Vi vill fortsätta stärka samverkan för att alla barn och unga ska få det stöd de behöver för att må bra!

Samhället måste jobba för att alla barn och unga ska få tidigt och samordnat stöd för att kunna må bra och lägga grunden för ett gott liv!

Tidigare i veckan genomförde några av våra företrädare i Umeå kommun och Region Västerbotten ett studiebesök där de fick en värdefull uppdatering om resultaten av arbetet med HLT.

Förkortningen HLT står för “hälsa, lärande och trygghet” och är en strukturerad samverkansmodell mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvården för att fånga upp och ge stöd till barn, unga och deras familjer tidigt.

HLT handlar om att göra det självklara – att samverka effektivt mellan olika myndigheter för att ge tidigt stöd och insatser till barn, unga och deras familjer samt utbyta kunskap mellan de olika aktörer som har betydelse för att stärka barn och ungas utveckling. Läs mer om HLT via denna länk.

Vi är stolta över att de politiska initiativ vi tagit möjliggjort för den kompetenta personalen i socialtjänsten, skolan och sjukvården att nyttja sina kunskaper och sitt stora engagemang på ett ännu bättre sätt.

Målet för samhället måste vara att inga barn ska falla mellan stolarna. Tyvärr innebär uppdelningen i ansvar, lagstadgade befogenheter och sekretessgränser att insatser riskerar att inte tillgodose barn, unga och deras familjers behov i tid eller med den samordning som behövs.

HLT är ett viktigt steg för att motverka dessa problem, för att hittar vägar att kringgå hinder och möjliggöra ett stöd med fokus på de behov som finns.

Detta är vägen framåt. Vi vill fortsätta stärka samverkan mellan de olika samhällsfunktioner som tillsammans kan erbjuda ett så bra stöd som möjligt. För det behövs mer. Målet måste vara att alla barn och unga ska kunna få det stöd de behöver för att må bra och lägga grunden för ett gott vuxenliv!

Vi vill rikta ett varmt tack till Jessica Nyström, verksamhetsutvecklare vid Region Västerbotten och Ulrika Granskog, Umeå kommun för en värdefull uppdatering av arbetet med HLT.

Från Socialdemokraterna medverkade Hans Lindberg (S), kommunalråd, Moa Brydsten (S), för- och grundskolenämndens ordförande, båda vid Umeå kommun, tillsammans med regionråden Peter Olofsson (S) och Anna-Lena Danielsson (S).

facebook Twitter Email