Alla anställda ska ha tillgång till avgiftsfritt kaffe och te på arbetstid i Umeå kommun

Alla som arbetar i Umeå kommun behövs för att våra verksamheter ska fungera och kunna leverera en god vård, skola, omsorg och service till medborgarna. Därför tycker vi socialdemokrater att det är viktigt att alla anställda visas uppskattning på lika villkor, oavsett om man är vårdbiträde, anläggningsarbetare, lärare, planarkitekt eller kommunjurist. Därför föreslår Socialdemokraterna nu att kaffe och te ska vara avgiftsfritt på arbetstid för alla anställda i Umeå kommun.

Många anställda har påtalat att det finns orättvisa skillnader i arbetsvillkor och personalförmåner i Umeå kommun. Det är inte acceptabelt. Därför har vi socialdemokrater tagit initiativ i personalnämnden till en total genomlysning av arbetsvillkor vad gäller arbetskläder, arbetsverktyg och olika personalförmåner som finns i Umeå kommun. Utredningen kommer att redovisas för personalnämnden under våren. Men vi vill redan nu att en uppenbar och symboliskt viktig orättvisa ska korrigeras. Det är oacceptabelt att vårdbiträdet inom äldreomsorgen eller hemtjänsten måste betala för kaffet eller te på jobbet, medan många tjänstepersoner och vi politiker kan fika utan avgift.

Därför föreslår Socialdemokraterna i Umeå att:

  • Samtliga anställda ska ha tillgång till avgiftsfritt kaffe och te på jobbet.
  • Förslaget kommer att läggas av oss som är socialdemokratiska ordförande i de nämnder som har verksamheter där avgifter för kaffe eller te förekommer.

Det är en fråga om rättvisa. Det kan tyckas vara en liten sak huruvida man får betala för sitt fika eller inte. Men det har ett stort symbolvärde.

Umeå kommun har över 12 000 anställda inom många olika verksamheter inordnade under flera olika förvaltningar. Kommunen är en omfattande organisation med ett stort antal enheter som utifrån de ramar som följer av lagstiftning, politiskt beslutade mål och tilldelad budget har att utföra sitt uppdrag självständigt. I det ingår också att utifrån verksamhetens behov värna arbetsmiljö och utforma arbetsvillkor och personalförmåner. Det som passar på en arbetsplats kanske inte är lämpligt på en annan och därför har verksamheterna ett stort eget handlingsutrymme.

Även om det i grunden är bra att våra verksamheter och förvaltningar har en hög grad av autonomi och flexibilitet inom givna ramar, måste vi ibland från politiken fatta beslut för att ge bättre förutsättningar till en god personalpolitik och arbetsmiljö. Det har blivit uppenbart att personalförmånerna är ett sådant område där det finns orättvisa skillnader måste jämnas ut.

Det får inte finnas skillnader som underblåser en felaktig bild av att vissa skulle vara mer värdefulla för kommunens arbete än andra. Negativ särbehandling av det här slaget förmedlar ju intrycket av att vissa inte är lika viktiga som andra. Det är oacceptabelt för oss socialdemokrater. Alla är lika viktiga för att hela kommunen ska fungera.

Den utredning som nu genomförs förväntas, som sagt, vara klar under våren och kommer förhoppningsvis ge oss i politiken möjlighet att identifiera orättvisa skillnader och vidta åtgärder.

Tillgången till avgiftsfritt kaffe eller te är dock en sådan förmån som är direkt jämförbar mellan olika verksamheter, oberoende av vilken arbetsplats det rör sig om, och där det otvetydigt går att fastställa att det råder orättvisa skillnader. Därför föreslår vi redan nu att detta ska åtgärdas. Därför kommer vi i de nämnder som har verksamheter där kaffet eller te är avgiftsbelagt, lägga fram förslag om att det ska vara avgiftsfritt för alla anställda.

Kontakt för ytterligare information och kommentarer:

Tomas Wennström (S)

Personalnämndens ordförande vid Umeå kommun

070 326 76 27

Moa Brydsten (S)
För- och grundskolenämndens ordförande

076 774 73 27

Andreas Lundgren (S)
Individ- och familjenämndens ordförande

070 330 63 24

Carin Nilsson (S)
Äldrenämndens ordförande

070 681 37 53

Lena Karlsson Engman (S)
Tekniska nämndens ordförande

070 296 12 32

Peter Vigren (S)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande

070 549 46 99

Robin Enander
Politisk sekreterare (S)

robin.enander@umea.se

facebook Twitter Email