Boendestödet i Umeå ska ges utan kostnad!

Socialdemokraterna i Umeå fick i dag gehör för sitt förslag om ett sammanhållet och kostnadsfritt boendestöd i Umeå kommun under 2023.

Vid dagens sammanträde med individ- och familjenämnden fick Socialdemokraterna gehör för sitt förslag om att inrätta ett sammanhållet och kostnadsfritt boendestöd som insats för personer med olika typer av funktionshinder.

Boendestödet ska stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv genom att motivera, stödja, praktiskt och, vid särskilda behov, kompensatoriskt hjälpa personer så att de får möjlighet att förstärka förmågan att leva ett så aktivt, meningsfullt och självständigt liv som möjligt i vardagen och i samhället.  Vi har från Socialdemokraternas sida sett ett behov om att tydligare särskilja boendestödet från hemtjänst och stärka boendestödets roll i att främja den enskildes självständighet och utveckling.

Boendestödet ska medverka till att den enskilde kan känna trygghet i sitt boende och sin livssituation så att den enskilde på sikt kan leva ett självständigt liv utan boendestödet.

Målgrupperna är i huvudsak personer med behov utifrån:

  • Kognitiv/intellektuell, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  • Missbruk/beroende
  • Samsjuklighetsproblematik

Den inflation och lågkonjunktur som råder slår i dagsläget särskilt hårt mot utsatta grupper. Det påverkar deras ekonomi och möjligheter till utveckling. I dessa tider är det särskilt angeläget att stärka boendestödets roll och säkerställa att alla som har behov av det har möjlighet att erhålla insatser utan kostnad. I förlängningen menar vi att såväl individen som samhället kan utvecklas till det bättre med ett avgiftsfritt och sammanhållet boendestöd.

Andreas Lundgren (S), ordförande för individ- och familjenämnden vid Umeå kommun

Kontakt för ytterligare information:

Andreas Lundgren

Individ- och familjenämndens ordförande
vid Umeå kommun

andreas.lundgren@umea.se

070 – 330 63 24

Robin Enander
Politisk sekreterare (S)

robin.enander@umea.se

070 – 400 74 30

facebook Twitter Email