Kommuner ska använda upphandlingar för att driva på för en rättvis omställning med nya gröna jobb!

"Med rätt utformade klimatkrav kan kommunerna stimulera innovation, stärka företagen och skapa nya gröna jobb." skriver Hans Lindberg (S), kommunalråd vid Umeå kommun, tillsammans med företrädare för fem andra svenska klimatledarkommuner och samordnaren för Fossilfritt Sverige.

I en debattartikel Dagens Samhälle uppmanar Umeås kommunalråd Hans Lindberg (S) tillsammans med företrädare för andra svenska klimatledarkommuner fler kommuner att börja arbeta ännu mer aktivt med att använda den offentliga upphandlingen som ett strategiskt verktyg för att stärka konkurrenskraft och minska koldioxidutsläppen. Deras text följer nedan:

Offentliga inköp orsakade 2019 utsläpp av 23,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Kommunernas inköp står för ungefär hälften av utsläppen och de har som beställare en nyckelroll i färdplanernas genomförande. Fossilfritt Sverige har därför startat ett projekt där sex ”klimatledarkommuner” aktivt jobbar med att använda den offentliga upphandlingen som ett strategiskt verktyg för att stärka konkurrenskraft och minska koldioxidutsläppen. 

Med rätt utformade klimatkrav kan kommunerna stimulera innovation, stärka företagen och skapa nya gröna jobb.

Tillsammans har vi tagit fram sju gemensamma punkter för hur vi som kommuner avser arbeta – punkter som är grundläggande för att möjliggöra en fossilfri upphandling. Vi uppmanar härmed fler kommuner att ställa sig bakom dessa.

• Kommunens inköp inom transporter, energi samt bygg och anläggning ska vara fossilfria eller klimatneutrala år 2030.

• Ta ett regionalt ansvar för att driva på för mer samordnade klimatkrav med andra beställare för att underlätta och minska de ekonomiska riskerna för leverantörer som utvecklar klimatsmartare produkter och tjänster.    

• Avsätt tillräckliga resurser så att den offentliga upphandlingen kan användas som ett strategiskt verktyg för att uppnå kommunens klimat- och hållbarhetsmål.

• Prioritera uppföljning av de krav som ställs så att inte oseriösa leverantörer gynnas och skattemedel riskerar att användas på ett ineffektivt sätt.  

• Driv på marknadsutvecklingen i samverkan med näringslivet genom ambitionshöjningar under avtalstiden. Exempelvis genom att ställa krav på stegvis upptrappning eller genom samarbetsmodeller där beställare tillsammans med leverantörer utvecklar nya lösningar. 

• Effektivisera arbetet med att minska inköpens klimatpåverkan genom kategoristyrning. Genom att kategorisera organisationens inköp ges förutsättningar för ett helhetsperspektiv på hur inköpen bidrar till kommunens klimatpåverkan. 

• Genomför kunskapshöjande insatser för beställare och inköpare inom kommunorganisationen för att stärka deras förmåga att ställa och följa upp hållbarhetskrav inom prioriterade upphandlingsområden.

Som klimatledare inom offentlig upphandling vill vi nu bjuda in andra kommuner, regioner och även privata beställare för att tillsammans höja klimatambitionerna i våra inköp. Vi uppmanar också riksdag, regering och myndigheter att skapa rätt förutsättningar så att offentlig upphandling kan ta en mer strategisk roll i att stärka konkurrenskraften och jobben med hjälp av fossilfrihet.”

Svante Axelsson
Nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Peter Danielsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad

Hans Lindberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun

Erik Pelling (S)
Kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun

Anna Tenje (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun

Jimmy Nordengren (C)
Ordförande för kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling, Örebro kommun

Effie Kourlos (C)
Kommunstyrelsens ordförande, Östersunds kommun

facebook Twitter Email