Lista: vidtagna åtgärder för att stötta Umeås företag under coronakrisen.

Pandemin är inte över och innebär fortsatt stora ansträngningar på samhället. Högsta prioritet under pandemin har för oss socialdemokrater varit att samhället skyddar människors liv och hälsa samt ser till att välfärden klarar sitt uppdrag i dessa svåra tider. Men för att samhället ska fungera även efter pandemin måste vi också vidta åtgärder för att skydda ekonomin, företagandet, tryggheten, jobben, civilsamhället, idrottslivet och kulturen. 
De ekonomiska skadeverkningarna av krisen är långtgående. Regeringen har därför sjösatt omfattande stödåtgärder för att bromsa arbetslösheten och ge företagen större möjligheter att ta sig igenom krisen. Lokalt har vi tagit initiativ till ett stort antal stödåtgärder som sedan genomförts av Umeå kommun under 2021.
Bland de åtgärder som vidtagits under 2021 för att skydda jobb och företag i Umeå kan följande nämnas: 
.
 • Umeå kommun och de kommunala bolagen ska så långt det är möjligt behålla investeringstakten för planerade byggen och underhåll, samt se över möjligheten till att tidigarelägga vissa projekt. Detta för att hålla igång ekonomin.
 • Påskyndande av kommunens betalningar till sina leverantörer.
 • Ingen avgift för torghandel från 1 maj till och med 31 december 2020
 • Ingen avgift för uteserveringar från 1 maj till och med 30 september 2020 (gäller även restaurangbåtarna) samt möjlighet att ansöka om tidigarelagt uteserveringstillstånd som är avgiftsfritt fram till 1 maj.
 • Företagsakut – samordnad rådgivningstjänst för företag som drabbas av ekonomiska effekter.
 • Samordning, information och lotsning av hur företagen kan nyttja de stöd som har skapats på nationell och regional nivå.
 • Dialog med näringsidkare om pågående tillståndsärenden för att undersöka möjlighet att pausa eller avbryta.
 • Dialog med näringsidkare om pågående tillsynsärenden för att undersöka möjlighet att förlänga tidsfrister för betalning, med mera, där lagen så tillåter och det bedöms möjligt.
 • Prioritering av verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Riktat stöd till företagsinkubatorn Expression för att fortsätta och utveckla arbetet med att skapa förutsättningar för framtidens handel.
 • Umeå kommun låter arrangörer behålla utbetalda medel för event som inte blir av och upptar en diskussion om hur kommunen kan stötta kommande event som ännu inte har fått utbetalning.
 • Samla resurser för att skapa förutsättningar för att snabbt komma igång med aktiviteter och event när vi åter igen vill och kan mötas, uppleva och umgås. Förstärkning av Visit Umeå för snabb uppstart av besöksnäringen.
 • När Umeå kommun är hyresvärd eller leverantör av tjänst följs branschrekommendationer om nedsättning av hyror/avgift och individuella samtal förs med hyrestagare eller köpare av tjänst.

 

Pandemin är inte över och de ekonomiska konsekvenserna av pandemin kvarstår i hög grad. Vi ser därför ett fortsatt behov av en aktiv politik från Umeå kommuns sida för att värna företag och jobb i Umeå. Måndagen den 18 januari föreslog vi därför, via tekniska nämndens ordförande Lena Karlsson Engman (S), att avgiftsbefrielsen för uteserveringar och torghandel ska förlängas minst till utgången av juni i år.

Tisdagen den 19 februari lägger vi, via kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S), ytterligare förslag om att förlänga de åtgärder som anges i listan ovan och som fortfarande bedöms finnas behov av.

Detta innefattar bl.a. påskyndande av betalningar, företagsakut, lotsning, dialoger om tillstånd och tillsyn med mera. I förslaget ingår också ett uppdrag till Umeå kommuns förvaltning att undersöka vilka andra åtgärder som kan behövas utifrån rådande läge och vilka anpassningar som kan behövas av tidigare beslutade åtgärder.

facebook Twitter Email