Förstärkt arbete i Umeå kommun för att förhindra kriminell etablering

I det budgetförslag för Umeå kommun som Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet presenterade förra året ingick flera förstärkningar av arbetet med ett tryggt och säkert Umeå. En av dessa var inrättandet av lokal operativ samverkan (LOS), en satsning på aktiv brottsbekämpning i samverkan mellan kommunen, polisen och andra myndigheter. Arbetet med LOS har inletts och betydelsen av denna satsning understryks när vi nu när vi ser tecken på att den grova kriminalitet, som tyvärr fått fäste i andra delar av landet, utökar sin verksamhet i norra Sverige med den senaste tidens våldsvåg i Sundsvall som följd.

De uthålliga politiska satsningar för ett tryggt och säkert Umeå ger resultat. Umeå är landets största stad utan utsatta områden. Detta understryker vikten av det som är målet för vår politik: långsiktiga, proaktiva satsningar på en trygg kommun.

Dagens Nyheter (DN) beskrev i en artikel den 6 mars 2023 hur vi i Umeå bland annat genom samverkan, medveten stadsplanering, förebyggande arbete och ett starkt föreningsliv har kunnat bromsa våldsutvecklingen i vår kommun.

Dagens Nyheters jämförelse visar att Umeå är den största kommunen utan det Polismyndigheten betecknar som utsatta områden. Den genomgång DN gjort visar också att bland landets 20 största städer har Umeå de högsta nivåerna av trygghet, de lägsta nivåerna av utsatthet för brott och bäst förtroende för rättsväsendet. Detta baseras på uppgifter från den nationella myndigheten Brottsförebyggande rådet. 

Att förhindra uppkomsten av sociala problem, minska riskerna för kriminalitet och värna allt det som är friskfaktorer för ett samhälle har genomsyrat hur vi utformat Socialdemokraterna i Umeås politik för välfärden, för stads- och kommunplanering, bostadsbyggande, gestaltning av offentliga miljöer, förebyggande arbete på generell nivå och individnivå, föreningsstöd – med mera.

Detta arbete måste fortsätta och även fortsättningsvis prioriteras framför skattesänkningar.

Det är inte minst viktigt nu när vi ser hur den grova kriminalitet, som tyvärr fått fäste i andra delar av landet, utökar sin verksamhet i norra Sverige. Detta understryks ytterligare av den våldsvåg som sköljt över Sundsvall den senaste tiden. 

”Därför är det av stor betydelse att vi redan förra året identifierade behovet av en förstärkt samverkan med Polismyndigheten vad gäller aktiv brottsbekämpning. Den satsning på lokal operativ samverkan som vi avsatte medel för i budgeten för Umeå kommun för 2023 pågår och utvecklas nu för fullt.”

säger Hans Lindberg (S) och tillägger:

“Av betydelse är också att vi de senaste åren, i våra budgetförslag, förstärkt arbetet narkotikan och även mot välfärdskriminalitet i Umeå kommun. Detta eftersom vi vet att den grovt kriminella miljön, vid sidan av narkotikahandeln, också livnär sig på välfärdsbedrägerier.” 

  • Lokal Operativ Samverkan (LOS) är en samverkansmodell för brottsbekämpning med operativt fokus, flera myndigheter, bland annat kommunen och polisen, samordnar sina insatser. Idén med LOS är att använda flera olika myndigheters kunskap, information och lagliga befogenheter för att förhindra kriminell etablering och motverka organiserad brottslighet. 
  • Kommunen har en stor verktygslåda som kan användas som komplement till polisens befogenheter för att vidta åtgärder mot verksamheter och individer kopplade till grov kriminalitet. Det handlar om allt från miljö- och hälsoskydd och bygglov till upphandlingar och granskningar av utbetalningar från välfärdssystemen. Genom att samordna insatser med polisen och andra myndigheter kan samhället göra mer för att förhindra och trycka tillbaka grov kriminalitet.
  • Metoden kan liknas vid sådana arbetssätt som effektivt använts för att bekämpa maffian i andra länder och organiserad brottslighet och arbetslivskriminalitet på nationell nivå. 
  • I sitt förslag till budget för Umeå kommun för 2023 avsatte Socialdemokraterna, tillsammans med Miljöpartiet, medel för inrättandet en Umeå-modell för LOS. Budgeten och den nya satsningen på LOS antogs därefter av kommunfullmäktige i juni 2022.
  • De medel som avsattes i budgeten används för att anställa särskild specialistkompetens vid Umeå kommun för att förstärka arbetet med LOS och arbetet mot den grova brottsligheten och välfärdskriminaliteten.
  • Arbetet med LOS pågår nu i Umeå kommun i nära samverkan med Polismyndigheten och andra myndigheter som ansluter sig till arbetet. Arbetet kommer fortlöpande att utvecklas för att svara mot den lokala lägesbilden.

Läs mer här:

facebook Twitter Email