, för vinstintresse är inte detsamma som samhällsintresse.

Det här vill regeringen ändra på. Man har bland annat lagt förslag som går ut på att pengarna ska fördelas mer rättvist, utifrån det ansvar som skolorna faktiskt har. Det är orimligt att vi ersätter friskolor för ett ansvar de inte har. Det handlar om vinstdrivande skolkoncerner som överkompenseras och tjänar stora pengar på våra barns framtid, och där kommunala skolor inte får betalt för det lagstadgade ansvar de tar – vilket dränerar de kommunala skolorna på resurser. Det blir barnen som går i de kommunala skolorna som blir lidande när kommuner måste skära ner för att hantera de ekonomiska underskotten. Hur kan man försvara ett sådant system?

Tillsammans måste vi sätta press! Skriv under kampanjen idag och sätt press på de politiska partierna som försvarar de stora koncernernas vinstjakt.

Än så länge har högerpartierna med Moderaterna tillsammans med Sverigedemokraterna signalerat att de kommer säga nej till regeringens förslag. Men i juni är det upp till bevis. Då kommer allmänheten få se vem sida de står på – är de på elevernas och medborgarnas sida eller står de på de vinstdrivande koncernernas sida? [4]

Det första steget är att skriva under den här namninsamlingen – ju fler som gör det desto mer press kan vi sätta.

Skriv under kampanjen idag och engagera dig i kampen för en jämlik skola utan vinstjakt!

KÄLLOR
[1] SVT, Satte sin skola i konkurs trots miljonvinst, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/satte-skola-i-konkurs-trots-miljonvinst
[2] Dagens industri, Därför betalar friskolorna lägre löner, https://www.di.se/nyheter/darfor-betalar-friskolorna-lagre-loner/
[3] Skolvärlden, Friskolor ger mer generösa betyg, https://skolvarlden.se/artiklar/friskolor-ger-mer-generosa-betyg
[4] Dagens nyheter, Oppositionen stoppar regeringens skoloffensiv, https://www.dn.se/sverige/oppositionen-stoppar-regeringens-skoloffensiv/

Vad har ni gjort under mandatperioden (2018-2022) för att stärka skola och utbildning i Umeå?

I korthet:

🌹 Stora satsningar på gymnasieskolan. Vi har säkerställt att Umeå kommun byggt ut gymnasieskolan med 1 000 nya elevplatser och säkrat ytterligare 1 000 elevplatser med hög kvalitet och stor bredd de närmsta åren.

🌹 Kraftfull utbyggnad av grundskolor och grundskolor i hela kommunen. Vi har sett till att Umeå kommun investerat 2,7 miljarder i förskolor och grundskolor sedan 2015. I grundskolan finns nu 1 240 fler platser i nya och renoverade lokaler jämfört med 2018 och fler skolor håller på att färdigställas. Geografiskt har det gjorts investeringar i hela kommunen, både på landsbygden och i staden. Under mandatperioden har vi dessutom, i genomsnitt, byggt en ny förskoleavdelning i månaden

🌹 Fler vuxna i skolan. Under mandatperioden har vi anställt 500 fler vuxna, lärare och annan personal, för att jobba mot målet om jämlik utveckling och ett gott liv för alla barn och elever.

Låt oss berätta mer:

Inför förra valet fick vi socialdemokrater till val på att stärka skolan. Sedan 2015 har Umeå kommun investerat 2,7 miljarder i förskolor och skolor.

Under mandatperioden har vi också byggt ut gymnasiet med 1 000 nya platser och säkrat upp ytterligare 1 000 platser för den kommande elevökningen, då vi vet att en majoritet av Umeås elever vill välja en kommunal gymnasieskola. En position vi är stolta över och vill vårda. De kommunala gymnasieskolorna har goda resultat, en bred inriktning och är därför omtyckta och populära.

Inom grundskolan finns nu 1 240 fler platser i nya och renoverade lokaler jämfört med 2018 och fler skolor håller på att färdigställas. Geografiskt har det gjorts investeringar i hela kommunen, både på landsbygden och i staden. Under mandatperioden har vi dessutom, i genomsnitt, byggt en ny förskoleavdelning i månaden

Men pengar i skolan gör ingen nytta om vi inte har kompetent personal. Under de här åren har cirka 500 fler vuxna anställts för barnens räkning. Vi har utvecklat och satsat på skolor i hela kommunen, utökat gymnasiets programbredd och – kanske viktigast av allt behållit vår extremt höga andel behörig personal i alla skolformer och vår höga kvalitet med goda studieresultat.

Umeå kommun är en attraktiv arbetsgivare för skolfolk och har varit det i decennier. Så ska det också förbli.

Här är några fler exempel på vad vi har gjort för att stärka skolan i Umeå under mandatperioden:

🌹 Värnat och stärkt den kommunala skolan – de senaste åren har präglats av en stark elevuppgång i alla stadier. Detta är en del av ett långsiktigt arbete för att kunna växa med bibehållen kvalitet i hela kommunen. Vi är stolta över att vi har tagit tag i de stora, komplexa frågorna gällande barns rätt till kvalitativ utbildning i sitt närområde, en struktur som vi planerat för att hålla under lång tid.

