“Backlash för hållbarheten, jämställdheten och jämlikheten”

Värdet av reseavdraget ökar också ju högre individens marginalskatt är, så fungerar ett skatteavdrag. Ge mer åt dem som redan har tycks gälla även här. Det skriver Kicki Bernhardsson (S) och Lena Karlsson Engman (S).

Debattartikeln har även publicerats i Västerbottens-Kuriren och kan läsas där via denna länk.

Regeringens förslag är en backlash för hållbarheten, jämställdheten och jämlikheten

Nu skrotar den högernationalistiska regeringen den progressiva modellen för skatteavdrag för arbetsresor som beslutades i riksdagen sommaren 2022. Den modell som beslutades i somras var ett färdmedelsneutralt, klimatsmart och mer jämställt system som avsågs att träda i kraft vid årsskiftet.

Modellen skulle stärka möjligheterna att nå miljömålen och dämpa de negativa klimateffekterna och ligger väl i linje med kommuners och andra organisationers miljö- och klimatarbete.

I stället har den nytillträdda regeringen slagit till alla bromsar och försöker med illa underbyggda argument se till att den nya modellen inte genomförs. De förordar en återgång till ett reseavdrag enligt tidigare utformning men med höjd ersättningsnivå.

Ett sådant förslag är nu ute på en rekordsnabb remissrunda. Regeringen tillträdde 18/10 och respons efterfrågades innan den 30:e oktober. En sådan kort remisstid signalerar tydligt att kritiska röster icke göre sig besvär. Demokratin sätts ur spel när orealistiskt korta tidsramar sätts. Det är vår bestämda uppfattning att en återgång till den tidigare utformningen inte borde genomföras.

Regeringens förslag innebär en backlash för alla som arbetar för en omställning till hållbara färdsätt.

Det ekonomiska incitamentet för den enskilde att nyttja kollektivtrafik eller för all del gå och cykla försvinner medan arbetsresor med egen bil gynnas kraftfullt. Med de klimateffekter vi nu upplever är det direkt olämpligt att ensidigt öka reseavdraget för resor med bil då vi samtidigt behöver arbeta för att fler ska transportera sig hållbart.

Sammantaget innebär förslaget att jämlikheten minskar när 290 000 personer utesluts ur systemet jämfört med det beslut riksdagen tog i juni. Många som skulle fått ersättning för resor med tåg, buss eller cykel blir nu utan. Värdet av reseavdraget ökar också ju högre individens marginalskatt är, så fungerar ett skatteavdrag. Ge mer åt dem som redan har tycks gälla även här. Med en skattereduktion enligt riksdagens beslut i juni är minskningen av skatten däremot lika mycket värd, oavsett inkomstnivå.

Försämringen för jämställdheten med regeringens förslag är också betydande; då mäns individuella disponibla inkomst ökar mer än kvinnors till följd av förslaget. Huvudorsaken är att män oftare tar bilen, kvinnor nyttjar oftare kollektivtrafiken eller cyklar.

Eftersom regeringen redan på andra områden aviserat förändringar som innebär ökade utsläpp, blir det sammantaget allt svårare att nå klimatmålen. Det drabbar i sin tur det framväxande gröna näringslivet, de ökande exportmiljarderna och de allt fler gröna jobben. Med en sådan politik kommer färre att ha ett jobb inom en grön näring att arbetspendla till – och de som gör det kommer att missgynnas om de färdas hållbart.

I rekordfart monterar alltså regeringen, ivrigt påhejade av SD, ner varje ambition och incitament för den enskilde att bidra till klimatomställningen. Att regeringen inte tror på att individens miljömedvetna val gör skillnad är tydligt. Klimat och folkhälsa är för dem ickefrågor. Vi andra inser dock att verkligheten är en helt annan!

Kicki Bernhardsson (S)

ordförandekandidat tekniska nämnden vid Umeå kommun

Lena Karlsson Engman (S)

ordförande för tekniska nämnden vid Umeå kommun

facebook Twitter Email