Överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inför kommunfullmäktiges budgetomröstning

Socialdemokraterna i Umeå och Vänsterpartiet i Umeå har slutit en överenskommelse inför antagandet av budget för Umeå kommun för 2023. Kommunfullmäktige ska rösta om budgeten på måndag den 20:e juni.

Partierna är överens om att i samband med omröstning vid budgetfullmäktige och antagande av 2023 års budget ska Vänsterpartiet i Umeå stötta Socialdemokraterna och Miljöpartiets budget efter att Vänsterpartiets egen budget har fallit. 

Till huvudöverenskommelsen finns två separata överenskommelser som parterna är överens om.

Det ena rör ett uppdrag som kommer att läggas av båda parter på måndagens budgetfullmäktige och som handlar om att ge personalnämnden i uppdrag, att i samverkan med de fackliga organisationerna och nämnderna utreda förutsättningarna för hur medarbetarnas inflytande kan öka i Umeå kommun över arbetets organisering, arbetstider och kompetensutveckling i syfte att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet och i kommunens framtida kompetensförsörjning. 

Det andra handlar om AB Bostaden där parterna är överens om att AB Bostaden har en viktig roll att spela, samt att säkerställa att det byggs för umebornas bostadsbehov. AB Bostaden ska fortsätta vara en stark aktör på bostadsmarknaden och säkerställa sociala kontrakt för utsatta grupper och flyktingmottagande. Bolaget ska behålla marknadsandelen gällande hyresrätter. AB Bostaden och andra kommunal bolag ska inte säljas ut, helt eller delvis, så länge inte parterna är överens om att det är affärsmässigt nödvändigt.

För att säkerställa att det byggs fler bostäder, inte minst fler hyresrätter, har också privata aktörer ett ansvar. Alla måste bidra till de sociala behov som finns av bostäder och att skapa en attraktiv utemiljö. Kommunen ska fortsätta säkerställa att det finns byggklar mark, för att möjliggöra att fler bostäder byggs. Partierna kommer att verka utifrån den inriktningen för AB Bostaden för kommande mandatperiod. 

För mer information kontakta: 

Hans Lindberg 
Gruppledare Socialdemokraterna i Umeå 
Tfn: 070–5890166

Bore Sköld 
Gruppledare Vänsterpartiet i Umeå 
Tfn: 070-6548683

facebook Twitter Email