Umeås barn och unga ska ha goda, trygga och jämlika uppväxtvillkor!

Umeå ska erbjuda trygga och jämlika uppväxtvillkor för alla kommunens barn och unga. Alla barn och elever ska kunna lyckas i skolan och lägga grunden för ett gott vuxenliv. Våra unga ska ha tillgång till en meningsfull fritid - oavsett familjens ekonomi. Umeå ska vara en kommun där vi tidigt fångar upp unga i riskzon, förebygger problem och stöttar unga som hamnat snett.

Umeå ska ha en trygg och jämlik skola där alla elever kan lyckas, oavsett föräldrarnas bakgrund. Under mandatperioden har vi säkerställt att cirka 500 fler vuxna anställts för att stärka skolan i Umeå. Vi ser stora behov av att höja grundbemanningen och stärka det specialpedagogiska stödet för att säkerställa en god och likvärdig utbildning för Umeås unga.

Därför föreslår vi i budgetförslaget för Umeå kommun för 2023:

  • 10 miljoner för höjd grundbemanning i årskurs 7-9 och stärkt specialpedagogiskt stöd i grundskolan. 
  • Ökade anslag till skolnämndernas verksamhet (för- och grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) med totalt 139 miljoner.
  • Att skolans behov av investeringar i nya lokaler, utrustning och annan infrastruktur prioriteras i Umeå kommuns investeringsplan.

En meningsfull fritid för alla, speciellt barn och unga, är en viktig del av det förebyggande arbetet. Det är också en viktig del i en hållbar utveckling för hela kommunen. Därför föreslår vi i vårt budgetförslag för 2023 för Umeå kommun:  

  • Permanentat stöd till Fritidsbanken på 1 miljon.
  • En miljon för att säkerställa kostnadsfria lovaktiviteter och höjda investeringsanslag för fritidsnämnden för förbättrat underhåll av konstgräsplanerna.
  • Vi föreslår att Kulturskolans långsiktiga behov ska ses över och säkerställas

Goda uppväxtvillkor och arbete för barns rättigheter är en central del av att bygga ett tryggt och hållbart Umeå för alla. Barnrättsorganisationerna i Umeå, exempelvis Barnrättsbyrån och Rädda Barnen, bygger nu ut sin verksamhet i Umeå. Vi vill att kommunen ska göra gemensam sak med civilsamhället för att stärka barns rättigheter i Umeå. Vi föreslår därför i vårt budgetförslag att:

  • En halv miljon avsätts i kommunstyrelsens budget för ett partnerskap med civilsamhället för att förstärka barnrättsarbetet i Umeå.

Vi föreslår att de trygghetsanslag vi införde 2021 (utvecklingsanslag för social hållbarhet) om 6 miljoner årligen ska fortsätta utgöra en resurs för att utveckla kommunens förebyggande arbete. Dessa medel har hittills använts för ungdomsteam i skolan, satsningar för att främja skolframgång, hjälp till unga som debuterar i kriminalitet med mera. Vi vill att det ska finnas fortsatta extra medel att söka varje år för att det förebyggande arbetet hela tiden ska utvecklas.

För att säkerställa att individ- och familjenämnden har råd att fortsätta med sitt viktiga förebyggande arbete, fältgrupp och stödinsatser till unga i riskzon för droger och kriminalitet ökar vi nämndens anslag för dess verksamhet med 80,47 miljoner, jämfört med 2022.

Läs allt om vårt budgetförslag för 2023 via denna länk.

facebook Twitter Email