Debatt: Fler jobb och bostäder i Umeå — inte skattesänkningar och utförsäljningar

Umeå behöver jobb, bostäder, stärkt kompetensförsörjning och attraktiva livsmiljöer i hela kommunen. Det skriver Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande vid Umeå kommun och Peter Vigren (S), gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande vid Umeå kommun.

Vi går till val på en politik för fler jobb och bostäder och att detta ska gå hand i hand med den gröna omställningen. En stor utmaning för åren som kommer är också att se till att det finns kompetent personal som kan ta alla de jobb som finns och som kommer att skapas i Umeå.

Umeå har i dag en oerhört låg arbetslöshet. Faktum är att arbetsgivare i Umeå har fler lediga jobb än arbetssökande. På kort sikt är det här såklart ett styrkebesked – arbetslösheten ska inte få bita sig fast och att människor har ett jobb att gå till är en fråga om frihet för individen och något som stärker vårt gemensamma samhällsbygge.

Problemet uppstår dock om arbetskraften inte fylls på i samma takt som behoven av utbildad personal på arbetsmarknaden. Investeringsvilligt kapital kan leta andra orter att satsa på, välfärdsverksamheter riskerar en eskalerande personalbrist, och i värsta fall kan jobbtillväxten därmed stanna av – trots att folk vill investera i vår kommun.

Detta problem kan man dela upp i två. Dels måste vi ha utbildningar som matchar behoven, så att de som anställs kan de arbeten de förväntas utföra. Här har vi jobbat målmedvetet under hela mandatperioden för att åstadkomma detta. Vi har försvarat de gymnasiala yrkesprogrammens ställning och återkommande investerat i nya, nu senast restaurangprogrammet på Maja Beskow, vi har påbörjat arbetet med att utveckla yrkeshögskolorna och utbildat massor av undersköterskor, men mycket arbete återstår naturligtvis.

Men utbildning ensamt löser inte problemet med personaltillgången. Vi behöver helt enkelt fler människor på vår del av planeten. För att åstadkomma detta måste vi ha en integrationsverksamhet som är så välfungerande att folk som kommer till Umeå trivs så bra att de väljer att stanna kvar här, vi behöver också bostäder av alla sorter till rimliga priser, och vi måste göra allt för att folk dessutom skall känna sig trygga och trivas.

Vi ser också att politiken har en stor roll i att bejaka den gröna nyindustrialisering som sker i vår region. Då krävs fortsatta investeringar i infrastruktur. Det är därför vi tog initiativ till den nya Vasa-färjan och därför gläds vi också åt att Norrbotniabanan äntligen byggs tack vare den socialdemokratiska regeringen.

För att kommande och befintliga industriella satsningar ska kunna förverkligas måste tillgång till mark, energi, arbetskraft och verksamhetslokaler säkras, likväl som en fungerande bostadsförsörjning. Vi kommer därför fortsätta planera för ny industrimark och ytterligare bostäder.

En viktig princip för oss socialdemokrater är att fortsätta planera nya bostäder så att både hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor samsas i alla delar av kommunen. Segregation riskerar att medföra sociala problem och i dag är Umeå den största svenska stad som inte har utsatta områden – så ska det fortsätta vara. Behovet av småhustomter och hyresrätter är särskilt prioriterat och vi ser också ett behov av att markanvisa för fler ungdomsbostäder.

Men nu när vi ser skenande kostnader och svårigheter för många unga att hitta bostad är det av största vikt att vi behåller allmännyttans, AB Bostadens, starka marknadsandelar på bostadsmarknaden i Umeå.

En stark allmännytta kan pressa hyrorna och garantera bostäder även för dem med små marginaler. kommuner som gjort sig av med hela eller stora delar av sin allmännytta, som Nacka, Danderyd och Lidingö, har man dessutom stora problem att rekrytera människor till samhällsviktiga yrken. Sjuksköterskor, poliser, och brandmän – har inte längre råd att bo i stora delar av Stockholm. De trängs helt enkelt undan. Den situationen ska vi inte ha i Umeå.

För att klara jobben och kompetensförsörjningen måste det byggas mer än i dag. Men tittar man på den utveckling som skett över tid till följd av våra långsiktiga strategier så är vi på väg åt rätt håll.

Mellan 2011-2015 byggdes knappt 3000 nya bostäder i Umeå. Mellan 2016-2020 var vi uppe i 6262 nya bostäder, mer än 1000 nya bostäder per år. Det är mer än under de tidigare rekordåren för bostadsbyggandet i Umeå på 90-talet. Men vi vill längre. Vi vill ta fram mer byggklar mark och nya planer i den takt som krävs.

För de närmste två åren antas planer för omkring 11 000 nya bostäder, vilket framöver troligen kommer att öka byggtakten. Ett stort bakslag i detta arbete var dock när M och KD drev igenom sin budget i riksdagen förra hösten och slopade det statliga investeringsstödet för byggande av hyresrätter. Såväl byggbranschen som EU-kommissionen kritiserade detta hårt, eftersom det leder till ett minskat byggande och ökade hyror på omkring 1 500 – 2 000 kr i nyproduktion.

Lokalt i Umeå har högern heller ingen egen politik för att på allvar klara den långsiktiga bostadsförsörjningen. Det blev inte minst tydligt när Moderaterna körde över oss i byggnadsnämnden och tvingade fram omedelbar planläggning av Tegelbruksberget.

Detta hotar viktiga grönområden i de östra stadsdelarna, bl.a. Grössjöns naturreservat. Samtidigt kommer det inte att ge särskilt många nya bostäder i förhållande till det omfattande utredningsarbete som krävs. En sådan impulsiv planeringspolitik löser inte bostadsbristen och riskerar att bygga in stora problem i den fysiska planeringen av Umeå.

Vi går till val på en politik som tar ansvar för helheten. Umeå behöver jobb, bostäder, stärkt kompetensförsörjning och attraktiva livsmiljöer i hela kommunen – i såväl stad och tätorter som på landsbygden.

För att klara detta och bygga Umeå starkare och mer hållbart, krävs att vi tillsammans investerar i framtiden och att vi säger nej till den högerpolitik som inskränker samhällets handlingsutrymme genom skattesänkningar, nedskärningar och utförsäljningar.

Foto: David Nordlund

Hans Lindberg (S)

kommunstyrelsens ordförande vid Umeå kommun

Foto: David Nordlund

Peter Vigren (S)

gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande vid Umeå kommun

Artikeln har också publicerats i Västerbottens-Kuriren

Foto: Robin Enander
facebook Twitter Email