Integrationsprojektet Salam familj ska permanentas i Umeå kommun, efter förslag från Socialdemokraterna

Projektet Salam familj har bedrivits under två år via Umeå kommuns arbetsmarknads- och integrationsenhet. Projektet har sedan det påbörjades gjort stor skillnad i många människors vardag och förbättrat möjligheterna till integration och delaktighet i samhället för många utlandsfödda umebor. Socialdemokraterna vid Umeå kommun vill att projektet permanentas, ett förslag som vann gehör under dagens sammanträde med individ- och familjenämnden.

Genom Salam familj erbjuds bland annat föräldrastöd, samhällsinformation och samhällsorientering för utlandsfödda med bristande språkkunskaper och kort eller ingen skolbakgrund. Arbetet har skett i nära samarbete med familjecentralerna i Umeå och baserats på metoder med stöd i forskning. Projektet har uppnått goda resultat och utgjort en viktig del i Umeå kommuns integrationsarbete – ett arbete som stärker Umeås utveckling mot en tryggare, mer hållbar, inkluderande och jämlik kommun.

Det arbete som bedrivits inom Salam familj är av stort värde för Umeås utveckling och måste värnas. Därför framställde Socialdemokraterna följande yrkande vid individ- och familjenämndens sammanträde i dag:

” Socialdemokraterna yrkar att det i verksamhetsplanen läggs till följande uppdrag:

Ett samarbete ska etableras med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med syftet att insatsen Salam Familj som erbjuder föräldrastöd och samhällsinformation till nyanlända ska säkras inför framtiden”

Förslaget erhöll slutligen nämndens bifall, vilket innebär att ett viktigt steg tagits mot att permanenta projektet Salam familj som en ordinarie del av Umeå kommuns integrationsarbete.

Kontakt för ytterligare information:

Andreas Lundgren

Individ- och familjenämndens ordförande
vid Umeå kommun

andreas.lundgren@umea.se

070 – 533 58 24

facebook Twitter Email