Studiebesök om hur Umeå bygger trygghet

I dag välkomnade kommunalråden Janet Ågren (S) och Hans Lindberg (S) en delegation från den socialdemokratiska gruppen i riksdagens justitieutskott för ett studiebesök vid Umeå kommun. Temat för studiebesöket var brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete och samhällsbyggande för trygghet.

I dag välkomnade kommunalråden Janet Ågren (S) och Hans Lindberg (S) en delegation från den socialdemokratiska gruppen i riksdagens justitieutskott för ett studiebesök vid Umeå kommun.

Man har på nationell nivå noterat att Umeå lyckats väl i kampen mot otrygghet och segregation. Detta genom bl.a. bred och uthållig samverkan mellan kommun, polis, föreningsliv, näringsliv och andra myndigheter, snabbfotade förebyggande insatser och genom att integrera trygghetsarbetet i alltifrån den fysisk planeringen av det offentliga rummet, styrning mot blandade bostadsområden till kultur, fritid och välfärdspolitik.

Delegationen från justitieutskottet fick möjlighet att ta del av kunskap och erfarenheter från den politiska nivån i Umeå, från en tjänsteperson på Umeås drog- och brottsförebyggande råd, från kommunens myndighetsutövning och från Polismyndigheten – som ju utgör en viktig och självklar samarbetspartner i trygghetsarbetet i Umeå sedan många år tillbaka.

Det som utmärker Umeå är inte minst ett starkt socialpolitiskt anslag i trygghetsfrågan. Umeå har vidgat perspektivet bortom enbart reaktiva, repressiva insatser till att även fokusera på proaktiva, långsiktiga åtgärder.

En utgångspunkt för detta är att ju mer välmående ett samhälle är, desto mindre är risken att social oro, kriminalitet och otrygghet kan få fotfäste. Umeå utmärker sig också med att tidigt ha identifierat vikten av att styra mot blandade boendeformer – inte bara i kommunen som helhet, utan även på bostadsområdesnivå. Detta har gett en motståndskraft mot segregation och även möjliggjort att aktivt minska graden av segregation genom medvetna styrmedel för nybyggnationer och utveckling i befintliga bostadsområden.

Riksdagsledamöterna fick även en presentation av den arbetsmetod som infördes efter vårt budgetförslag förra året, lokal operativ samverkan (LOS). Vi identifierade att det finns ett stort behov av att angripa de ekonomiska incitamenten för kriminaliteten, inte minst när ekonomin i norra Sverige expanderar kraftfullt och kriminella aktörer vill försöka profitera på detta.

Lokal operativ samverkan handlar om att använda kommunens, polisens och andra myndigheters olika juridiska verktyg och befogenheter för att motverka kriminell etablering och störa verksamheter med kopplingar till grov kriminalitet. Detta görs genom gemensamma operativa insatser för att exempelvis komma åt verksamheter som bedriver penningstvätt eller som utgör samlingspunkter för kriminella.

Polisen vittnade om att detta arbete på kort tid medfört goda resultat och att möjligheten att få stöd av kommunal myndighetsutövning innebär en kraftfull förstärkning av arbetet mot den grova kriminaliteten. Fler och fler myndigheter, exempelvis Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten har därför anslutit sig till LOS, för att kunna bidra och dra nytta av det i sitt eget arbete med att beivra fusk och kriminalitet.

Besöket innebar också ett viktigt tillfälle till kunskapsutbyte mellan den nationella och lokala nivån om pågående lagstiftningsärenden på området.

Vi belyste från vår sida de farhågor vi ser när regeringen underfinansierar välfärden. Detta riskerar att medföra att förebyggande arbete och arbetet för trygghet försvåras och att resurserna inte räcker till. Vi åstadkommer redan mycket med väldigt små medel och lokal samverkan är på många sätt mycket mer kostnadseffektivt än nationell kriminalpolitik. Men när regeringen slår undan benen för den lokala nivån riskerar problemen att förvärras på ett sätt som senare blir svåra att reparera ens med miljardsatsningar på nationell nivå.

För att tryggheten ska bestå måste samhället hålla ihop med en fungerande och jämlik skola, ett levande fritids- och kulturliv och verksamhet som inte bara motverkar missförhållanden utan också stärker det friska i ett samhälle.

facebook Twitter Email