Inbjudan till möte om Envix ansökan på Röbäck

Röbäck- Stöcksjö s-förening bjuder in till ett öppet möte för att ha dialog kring Envix etablering på Röbäck. Syftet är att samla in synpunkter och diskutera etableringen för att sedan lämna dessa till Länsstyrelsen.

Medverkande:

Andreas Sjögren, ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden Umeå kommun.

Intressegruppen mot Envix och Röbäcks hembygdsförening deltar också vid mötet.

När: 30 maj

Var: Röbäcksskolans matsal

Tid: 19.00

Vi bjuder på fika!

Varmt välkomna hälsar Röbäck- Stöcksjö s-förening

Andreas Sjögren, ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden. Foto: Helena Smith

—–

Nedan följer en text från Röbäck/Stöcksjö S-förening som de har önskat att bifoga till evenemanget

—–

FAKTA ANGÅENDE DEN NYA ANSÖKAN MAJ 2024

Snabbfakta/ Bakgrund Envix anläggning och företagets ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet inom fastighet Röbäck 5:31 (i folkmun ”pulkbacken” eller ”grusgropen”). För att få söka tillstånd måste ett företag först genomföra ett samråd där boende, allmänhet föreningar osv ska kunna komma med synpunkter och frågor.

2018 kom ansökan in till Länsstyrelsen om den miljöfarliga verksamhet som företaget haft i drift de senaste 5 åren. Här skulle 100 000 ton sulfidjord bearbetas och återvinnas med den sk Envixmetoden. Denna metod har dock i stor utsträckning inte använts, utan har skett manuellt.

Det lagstadgade samrådet genomfördes inte korrekt och endast ett mycket litet antal hushåll fick ta del av detta och därmed kom heller inte många synpunkter in. Detta kom inte till Länsstyrelsens kännedom. Ansökan beviljades.

Detta tillstånd var tidsbestämt till 5 år och platsen ansågs lämplig då det låg nära bygget av västra länken. I detta tillstånd gjordes ett undantag i de hårda miljökrav som föreligger på platsen. Platsen är extra känslig bla för att den ligger direkt på grundvatten.

”Den planerade verksamheten kommer inte att medföra några begränsningar av områdets framtida markanvändning eftersom verksamheten är tillfällig och inte väntas generera några föroreningar”.

Här har inte miljöaspekterna tillräckligt tagits på allvar. Varken de 14 000 tunga transporterna per år genom byn, eller riskerna med hanteringen. Ett stort antal anmärkningar och avvikelserapporter finns dokumenterade på Miljö-och hälsoskydd. Trots detta har man fullt ut litat på företagets eget ansvar om kontroller och provtagning och inte gjort några stickprover.  Sulfidjorden har heller inte återvunnits enligt plan och anläggningen har blivit en deponi.

2023 kom så ett nytt samråd. Nu ville man ha ett nytt tillstånd som också gällde mycket farligt avfall så som förbrukat aktivt kol, grönlutslam osv. Inte heller detta samråd genomfördes korrekt och där företaget uppgav att man skickat till fler personer än vad man faktiskt gjort. Detta kom till Länsstyrelsens kännedom pga boende i Röbäck och samrådet fick därför göras om.

2024 kom så ett nytt samråd, denna gång gällande sulfidjord. Här beskrivs att ”påverkan på hälsa och miljö” ska minimeras vilket måste tolkas som att påverkan ändå kommer att ske. Detta samråd godkändes av Länsstyrelsen och nu har en ny ansökan om tillstånd inkommit, för en verksamhet som inte är tidsbestämd, utan på obestämd tid.

Området är mycket känsligt bla pga underlaget och grundvatten som ligger ytligt. De avvikelserapporter som finns visar att detta inte är en säker verksamhet. Det gråa damm som sprider sig är inte hälsosamt. Företaget beskriver själva de 14 000 tunga transporter som ska köras genom Röbäck (1 var 6:e minut) som så farliga att de inte bör köras genom Umeå, och att det därför är gynnsamt att köra genom Röbäck. Envix menar här att man måste se detta i det stora hela som en miljövinst och att man därför tycket att det är ok att Rödbäcksborna utsätts för detta. (Forskning visar att de partiklar som sprider genom luften sig från däck och asfalt vid tunga transporter är cancerframkallande.) I tidigare tillstånd har detta inte ens lyfts eller beaktats alls av Miljö- och hälsoskydd eller Länsstyrelsen.

Envix andra anläggningar ligger långt från bostadsområden. Här ligger bostäder ca 100m från anläggningen.

Kommunens planerar för en förtätning av Röbäck med fler bostäder, förskolor och skolor. Det skulle innebära att denna miljöfarliga verksamhet skulle ligga inbäddad mitt i detta. Varken kommun, Länsstyrelsen eller företaget kan svara på varför det känsliga markområdet eller en utbyggnad av Röbäck gör att detta är en gynnsam plats. Vi har ställt ett stort antal frågor till ENVIX men de har ej kunnat svara på dessa.

—–

facebook Twitter Email