“En trygg och hållbar framtid för Umeå bygger vi bäst tillsammans!”

Genom våra budgetförslag för Umeå kommun har anslagen till verksamheterna i skola, vård och omsorg ökat med mer än en miljard under 2019-2022. Vi vill fortsätta stärka det gemensamma samhällsbygget. Det skriver Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Janet Ågren (S), ordförande för kommunstyrelsens planeringsutskott och Andreas Lundgren (S), ordförande för Socialdemokraterna i Umeå.

Vi går till val på att fortsätta bygga ett tryggt och hållbart Umeå med en god välfärd från barndom till ålderdom. Med krig i världen, skenande klimatförändringar och i ljuset av pandemin har det blivit tydligt att samhället måste rustas. Välfärden, tryggheten, pensionerna, investeringar i infrastruktur, jobb och klimatarbete måste gå före stora skattesänkningar för de som redan har mest. Och vi behöver ett stopp för riskkapitalbolagens vinstuttag på bekostnad av elever, lärare, äldre och välfärdens personal!

En trygg och jämlik skola, vård och omsorg lägger grunden för frihet och utveckling för vanligt folk. Men utmaningarna är stora och vi behöver ett starkare stöd för en politik som sätter välfärden först. Inte minst för att vi ska kunna säkerställa att personalen i skola, vård och omsorg får fler kollegor och bättre villkor. Och då spelar din röst i höstens val stor roll.

Genom våra budgetförslag för Umeå kommun har anslagen till verksamheterna i skola, vård och omsorg ökat med mer än en miljard under 2019-2022. Vi har därutöver säkrat miljardinvesteringar i nya lokaler, infrastruktur och utrustning för välfärdens behov.

Med Moderaternas budgetförslag hade välfärdens verksamheter totalt gått miste om mer än 400 miljoner under åren 2019-2022. Det har Umeås välfärd inte råd med. Behoven är stora och varenda krona behövs.

Under 2022 och inför 2023 har vi satsat totalt 33,5 miljoner på ökad grundbemanning i äldreomsorgen i Umeå. Inför 2023 har vi också satsat 10 miljoner på höjd bemanning och stärkt specialpedagogiskt stöd i grundskolan.

Men det behövs mer för att möta behoven i skolan och omsorgen och för att ge personalen de arbetsvillkor de förtjänar. Därför är vårt första vallöfte att öka bemanningen i äldreomsorgen och grundskolan.

Samtidigt behöver kommunen växa och fler umebor bo och leva här för att Umeå ska klara av den efterfrågan som finns på bra personal. Vi ser därför att vi behöver fortsätta satsa på utbildningar och bygga fler bostäder för både nya och befintliga umebor. En sådan politik ska förenas med höga ambitioner för den gröna omställningen och tryggheten.

Vi ska bygga bort bostadsbristen och samtidigt slå vakt om att ha blandade bostadsområden utan segregation. Byggandet ska ske hållbart och genom att satsa på infrastruktur kan vi också bana väg för nya gröna jobb i Umeå.

Umeå ska kunna erbjuda jobb, utveckling och bostäder i hela kommunen. När såväl landsbygd, tätorter som staden utvecklas stärker de varandra och Umeå blir en bättre och mer jämlik kommun. Vårt andra vallöfte är därför att vi ska öka bostadsbyggandet i hela kommunen och tillskapa mer industrimark för att bereda plats för nya gröna jobb.

Hela Umeå ska vara en trygg kommun för alla – vilket innebär att vi behöver fortsätta satsa på förebyggande arbete, en bra skola, en meningsfull fritid för våra barn och unga, samt jobb, sysselsättning och olika typer av bostäder blandat i stadsdelar och kommundelar. Umeå är i dag den största svenska kommun som inte har utsatta områden. Så ska det fortsätta vara. Men då måste trygghetsarbetet sättas före skattesänkningar.

Medan vi under mandatperioden satsat på förebyggande insatser, skolframgång, samverkan med Polisen och andra myndigheter har Moderaterna vid flera tillfällen föreslagit nedskärningar på socialtjänsten med 30 miljoner. Något som hade inneburit en total nedmontering av socialtjänstens förebyggande arbete. Vårt tredje vallöfte är att fortsätta bygga ut det förebyggande arbetet i Umeå med tidiga insatser för barn och unga.

Rapporterna från FN:s klimatpanel är tydliga. Läget för klimatet är akut. Vi måste agera, även som kommun, för att möta klimatkrisen. När Umeå växer och utvecklas är det därför viktigt att det sker hållbart och långsiktigt. Umeå ska vara en föregångare med en snabb och rättvis klimatomställning – men vi måste också redan nu skapa en god beredskap för konsekvenserna av klimatförändringar på olika nivåer. Det handlar om att rusta staden för att klara bland annat extremväder i framtiden.

En stor del av utsläppen i Umeå i dag kommer från transporter. Vi har därför byggt ut kollektivtrafiken kraftfullt och vi vill fortsätta investera i hållbara färdmedel. Det är bra för klimatet – men det är också bra för våra livsmiljöer, luftkvalitén och har potential att underlätta människors vardag. Därför är vårt fjärde vallöfte att vi ska bygga ut kollektivtrafiken ytterligare i hela kommunen och förbättra möjligheterna att gå och cykla.

Valet den 11 september kommer att få stor betydelse för vilken riktning Sveriges, Västerbottens och Umeås utveckling tar. Om du i likhet med oss ser att vi behöver lösa gemensamma problem tillsammans, att vi tillsammans måste möta klimatkrisen och slå vakt om välfärden, jobben och tryggheten – lägg din röst på Socialdemokraterna den 11 september.

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande vid Umeå kommun

Janet Ågren (S), ordförande för kommunstyrelsens planeringsutskott vid Umeå kommun

Andreas Lundgren (S), ordförande för Socialdemokraterna i Umeå och ordförande för individ- och familjenämnden vid Umeå kommun

facebook Twitter Email