Debatt: “Regeringen sviker äldreomsorgen”

När Umeå kommun nu går in i årets budgetprocess blir det uppenbart för alla att vi lever i nya tider, där sittande regering avvecklar både välfärdssatsningar och arbetsmarknadspolitik med allvarliga konsekvenser för personalförsörjning och verksamhet i skola, vård och omsorg. Det skriver den socialdemokratiska gruppen i äldrenämnden vid Umeå kommun.

Denna artikel finns också publicerad i Folkbladet, “Vill regeringen avveckla hela äldrevården?” (folkbladet.nu)

Vi ser med stor oro på att de statsbidrag som den förra regeringen destinerade till äldreomsorgen nu avvecklas av den SD-styrda regeringen. Välfärden i hela landet, och i synnerhet äldreomsorgen, befinner sig i ett mycket allvarligt läge.

Att regeringen i detta skede väljer att göra reella nedskärningar på statsbidragen till välfärden i allmänhet och äldreomsorgen i synnerhet, är inget annat än ett svek mot alla dem som behöver välfärden för ett värdigt liv på äldre dagar.

Staten behöver ta ett större ansvar för den allvarliga situation vi befinner oss i, för att det ska vara möjligt att ge en värdig och jämlik äldreomsorg.

Statens anslag för äldreomsorgslyftet avvecklas med allvarliga konsekvenser för personalförsörjningen i äldreomsorgen. En stor andel av de som kunnat erbjudas kompetensutveckling genom äldreomsorgslyftet kommer nu inte att kunna fullfölja sin utbildning till undersköterskor, trots att behovet av utbildad personal ökar i äldreomsorgen i Umeå och i hela landet.

Parallellt med detta reducerar regeringen även anslagen till vuxenutbildningen, vilket medför att utbildningsplatserna därför minskar.

Detta trots att vi går in i en lågkonjunktur där omställning genom utbildning hade kunnat bidra till att säkerställa personal i samhällskritiska verksamheter, till exempel äldreomsorgen.

Regeringens politik slår därigenom dubbelt mot personalförsörjningen i äldreomsorgen i Umeå och andra kommuner.

I ett läge där personalen och resurserna redan är hårt ansträngda får detta allvarliga konsekvenser. Att staten minskar sina välfärdsåtaganden – samtidigt som behovet av äldreomsorg ökar och kommunernas ekonomi blir allt mer ansträngd till följd av inflation och lågkonjunktur – kan inte beskrivas som något annat än ett svek mot våra äldre.

Det kommer även att finnas ett fortsatt stort behov av de prestationsmedel som förra regeringen inrättade, för att minska timanställningar av undersköterskor och för att höja sjuksköterskebemanningen.

Men även på detta område gör regeringen inskränkningar av statens åtaganden och tar bort prestationsmedlen.

Totalt rör det sig om att äldreomsorgen i Umeå förlorar omkring 100 miljoner till följd av minskningarna av statsbidragen. Det motsvarar ett bortfall på mer än 200 undersköterskor.

I ett läge där personalen och resurserna redan är hårt ansträngda får detta allvarliga konsekvenser. Att staten minskar sina välfärdsåtaganden – samtidigt som behovet av äldreomsorg ökar och kommunernas ekonomi blir allt mer ansträngd till följd av inflation och lågkonjunktur – kan inte beskrivas som något annat än ett svek mot våra äldre.

Detta svek understryks av det faktum att regeringen förbrukar mer pengar på att sänka skatten för dem som tjänar mest, än vad som avsätts för statsbidrag till välfärden i kommunerna.

Lokalpolitiken har tagit sitt ansvar för att prioritera tillgängliga resurser på bästa sätt och hela tiden bedriva ett utvecklingsarbete för att minska kostnaderna där det är möjligt och implementera ny teknik för att frigöra mänskliga resurser.

Men för att klara äldreomsorgen måste även staten ta sitt ansvar, så att de äldre kan få en värdig vård och omsorg.

Detta måste, i synnerhet i en kris, gå före skattesänkningar på flera miljarder för de högst avlönade.

Carin Nilsson (S), äldrenämndens ordförande vid Umeå kommun

Anneli Andersson (S), ledamot i äldrenämnden

Fredrik Valham (S), ledamot i äldrenämnden

Jennifer Kungsman (S), ledamot i äldrenämnden

Robin Enander (S), ledamot i äldrenämnden

Ronny Kassman (S), ersättare i äldrenämnden

Anneli Jonsson (S), ersättare i äldrenämnden

Saleh Saleh (S), ersättare i äldrenämnden

facebook Twitter Email