Debatt: “Satsningar på ett tryggt och säkert Umeå ger resultat.”

När vi 2017 såg tecken till ökande otrygghet tog vi Socialdemokrater snabbt initiativ till uppdraget Umeå växer – tryggt och säkert i samverkan med polisen. Därefter har vi i våra budgetförslag för Umeå kommun genomfört fortlöpande reformer för att bygga ut trygghetsarbetet ytterligare. Uthållighet är nyckeln. Det skriver Hans Lindberg (S) och Janet Ågren (S), kommunalråd Umeå kommun.

Denna debattartikel publicerades även i Västerbottens-Kuriren den 20 mars 2023.

De uthålliga politiska satsningarna för ett tryggt och säkert Umeå ger resultat. Men detta arbete måste fortsätta med bibehållen kraft och även framöver prioriteras framför skattesänkningar. Det är inte minst viktigt nu när vi ser hur den grova kriminalitet, som tyvärr fått fäste i andra delar av landet, utökar sin verksamhet i norra Sverige.

I en artikel i Dagens Nyheter 6/3 under rubriken ”Staden som stoppat gängen medan andra misslyckats” beskrivs hur vi i Umeå kunnat bromsa den utveckling som vi sett i andra större kommuner i Sverige. Umeå är i dag den största svenska kommunen utan det polisen klassificerar som utsatta områden.

DN:s genomgång visar också att bland landets 20 största kommuner har Umeå de högsta nivåerna av trygghet, de lägsta nivåerna av utsatthet för brott och bäst förtroende för rättsväsendet.

De experter som DN talat med pekar på att Umeå lyckats ta ett helhetsgrepp i trygghetsfrågorna. Som särskilt betydelsefullt nämns det framgångsrika arbetet mot boendesegregation, medveten samhällsplanering från kommun och näringsliv, ett starkt föreningsliv och en samsyn mellan kommunen, polisen, civilsamhället och andra aktörer, vilket lett till tidiga och uthålliga åtgärder.

I en efterföljande ledare i DN 9/3 skriver Jesper Ahlin Marceta: ”Nyckeln till framgången är att Umeå reagerade tidigt på indikationer om växande social oro. Lokala beslutsfattare satte in åtgärder för ökad trygghet, som exempelvis bättre utemiljöer och belysning, och satsade på förebyggande sociala åtgärder, som nya konstgräsplaner och feriejobb.”

Vi delar Ahlin Marcetas bild av att det viktigaste arbetet för tryggheten görs genom uthålligt och snabbfotat arbete i bred samverkan och med förankring i lokalsamhället. Det är välkommet att DN uppmärksammar detta. Förhoppningsvis kan det leda till en ökad medvetenhet på statlig nivå om vad kommunerna kan uträtta och att statsbidrag till kommunerna för att stärka det trygghetsskapande arbetet skulle kunna ge hög utväxling.

När vi 2017 såg tecken till ökande otrygghet tog vi Socialdemokrater snabbt initiativ till uppdraget Umeå växer – tryggt och säkert i samverkan med polisen. Därefter har vi i våra budgetförslag för Umeå kommun genomfört fortlöpande reformer för att bygga ut trygghetsarbetet ytterligare, utifrån aktuella lägesbilder. Uthållighet är nyckeln.

Vi har bland mycket annat infört ett utvecklingsanslag för social hållbarhet för att utveckla det förebyggande arbetet med nya metoder och samverkansformer. Dessa medel har hittills använts för bl.a. ungdomsteam i skolan, satsningar för att främja skolframgång och hjälp till unga som debuterar i kriminalitet.

Förutom det förebyggande arbetet har vi med vår politik förstärkt Umeå kommuns brottsbekämpande arbete. Vi har byggt ut Umeå kommuns arbete mot narkotikan, mot sexhandel och prostitution och mot välfärdskriminalitet.

I det budgetförslag för Umeå kommun för 2023 som vi presenterade tillsammans med Miljöpartiet förra året avsatte vi också medel för att Umeå kommun ska börja arbeta med så kallad lokal operativ samverkan, tillsammans med polisen.

Lokal operativ samverkan handlar om använda flera olika myndigheters kunskap, information och lagliga befogenheter för att förhindra kriminell etablering och motverka organiserad brottslighet genom gemensamma operativa insatser. Förslaget antogs av kommunfullmäktige i juni förra året och arbetet med LOS har inletts och kommer att utvecklas fortlöpande i samverkan med polisen.

Mot bakgrund av hur läget utvecklats nationellt och med anknytning till bland annat Sundsvall, kan vi konstatera att vår bedömning var riktigt, gällande att en fördjupad brottsbekämpande samverkan med polisen var ett viktigt nästa steg i Umeås trygghetsarbete.

Detsamma kan sägas om de förstärkningar av Umeå kommun säkerhetsenhet som vi budgeterade för inför 2023. Det är viktigt att kommunens organisation är robust och att de tjänstepersoner som jobbar inom socialtjänsten, brottsförebyggande eller i samverkan med polisen har stöd i ryggen och ett skydd mot hot, trakasserier och otillbörlig påverkan.

Trots vissa orosmoln är det viktigt att poängtera att Umeå är en förhållandevis trygg kommun att leva i. Det är ingen slump att det är så, men det är heller inget som kan tas för givet. För även om Umeå är förhållandevis tryggt finns det mycket kvar att göra.

För oss Socialdemokrater är målet att Umeå ska fortsätta utvecklas tryggt, säkert och hållbart. Det kräver att vi håller i Umeås satsningar på social hållbarhet, ett starkt förenings- och kulturliv, skolframgång, tidiga insatser för barn och unga, medveten samhällsplanering för att motverka segregation och samverkan mellan polis, socialtjänst, skola och andra myndigheter.

Hans Lindberg (S), kommunalråd och Janet Ågren (S), kommunalråd

facebook Twitter Email