Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag för Umeå kommun för 2024

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har under en presskonferens i dag presenterat sitt förslag till budget för Umeå kommun för 2024. Fokus för budgeten är att säkerställa att Umeå klarar skola, vård och omsorg, trygghet och klimatomställning trots krisen och regeringens nedskärningar.

“Vi har länge vetat att vi går mot stora utmaningar. Färre ska försörja fler då framförallt våra äldre blir fler och hela norrlandskusten har brist på folk. Till detta kommer nu inflation och lågkonjunktur. Men vår inställning är att vi hela tiden ska sträva efter att alla ska ha en trygg välfärd från barndom till ålderdom i Umeå. Då måste exempelvis äldreomsorgen gå före skattesänkningar, särskilt när regeringen nu tvingar fram nedskärningar i kommuner och regioner i hela landet genom att kraftfullt underfinansiera välfärden.”

säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande och fortsätter:

“De senaste årens tillfälliga överskott har vi använt för att betala av på låne- och pensionsskulden för att minska kommunens skuldsättning och bygga en buffert. Nu har vi lagt en budget helt utan marginaler för att Umeå även genom krisen ska kunna värna och investera i välfärden, klimatet och tryggheten. Men mycket mer hade behövts från staten.”

Budgetens förutsättningar

2021-2022 gjorde kommunen stora överskott. Detta till följd av statliga pandemibidrag, sänkning av arbetsgivaravgiften, markförsäljning och rekordvinst för Stornorrfors kraftverk, som en följd av energibristen i krigets Europa. Det har varit tillfälliga överskott som inte kan gå till den årliga driften. Vi har i stället betalat av på låne- och pensionsskulden för att minska de löpande kostnaderna för kommande år – pengar som kan användas för verksamhet i skola, vård och omsorg.

Räntorna på kommunens lån har sänkts vilket frigjort 30-40 miljoner årligen till skola, vård och omsorg under kommande år. Detta är särskilt viktigt i ett läge där inflationen nu höjer kostnaderna drastiskt, bland annat för pensionerna med 200 miljoner. Vi har också fullt resultatutjämningsreserven med överskottsmedel. Resultatutjämningsreserven är en buffert som kommunen kan använda för att parera underskott när utfallet av en budget blir drastiskt sämre på grund av exempelvis vikande skatteunderlag eller extraordinära omständigheter.

Genom att denna buffert byggts upp kan kommunen i år ta en högre risk och lägga en budget helt utan marginaler i form av ett överskottsmål. Vi föreslår därför att budgeten ska utgå från ett nollresultat, vilket frigör 90 miljoner som kan budgeteras för verksamheterna.

I vanliga fall fungerar ett budgeterat överskott som en buffert för negativa budgetavvikelser, för att säkerställa att kommunen inte drabbas av underskott och måste spara och skära ned följande år. Prognosrisken för utfallet av kraftintäkterna från Stornorrfors har också höjts, vilket är möjligt på grund av en ansvarsfull överskottshantering som gör det möjligt att i budgeten försöka maximera de fördelningsbara medlen till skola, vård och omsorg.

I budgetarbetet har fortsatt hänsyn tagits till att Umeå, liksom resten av kommun-Sverige, står inför en rad utmaningar. Framförallt andelen äldre i befolkningen ökar kraftfullt. Hela norrlandskusten har personalbrist, då människorna är för få. Umeå kommun måste planera för följderna av personalbristen. Umeå och övriga Västerbotten har Sveriges lägsta arbetslöshet. Dessutom minskar regeringen arbetskraftsinvandringen. Vi ser andra förutsättningar i prognoserna först framemot 2030. Genom de senaste årens planering har vi gjort vårt bästa för att klara Umeås välfärd genom krisåren.

Däremot har vi inte sänkt skatterna. En krona i skattesänkning hade ätit upp 343 miljoner av de fördelningsbara medlen. Då hade endast 149,321 miljoner återstått för att täcka ökade behov i verksamheterna och ökade finansiella kostnader. Givet inflation, ökningar i antalet elever och äldre, hade det inneburit ett stålbad för välfärden under 2024.

Budgetramar för 2024:

NämndBudget 2024Differens mot budget 2023
Individ- och familjenämnden1 653,398+ 81,118  
För- och grundskolenämnden2 306,205  + 68,546  
Äldrenämnden1 334,883+ 71,835
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden619,239+ 42,784  
Tekniska nämnden1 463,000+ 87,035
Kulturnämnden164,847+ 5,671
Fritidsnämnden152,810+ 6,004
Byggnadsnämnden57,774+ 4,261

Välfärden prioriteras i drifts- och investeringsbudgeten

Umeå ska kunna fortsätta värna välfärden, utvecklingen, klimatet och den sociala tryggheten – Umeå ska fortsätta växa tryggt och säkert – genom krisen. Därför prioriteras välfärdens behov och klimatsatsningar. I investeringsbudgeten tas krafttag för en långsiktigt hållbar lokalförsörjning för välfärden, där kommunen, i första hand, ska äga egna lokaler.

