Socialdemokraterna föreslår fortsatt avgiftsbefrielse för uteserveringar och torghandel i Umeå kommun

Pandemin är inte över. Högsta prioritet är fortsatt att värna människors liv och hälsa och att se till att välfärden fortsätter att fungera. Men vi måste också agera för att lindra coronakrisens effekter på företagande, jobb och samhället i övrigt. Därför föreslår Socialdemokraterna i Umeå en förlängning av stödåtgärder till näringslivet. I dag

Vår uppfattning är att det finns ett fortsatt behov av stöd till näringsliv, föreningsliv och andra för vårt samhälle viktiga aktörer som drabbats hårt av coronakrisen. Därför kommer vi att fortsätta föreslå stödåtgärder tills dess att vaccinationerna leder till att samhället kan öppnas upp igen.

 säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Socialdemokraterna i Umeå kommer därför att föreslå förlängningar av de stödåtgärder vi sjösatte i Umeå kommun under förra året.

Som ett led i detta föreslår Lena Karlsson Engman (S) i dag på tekniska nämndens arbetsutskott, som äger rum under eftermiddagen, att tekniska nämnden ska få ta ställning till fortsatt avgiftsbefrielse för uteserveringar och torghandel. Restaurangnäringen och torghandeln har drabbats hårt av pandemin och vi anser att behov av fortsatta stödåtgärder föreligger.

Vi föreslår att åtgärden i första hand ska fortgå till sista juni 2021 då vi förväntar oss att vaccinationerna mot covid-19 medfört att samhället kan öppnas upp igen. Vid behov har vi dock för avsikt att föreslå ytterligare förlängning.

Bland de åtgärder som hittills genomfört under pandemin för att skydda jobb, företagande och ekonomi kan följande nämnas:

 • Umeå kommun och de kommunala bolagen ska så långt det är möjligt behålla investeringstakten för planerade byggen och underhåll, samt se över möjligheten till att tidigarelägga vissa projekt. Detta för att hålla igång ekonomin.
 • Påskyndande av kommunens betalningar till sina leverantörer.
 • Ingen avgift för torghandel från 1 maj till och med 31 december 2020
 • Ingen avgift för uteserveringar från 1 maj till och med 30 september 2020 (gäller även restaurangbåtarna) samt möjlighet att ansöka om tidigarelagt uteserveringstillstånd som är avgiftsfritt fram till 1 maj.
 • Företagsakut – samordnad rådgivningstjänst för företag som drabbas av ekonomiska effekter.
 • Samordning, information och lotsning av hur företagen kan nyttja de stöd som har skapats på nationell och regional nivå.
 • Dialog med näringsidkare om pågående tillståndsärenden för att undersöka möjlighet att pausa eller avbryta.
 • Dialog med näringsidkare om pågående tillsynsärenden för att undersöka möjlighet att förlänga tidsfrister för betalning, med mera, där lagen så tillåter och det bedöms möjligt.
 • Prioritering av verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Föreningar som har elitsponsringsavtal med Umeå kommun ges möjlighet att omedelbart fakturera för hela sponsringsbeloppet, oberoende av måluppfyllnad gällande de avtalspunkter som i normalfall utvärderas efter säsongsavslut.
 • Riktat stöd till företagsinkubatorn Expression för att fortsätta och utveckla arbetet med att skapa förutsättningar för framtidens handel.
 • Umeå kommun låter arrangörer behålla utbetalda medel för event som inte blir av och upptar en diskussion om hur kommunen kan stötta kommande event som ännu inte har fått utbetalning.
 • Samla resurser för att skapa förutsättningar för att snabbt komma igång med aktiviteter och event när vi åter igen vill och kan mötas, uppleva och umgås. Förstärkning av Visit Umeå för snabb uppstart av besöksnäringen.
 • När Umeå kommun är hyresvärd eller leverantör av tjänst följs branschrekommendationer om nedsättning av hyror/avgift och individuella samtal förs med hyrestagare eller köpare av tjänst.

Kontakt för ytterligare information:

Hans Lindberg (S)

Kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun

hans.lindberg@umea.se

070 – 589 01 66

Lena Karlsson Engman (S)
Tekniska nämndens ordförande, Umeå kommun

Lena.karlsson-engman@umea.se

070-296 12 32

Robin Enander
Politisk sekreterare (S), Umeå kommun

robin.enander@umea.se

070 – 400 74 30

facebook Twitter Email