Kraftsamling i Umeå kommun mot hot, hat, våld och otillbörlig påverkan

Hot, hat, våld och otillbörlig påverkan mot offentligt anställda blir allt vanligare. Vi välkomnar därför förslagen från regeringen och SKR som syftar till att hejda utvecklingen. Dessutom förstärker kommunen det egna arbetet för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten för de anställda.

Den senaste tidens utveckling med bl.a. desinformationskampanjer mot socialtjänsten visar att det är av stor betydelse att minska den kommunala verksamhetens sårbarhet för otillbörlig påverkan på myndighetsutövningen. Det är också en viktig arbetsmiljöfråga. Det är oacceptabelt att kommunens personal drabbas av brott när de utför sitt viktiga arbete. Nu förstärks därför Umeå kommuns arbete mot hot och trakasserier mot kommunens personal, inte minst särskilt utsatta personalgrupper inom exempelvis socialtjänsten.

I Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag för Umeå kommun för 2023 förstärktes resurserna till Umeå kommun säkerhetsenhet. Förslaget som antogs av kommunfullmäktige i juni 2022 innebär att Umeå kommun nu också har mer resurser att förfoga över när säkerhetsarbetet förstärks.

“Kommunens tjänstepersoner gör nu ett omfattande och av hög kompetens präglat arbete med att höja robustheten i säkerhetsarbetet. Vi kommer att följa detta noga och fortlöpande utvärdera om vi politiskt behöver göra något ytterligare för att skapa ännu bättre förutsättningar för detta arbete.”

säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande och fortsätter:

“När vi nu dessutom ser tecken på att den grova kriminaliteten, som tyvärr etablerat sig i andra delar av landet, nu försöker utvidga sin verksamhet i norra Sverige, är det viktigt att vi bygger en robust säkerhetsorganisation där de som jobbar på kommunen, bland annat med brottsförebyggande arbete, mot välfärdskriminalitet och mot grov brottslighet, har stöd i ryggen.”

Betydelsen av ett förstärkt säkerhetsarbete understryks av de undersökningar som gjorts av bland annat Sveriges kommuner och regioner (SKR). Enligt SKR uppger 3 av 10 anställda i kommuner och regioner att de blivit utsatta för hot eller våld det senaste året. Enligt en undersökning från Akademikerförbundet SSR har 70 procent av deras medlemmar som arbetar i utsatta områden inom sociala barn- och ungdomsvården blivit utsatta.

Det pågår också en utredning som tillsattes av den socialdemokratiska regeringen i april 2022 om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet (Dir 2022:31). Den 3 februari 2023 fick utredaren också tilläggsdirektiv för att – när det gäller offentliganställda som med anledning av sina arbetsuppgifter löper en förhöjd risk för att utsättas för våld, hot, trakasserier eller annan otillbörlig påverkan – lämna förslag på ny lagstiftning som innebär att straffet för våld och hot mot tjänstepersoner skärps.

facebook Twitter Email