Utförsäljningen av Umeå kommuns städpersonal och IT-funktion har ännu inte stoppats.  

Under gårdagens kommunfullmäktige skulle två motioner från Liberalerna behandlas. Motionerna har stöd av (M), (KD) och (C) och går ut på att Umeå kommuns städservice och IT-funktion ska upphandlas från privata aktörer. På grund av långa debatter i andra ärenden bordlades dock motionerna till kommunfullmäktige i slutet av mars. För oss socialdemokrater innebär det att vi kommer att fortsätta bilda opinion och ta fajten för att rädda städet och IT från dyra, ogenomtänkta och dåliga privatiseringar.

Omkring 300 lokalvårdare vid Umeå kommun riskerar fortfarande att förlora sina jobb och sin trygghet. Kvalitén på lokalvården skulle bli sämre och notan för en utförsäljning hade blivit dyr för skattebetalarna, med tanke på hur effektiv kommunens städverksamhet är i dag. Därför hade vi hoppats kunna stoppa motionerna under fullmäktige. Men vi ger inte upp, vi tar fajten igen i mars.

säger Lena Karlsson Engman (S), ordförande för tekniska nämnden.

Lokalvårdarna har varit hjältar under pandemin. De förtjänar bra villkor, inte att säljas ut.

I debattartiklar i Västerbottens-Kuriren och Folkbladet förra veckan uttryckte lokalvårdare vid Umeå kommun frustration och oro över förslaget om att sälja ut deras arbetsplats. Vi delar lokalvårdarnas bedömning om att det skulle bli dyrt för skattebetalarna, medföra sämre kvalitet på lokalvården och sämre arbetsvillkor för personalen.

Umeå kommuns lokalvårdare har i dag rätt till trygga heltidsanställningar där tillsvidareanställning ska vara norm. Detta skulle de förlora om förslagen går igenom. Om städverksamheten skulle upphandlas innebär det dessutom att man från en period till en annan inte vet vilken aktör som kommer att vinna upphandlingen. Arbetstagare som ska städa för kommunen skulle därmed leva under konstant risk för uppsägning och sannolikt inte kunna ges trygga anställningar över tid.

Jag beklagar att det partier som lättvindigt föreslår privatiseringar utan konsekvensanalys inte har bemödat sig att ta del av det yrkeskunnande, de erfarenheter och de synpunkter lokalvårdarna besitter. Min förhoppning är att dessa partier ska komma till insikt och enas med oss om att verksamheterna under och efter pandemin ska ges stabilitet och arbetsro och slippa privatiseringsexperiment.

säger Lena Karlsson Engman (S), ordförande för tekniska nämnden vid Umeå kommun och tillägger

Kanske kan den extra månad av betänketid som nu fås leda till nya insikter och att åtminstone något av de borgerliga partierna byter fot,

Umeå kommuns lokalvårdare har under pandemin ökat städfrekvensen och höjt nivåerna utifrån de hygienrutiner som krävs på grund av smittläget. Detta har de åstadkommit med bibehållen budget, ett kvitto på att städorganisationen är effektiv och välfungerande. Pandemin har också visat vikten av en fungerande städorganisation med lokalvårdare som har rättvisa villkor och möjlighet att utföra ett kvalitativt arbete. Förslaget att sälja ut kommunens städservice skulle således äventyra den standard lokalvården behöver hålla vid liknande situationer i framtiden.

Jag vill tacka Umeå kommuns lokalvårdare för deras insatser. De har varit hjältar under pandemin.

säger Lena Karlsson Engman (S), ordförande för tekniska nämnden vid Umeå kommun.

I andra delar av landet har regioner och kommuner återtagit städverksamheten i egen regi efter misslyckade privatiseringsexperiment. Till och med företrädare för borgerliga partier har ställt sig bakom återtaganden, eftersom det visat sig nödvändigt för att hålla lokaler så säkra som möjligt. I Region Östergötland ställde sig Moderaterna bakom ett förslag från S, MP, C och L om att återta lokalvården på universitetssjukhuset i Linköping i egen regi, i syfte att öka patientsäkerheten och minska risken för vårdrelaterade infektioner. Detta har SVT rapporterat. Detta exempel belyser att frågan om städet innefattar viktiga säkerhets- och hälsoaspekter.

Vi vill också stoppa utförsäljningen av den strategiskt viktiga IT-funktionen 

Vi kommer också att fortsätta arbetet för att stoppa den föreslagna utförsäljningen av IT-funktionen vid Umeå kommun. IT-funktionen spelar en avgörande roll i kommunens digitaliseringsarbete och kommer att vara av stor betydelse för att välfärden ska klara av framtidens utmaningar. En outsourcing av IT har vid utredningen av förslaget inte bedömts sänka kostnaderna, utan tvärtom. Därutöver skulle en utförsäljning kunna medföra risker ur säkerhetssynpunkt. En minskad kontroll över IT-funktionen skulle dessutom äventyra möjligheten till ett effektivt genomförande av det viktiga digitaliserings- och automatiseringsarbetet.

If it ain’t broke, don’t try to fix it. Att blint tro att privatiseringar ska leda till högre effektivitet och nytta är ideologisk enögdhet. Vår ambition som politiker måste vara att tillgodose medborgarnas och kommunens behov på bästa sätt. Inte att försöka förverkliga ideologiska önskedrömmar när vi vet vilka konsekvenser det får, säger Lena Karlsson Engman (S), ordförande för tekniska nämnden vid Umeå kommun.

Kontakt för ytterligare information:

Lena Karlsson Engman (S)

Tekniska nämndens ordförande vid Umeå kommun

lena.karlsson-engman@umea.se

070 – 296 12 32

Robin Enander

Politisk sekreterare (S)

robin.enander@umea.se

facebook Twitter Email