Vi föreslår miljonsatsningar på klimatomställning och klimatsäkerhet

I vårt budgetförslag för Umeå kommun för 2023, som vi lägger tillsammans med Miljöpartiet, växlar vi upp Umeås omställning till ett klimatneutralt samhälle. Vi föreslår klimatinvesteringar för mångmiljonbelopp för att säkerställa en snabb och rättvis omställning samtidigt som vi höjer Umeås beredskap för konsekvenser av klimatförändringar.

Vi lägger fokus på hållbara färdsätt, för att minska utsläppen och samtidigt få lugna, trygga och levande stadsmiljöer. Kommunstyrelsen får även i vårt budgetförslag i uppdrag att arbeta vidare med den europeiska motsvarigheten till klimatkontrakt. Det är när vi arbetar tillsammans som vi kan uppnå förändring på riktigt.

Klimatet kan inte vänta! Vår vision och plan för ett klimatneutralt Umeå.

Budskapet i FN:s senaste klimatrapport är tydligt, läget för klimatet är akut och människan är ansvarig. Klimatpanelen konstaterar bland annat att vi riskerar att passera 1,5-gradersmålet inom 10-20 år och att klimatförändringarna måste behandlas som ett direkt hot mot livet på jorden. Enorma utsläppsminskningar krävs – skyndsamt.  

Socialdemokraterna vill att Umeå ska ta ansvar för och jobba hårt med både den nödvändiga omställningen och klimatberedskap för att möta krisen på alla fronter. Omställningen ska ske snabbt, rättvist och jämställt. De sociala hållbarhetsdimensionerna är en nödvändig del för att lyckas med omställningen.

 • Umeås kommunkoncern ska vara klimatneutral till 2025.
 • Umeå stad till 2030 och hela geografiska Umeå till 2040. Anledningen till det sista är ur rättvisesynpunkt. Staden har bättre förutsättningar än landsbygden att göra en snabb omställning.
 • De konsumtionsbaserade utsläppen ska minska. Till skillnad från andra kommuner har vi också konkreta mål för att minska konsumtionsbaserade utsläppen till 2 ton CO2-ekvivalenter 2040 och 1 ton CO2-ekvivalenter 2050, per person. 

De målsättningar Umeå kommunfullmäktige antagit under vår ledning är i linje med Agenda 2030 och Parisavtalet, vilka utgjort utgångspunkten för framtagandet av målen. Vi har också tecknat ett klimatkontrakt med innovationsprogrammet Viable Cities och är en av sju svenska städer som gått före i omställningen. Vårt klimatkontrakt kan ses som ett lokalt Parisavtal. Umeås deltagande i Viable Cities har dock inte varit en politisk självklarhet. När vi initierade ansökan möttes vi av motstånd från bland annat Moderaterna. 

Umeås klimatmål ligger också i linje med de svenska klimat- och miljömålen och EU:s mål för klimatneutralitet. I flera avseenden är målen mer offensiva, inte minst i jämförelse med andra svenska kommuner och även i jämförelse med de kommuner i Sverige som via innovationsprogrammet Viable Cities åtagit sig att gå före i klimatomställningen. Den som vill jämföra de svenska föregångarstädernas klimatkontrakt kan besöka viablecities.se

Vår målsättning är alltså att Umeå stad ska vara klimatneutralt till 2030 och hela geografiska Umeå till 2040. Därtill har vi satt målet att Umeå kommunkoncern, det vill säga de bolag som kommunen äger, ska vara klimatneutrala till 2025. 

Till skillnad från merparten av de kommuner som går före i omställningen har vi även satt upp konkreta mål för konsumtionsbaserade utsläpp – dvs. att vi i målen för Umeås klimatomställning även ska beakta de utsläpp som genereras av umebornas konsumtion och aktivt skapa förutsättningar för umeborna att leva mer hållbart. Det är inte självklart att en kommun ska åta sig att arbeta på det viset. I kommunfullmäktige har detta av andra partier benämnts i hårda ordalag som inskränkningar av människors frihet. Vi ser det dock snarare som att kommunen genom att synliggöra och skapa förutsättningar för att påverka detta utökar människors frihet – att göra hållbara val i linje med vad som är bäst för dem, kommande generationer och klimatet. 

I vårt budgetförslag för Umeå kommun för 2023 föreslår vi bland annat:

 • 5 miljoner ytterligare i investeringar för klimatanpassning, vilket innebär en fördubbling
 • 5 miljoner till laddinfrastruktur för tjänstefordon, för att underlätta kommunens omställning till hållbara fordon
 • Vi stärker upp investeringarna kring hållbara färdsätt för 2023, 2024 och 2025, för nya gång- och cykelleder och för att rusta upp våra befintliga. 
 • Att 3 miljoner ska avsätts som klimatuvecklingsanslag för att möjliggöra och stimulera projekt och nya åtgärder för att påskynda klimatomställningen.
 • En utökning av tekniska nämndens budget för vinterväghållning för gång och cykel
 • Att Umeå Energi ges i uppdrag att samordna arbetet med att skapa en gemensam energiplan för de kommunala bolagen. 
 • Skärpta klimatkrav i upphandling, förstudie av samordnad varudistribution och utveckling av miljöledningssystem

Vi föreslår också en satsning på sammanlagt 7 miljoner för kollektivtrafiken, där 1 miljon är en särskild satsning för ökad kollektivtrafik till kommundelarna under 2023. Det bidrar inte bara till en klimatomställning med fokus på hållbara transporter utan även att Umeå blir en bättre kommun att leva i.

Vi vill vårda och utveckla våra natur- och rekreationsområden och föreslår därför även:

 • Investeringar i strandpromenaden, Bölesholmarna och Storsjöparken bland annat.

Umeåborna ska kunna fortsätta njuta av parker, rekreationsområden och närheten till naturen. Det är viktigt att tillgängliggöra vår fantastiska natur.

Läs mer om detta och vårt budgetförslag i dess helhet via denna länk.

Läs mer om vår politik för en snabb och rättvis klimatomställning via denna länk.

facebook Twitter Email