 • Äldrenämnden: tilldelning för att möta ökning av andelen äldre samt för nytt vård- och omsorgsboende på Västteg.
 • Tekniska nämnden: tilldelning för tillkommande externhyra för vård- och omsorgsboende, hyresökningar och för att klara kostnader pga. inflationen ex. skolmat.
 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: tilldelning för att klara utbyggnaden av den kommunala gymnasieskolan för växande elevkullar.
 • Individ- och familjenämnden: tilldelning utifrån social oro och den trend som ses gällande placeringar.
 • För- och grundskolenämnden: tilldelning för att upprätthålla arbetet med en ny skolstruktur.

De uppdrag vi lägger handlar om att öka omställningen av nämndernas verksamheter för att klara grunduppdraget i takt med att personalbristen ökar. Vi vill även öka samarbetet och ansvarstagandet över förvaltnings- och nämndgränser. Bland tidigare uppdrag fortsätter vi att prioritera kampen mot välfärdskriminalitet. Vi vill även se över hur kulturskolans långsiktiga lokalförsörjning ska lösas.

Klimatsatsningar

Umeå ska fortsätta vara en föregångskommun i klimatomställningen trots de tuffa utmaningar vi står inför.

“Klimatet är vår tids ödesfråga. Umeå har beslutat om klimatmål och tagit fram ett åtgärdsprogram. Det vi vet nu är att klimatomställningen går för långsamt och takten måste öka markant. För det krävs det resurser såväl i investering som i drift” säger Nils Seye Larsen, gruppledare (MP) och ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott. Han fortsätter:

 • I en tid där klimatförändringarna skenar och klimatomställningen måste öka markant, väljer vår nya regering att slakta Sveriges klimatpolitik. Det tvingar kommuner till att ta ett än större ansvar nu när regeringen sviker.
 • Vi tillför 16 miljoner till kollektivtrafiken, dels för att fortsätta öka turtätheten, dels för att hantera kostnadsökningar pga. inflationen, samt att fortsätta med HVO.
 • Ökning med 87 miljoner till tekniska nämnden, varav 2 miljoner särskilt riktat till samordningsarbetet med åtgärdsprogrammet för klimat inom tekniska nämnden.
 • 1,5 miljoner till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att påbörja arbetet med cirkulär ekonomi – byggåterbruk, samt 4 mkr i investeringar. Initiativet ska ske tillsammans med byggbranschen.
 • 14,5 mkr i energieffektivisering och optimering på fastighet.
 • 5 mkr/år klimatsmart byggande.
 • Vi utreder förutsättningarna för ett inrättande av ett klimatpolitiskt råd
 • Vi fortsätter öka turtätheten i kollektivtrafiken och utreda förutsättningarna för att få ett jämnare flöde av antalet resenärer över dagen genom taxeregleringar.
 • Totalt investerar vi 100 mkr för att främja hållbart resande, hållbara transporter & klimatanpassning.

Behov av ökad statlig finansiering

Så länge en majoritet saknas för en ökad statlig finansiering av den offentliga sektorn kommer vi fortsätta se stora utmaningar för välfärden. Underskotten och nedskärningarna ökar i allt fler kommuner och regioner. Detta efter 20 års skattesänkningar på flera hundra miljarder till följd av en borgerlig majoritet i riksdagen. I ett läge där SKR pekat på att 40 miljarder mer behövs till kommuner och regioner bara för 2023 för att klara samma nivåer som innan kostnadskrisen, skjuter den borgerliga regeringen med stöd av SD endast till 6 miljarder. Man avvecklar också statsbidrag som tillfördes under pandemin, t.ex. satsningar på vuxenutbildningen och äldreomsorgslyftet. Även denna utmaning måste vi möta i 2024 års budget.

Umeå kommun ska inte avskeda sin personal eller sälja ut kommunens verksamheter. Vi ska ta ansvar för kommunens ekonomi och med de medel vi har prioritera välfärden genom krisåren.

Kontakt för ytterligare information:
 
Hans Lindberg

Kommunalråd Socialdemokraterna
070 – 589 01 66

Nils Seye Larsen

Gruppledare Miljöpartiet

070 – 295 15 01

Bilder från dagens presskonferens

facebook Twitter Email