🌹 Satsat på livslångt lärande och jobb – Umeå har en väldigt stark arbetsmarknad och i princip den snabbaste etableringen av nyanlända i Sverige samt den lägsta arbetslösheten över huvud taget. Under mandatperioden har vi tagit avgörande steg för att samla vuxenutbildningen i nya lokaler.

🌹 Stärkt samarbete mellan grundskola och gymnasium. Det är samma barn som undervisas och går igenom de olika skolformerna med bara några års mellanrum. För att alla umebor ska kunna känna sig trygga i att överlämningar, målsättningar och kvalitetsarbetet fungerar bra, har vi varit måna om att riva många murar mellan grundskola och gymnasium för att se till att överlämningar, digitaliseringsfrågor och gemensamma resurser hanteras på bästa sätt. Arbetet fortsätter för att inkludera alla skolformer.

🌹 Tagit tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan – ett arbete som måste fortsätta. Vi socialdemokrater vill stärka samhällets insyn i skolan. Regeringen har gett kommunerna nya juridiska verktyg i form av ägar- och ledningsprövningar av fristående förskolor, vilket resulterat i att vi också kunnat stänga ner oseriösa aktörer i Umeå.

Vad kan jag göra för att hjälpa till att stoppa vinstjakten i skolan?

🌹 Skriv under vår namninsamling via denna länk. Du behöver inte vara socialdemokrat eller gå med för att skriva under. Men ditt stöd gör att vi kan fortsätta pressa högermajoriteten i riksdagen att inse att folket inte står bakom fortsatta vinstläckage i skolan, där våra skattemedel går till riskkapitalister istället för elever och lärare.

🌹 Lägg din röst den 11 september på ett parti som vill stoppa vinstjakten. Vi vill sätta stopp för riskkapitalbolagens plundring av skolan och sätta stopp för stöket i skolan samt tillföra resurser så att våra lärare kan göra ett bra jobb och alla barn och elever får en chans att lyckas och lägga en grund för ett bra vuxenliv. Läs mer om våra förslag nedan.

🌹 Gå med i Socialdemokraterna och bli en del av vår växande rörelse, så att vi får ännu mer kraft för att återta den demokratiska kontrollen över skola, vård och omsorg. Läs mer om hur du går med, vad det innebär och hur du kan engagera dig här: https://umesosse.se/engagera-dig/

Våra skolpolitiker i Umeå

Peter Vigren (S), gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande och

Moa Brydsten (S), för- och grundskolenämndens ordförande.

Bilder med vår politik för en trygg, jämlik och demokratiskt kontrollerad skola:

Senaste nytt om vår politik för skola och utbildning:

“Vi ska göra allt vi kan för att skydda välfärden från regeringens svek och krisen”

Denna artikel har även publicerats i Västerbottens-Kuriren (VK). Du kan ta del av den i VK via denna länk (öppnas

“Välfärd, trygghet och klimat måste gå före skattesänkningar för de rikaste”

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare, Jag vill inleda med att yrka bifall till det budgetförslag, med tillhörande mål och uppdrag, som läggs

Rädda välfärden!

Efter 17 år med högermajoritet i riksdagen och en rad skattesänkningar har staten 300 miljarder mindre per år till välfärden.

Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag för Umeå kommun för 2024

“Vi har länge vetat att vi går mot stora utmaningar. Färre ska försörja fler då framförallt våra äldre blir fler

Personalkrisen pågår nu!

Debattartikeln publicerades ursprungligen i Västerbottens-Kuriren. Läs den via denna länk (öppnas i ny flik) eller nedan. I början på 2000-talet gjordes

“Vi kommer aldrig att medverka till en angiverikultur som kränker barns rättigheter på Umeås skolor”

Artikeln publicerades ursprungligen i Västerbottens-Kuriren (länk, öppnas i ny flik). Som företrädare för skolnämnderna vid Umeå kommun vill vi tydligt slå

Arbetskraftsbristen i norra Sverige är ett nationellt problem!

I Umeå, i Västerbotten, och i resten av norra Sverige har tillväxten och demografin samspelat under de senaste åren och

Arbetskraftsbristen i norra Sverige är ett nationellt problem!

I Umeå, i Västerbotten, och i resten av norra Sverige har tillväxten och demografin samspelat under de senaste åren och

Beslut: Utökning av skolan i Rödåsel!

·
“Ur ett barnperspektiv är detta ett positivt beslut då eleverna slipper fler skolbyten och kan gå kvar ytterligare ett år

Emma brinner för solidaritet och rättvisa, jämställdhet samt klimat- och energipolitik

·
Emma bor med sin make, de gemensamma barnen och katt i ett hus i Västerhiske. Hon beskriver sig som “en
1 2 3 6

Mer information om vår politik:

Engagera dig du också!

För ett tryggt, hållbart och jämlikt Umeå. Ett starkare samhälle med kraft att ta itu med samhällsproblemen. Du behövs!

Har du frågor om det som står på denna sida eller vill du rapportera ett fel?

Do you need further information in English?

Click on the link below for more resources in English and contact us in need of further assistance.

facebook Twitter Email