“Vi kommer aldrig att medverka till en angiverikultur som kränker barns rättigheter på Umeås skolor”

Angiverikultur hör inte hemma i en demokratiskt orienterad skola. Det skriver Moa Brydsten (S), för- och grundskolenämndens ordförande och Peter Vigren (S), gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande, tillsammans med företrädare för Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Umeå Kommun.

Artikeln publicerades ursprungligen i Västerbottens-Kuriren (länk, öppnas i ny flik).

Som företrädare för skolnämnderna vid Umeå kommun vill vi tydligt slå fast att vi kommer att bjuda allt det motstånd vi kan mot den angiverikultur SD-regeringen vill påtvinga lärare och personal i skolan. Angiveri hör inte hemma i en demokratiskt orientera skola som ska erbjuda trygghet och tillgodose grundläggande rättigheter för våra barn och unga.

Mer än på länge finns det anledning för oss alla att hålla våra demokratiska reflexer vid liv. Vi befinner oss i en tid där demokratifrämmande politiska initiativ duggar så tätt att det finns risk för att vi till slut vänjer oss.

Mer än på länge finns det anledning för oss alla att hålla våra demokratiska reflexer vid liv. Vi befinner oss i en tid där demokratifrämmande politiska initiativ duggar så tätt att det finns risk för att vi till slut vänjer oss.

Ett sådant förslag, som lyckligtvis bjudits starkt motstånd senaste tiden, återfinns på s. 33 i Tidöavtalet. Där stadgar den SD-styrda regeringens partier att Sverige ska påbörja omstöpningen till en angivarstat.

Det är en ordning som knappast var främmande för de kommunistiska öst-staterna, men som i ett anständigt, demokratiskt samhälle borde vara fullkomligt otänkbart.

Regeringspartierna vill tvinga offentliganställda — inte minst läkare, sjuksköterskor, socialsekreterare och lärare — att ange papperslösa till polisen och migrationsverket. Det innebär exempelvis att den som jobbar i förskolan ska ikläda sig rollen av angivare om den misstänker att ett av barnen på avdelningen saknar uppehållstillstånd. Det är en ordning som knappast var främmande för de kommunistiska öst-staterna, men som i ett anständigt, demokratiskt samhälle borde vara fullkomligt otänkbart.

Den senaste tiden har den politiska ledningen i ett flertal regioner, bland annat Region Västerbotten, meddelat att man inte kommer att medverka till att instifta en sådan angiverikultur.

Nu senast tog även företrädare från S,V och MP i individ- och familjenämnden vid Umeå kommun till orda och slog fast att angiverikultur inte hör hemma i socialtjänstens verksamheter: ”Vi kommer aldrig att uppmana anställda i Umeå kommuns socialtjänst att ange asylsökande och papperslösa som söker hjälp, stöd och råd.” 

Fackförbundet Sveriges Lärare i Umeå stämde nyligen in i kritiken och konstaterade att många lärare uppger att om de påtvingas angiveri-rollen, ja, då ser de inget annat alternativ än att sluta jobba.

Kritiken mot Tidö-förslaget har också kommit från professionerna; alltifrån anställda i hälso- och sjukvården, bibliotekarier, socialarbetare och lärare har tagit till orda.

Fackförbundet Sveriges Lärare i Umeå stämde nyligen in i kritiken och konstaterade att många lärare uppger att om de påtvingas angiveri-rollen, ja, då ser de inget annat alternativ än att sluta jobba.

I ett uttalande på Facebook skriver Sveriges Lärare i Umeå att SD-regeringens förslag till angiverilagstiftning är ”helt oförenligt med vår yrkesetik samt att det strider mot Barnkonventionen som är lag i Sverige. Detta går stick i stäv med professionens egna värderingar och yrkesvardag. Lärarrollen bygger på att skapa förtroende och det skulle undergrävas om informationsplikten blir verklighet.”.

Angiverikultur hör inte hemma i en demokratiskt orienterad skola som ska erbjuda trygghet och tillgodose grundläggande rättigheter för våra barn och unga.

Som företrädare för skolnämnderna vid Umeå kommun vill vi tydligt slå fast att vi helt delar denna uppfattning. Angiverikultur hör inte hemma i en demokratiskt orienterad skola som ska erbjuda trygghet och tillgodose grundläggande rättigheter för våra barn och unga. Vi stiftar förvisso inte lagarna. Men vi kommer att bjuda motstånd och vi kommer aldrig att medverka till att SD-regeringens angiverikultur etableras på Umeås skolor.

Som Sveriges Lärare slår fast strider en sådan angiverilagstiftning mot barnkonventionen, som ju är svensk lag sedan några år tillbaka.

Och det finns utrymme att bjuda motstånd. Som Sveriges Lärare slår fast strider en sådan angiverilagstiftning mot barnkonventionen, som ju är svensk lag sedan några år tillbaka. Sedan 90-talet är även den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna svensk lag och Sverige har grundlagsskyddat de rättighetsbestämmelser som Europakonventionen slår fast och därmed också Europadomstolens tolkning av dessa. 

Att införa ett angiverisystem skulle i realiteten innebära att papperslösa barns åtnjutande av denna rättighet kränks och att lagstiftningen därmed står i strid med en högre gällande, av regeringsformen skyddad, norm — Europakonventionen.

I ett tilläggsprotokoll till Europakonventionen, som gäller med samma styrka som konventionens övriga artiklar, slås rätten till utbildning för barn och unga fast. Att införa ett angiverisystem skulle i realiteten innebära att papperslösa barns åtnjutande av denna rättighet kränks och att lagstiftningen därmed står i strid med en högre gällande, av regeringsformen skyddad, norm — Europakonventionen.

Även om vi som undertecknar denna debattartikel företräder en majoritet i kommunfullmäktige i Umeå så är det inte framförallt vi som har makt att sätta stopp för detta vansinne.

Dessa tider kräver framförallt mod från de företrädare för borgerligheten som fortfarande säger sig stå upp för den liberala rättsstaten, mänskliga rättigheter och barns rättigheter.

Den borgerliga oppositionen i M, KD och L i Umeå är de vars partikamrater snickrat ihop avtalet med Sverigedemokraterna. Därför är det glädjande att Moderata ungdomsförbundet (MUF), åtminstone nationellt, har deklarerat att de inte accepterar angiveri i skolan och vården. Men fler borgerliga röster behövs.

Dessa tider kräver framförallt mod från de företrädare för borgerligheten som fortfarande säger sig stå upp för den liberala rättsstaten, mänskliga rättigheter och barns rättigheter. Vi hoppas att ni kan göra gemensam sak med oss för att sätta stopp för den antidemokratiska och människorättsvidriga riktning som Tidöavtalet stakat ut för Sverige.

Moa Brydsten (S)

ordförande för- och grundskolenämnden Umeå kommun

Peter Vigren (S)

ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Umeå kommun

Mariam Salem (MP)

andre vice ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Umeå kommun

Tobias Holmbom (V)

andre vice ordförande för- och grundskolenämnden Umeå kommun

facebook Twitter Email