Debatt: “Umeå centrum ska bli trevligare och mer tillgängligt”

Vi vill ta ansvar genom att ge både dagens och morgondagen umebor en hållbar gatuutformning. Den ska vara funktionell och se till framtidens behov för en växande stad.

Det skriver Christina Bernhardsson (S), tekniska nämndens ordförande, i en replik i Västerbottens-Kuriren (öppnas i ny flik) till Stefan Nordström (M). Nedan följer resten av repliken.

”Ett misstag att redan nu begränsa trafiken på Västra Esplanaden”. Det som Stefan Nordström, moderaterna, anför i sin insändare (VK 19/3) är ett passivt sätt att se på hur umeborna vill kunna röra sig i sin stad. Vänta och se tiden an…

Vi som röstade för inriktningsbeslutet gjorde det för att vi inte vill göra något förhastat med ombyggnationerna. Syftet är att det ska finnas utrymme förbereda, testa och analysera i samband med övertagandet av väg 503.

Med inriktningsbeslutet kommer vi att kunna göra mindre förändringar i gaturummet och testa effekterna av dessa. Det handlar alltså om att prova olika lösningar och studera hur vi bäst kan få till en gata som är både funktionell, trevlig och inte minst där risken för hälsovådliga luftföroreningar minskar. Syftet är att få till stånd en gata som uppmuntrar umeborna att röra sig i samförstånd mellan flera olika trafikslag och i lägre hastigheter.

Därför kommer inga omfattande ombyggnationer göras initialt, för att inte riskera att bygga något som inte fungerar för umeborna och som inte visar sig ge de effekter för miljön och framkomligheten som vi vill åstadkomma. Inget av det kommunen bygger ska göras i onödan!

Ett stort antal medborgare har redan nu lämnat synpunkter via kommunens hemsida om hur de vill att väg 503, Västra Esplanaden, ska utformas. Många lyfter att de vill få en bättre tillgång till stadens centrum och röra sig enklare i öst-västlig riktning genom centrala Umeå. Många lyfter att de vill att förändringarna ska göra det enklare att gå och cykla. Många önskar, exempelvis, slippa stå och vänta vid övergångställen i väntan på att genomfartstrafiken ska passera.

VK:s Ola Nordebo har också stämt in i debatten (VK 21/3) med en beskrivning som jag måste berömma. Jag instämmer i att det vore olyckligt att vidmakthålla den barriär som Västra Esplanaden är i dag. Staden måste också kunna vända sig västerut!

Att nämnden tog ett inriktningsbeslut i februari ger uttryck för ett aktivt och progressivt sätt att se på stadsomvandling. Vi vill agera eftertänksamt och noggrant för att genom omvandlingen bidra till en bättre miljö, bättre möjligheter att nå klimatmålen och bättre möjligheter för människor att röra sig och vistas i vår stad.

Vi vill att så snart det är möjligt försöka få människor att välja den nya länken kring stan om man ska från en sida till en annan, för att minska den trängsel som vissa tider upplevs/är besvärlig för många.

När vi som bor så till att vi inte behöver ta vår bil till besök i centrum uppmuntras till andra färdsätt blir dessutom trängseln mindre och lämnar plats för de som måste ta bilen.

Jag känner stor ödmjukhet inför de utmaningar en omformning av stadens centrum innebär. Därför är det viktigt att vi arbetar metodiskt och lyhört men med en tydlig riktning mot att göra centrum trevligare, mer tillgängligt och med större utrymme för hållbara färdsätt.

Att bibehålla genomfartstrafik är ingen kvalitetsfaktor för centrum. Ändras inte förutsättningarna så gör folk som de alltid gjort. Nu skaffar vi oss faktiska möjligheter att testa och skruva på åtgärder och lösningar för att utvärdera innan vi sätter i gång att bygga om.

Vi vill ta ansvar genom att ge både dagens och morgondagen umebor en hållbar gatuutformning. Den ska vara funktionell och se till framtidens behov för en växande stad.

Christina Bernhardsson (S), ordförande för tekniska nämnden vid Umeå kommun

Foto ovan: David Nordlund

facebook Twitter Email