Budget för ett Umeå som ska växa tryggt och hållbart

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i dag presenterat sitt förslag till budget för Umeå kommun för 2021. Budgetförslaget är ett uttryck för fyra huvudsakliga prioriteringar; välfärd, hållbar utveckling, trygghet och stabila finanser.

“Umeå ska växa tryggt och hållbart in i framtiden med en god välfärd från barndom till ålderdom”, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Budgeten

I Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag prioriteras välfärdens finansiering, både genom budgetfördelning och olika uppdrag. Ekonomiskt förstärks välfärdsnämnderna, tekniska nämnden (som servar välfärden) samt kulturnämnden och fritidsnämnden med över 310 mnkr. Alla nämnder får kompensation för index och PO-tillägg. Umeå kommun ska ha en hållbar välfärd som medborgarna kan lita på och ett rikt kultur- och fritidsliv som gör vår kommun till en bra plats att bo och leva på.

Nämnd Tillskott Ökning i förhållande till 2020
Individ- och familjenämnden 81,94 mnkr + 6,10 %
För- och grundskolenämnden 109,63 mnkr + 5,56 %
Äldrenämnden 50,03 mnkr + 4,55 %
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 23,46 mnkr + 4,83 %
Tekniska nämnden 34,21 mnkr + 2,83 %
Kulturnämnden 6,75 mnkr + 4,77 %
Fritidsnämnden 6,54 mnkr + 5,06 %

 I kommunstyrelsens budget ingår satsningar på 6 mnkr i verksamhetsutvecklingsanslag för att stärka trygghetsarbetet. Ytterligare 6 mnkr satsas i verksamhetsutvecklingsanslag för att påskynda digitaliseringsarbetet. Utöver detta tillförs kollektivtrafiken cirka 3 mnkr efter justering för delskatteväxling.

Umeå ska växa tryggt och hållbart in i framtiden med en god välfärd från barndom till ålderdom

Investeringsbudgeten

I investeringsbudgeten prioriteras välfärdens behov av lokaler och faciliteter via tekniska nämnden. Vi har tagit initiativ till en ny investeringsprocess som tydligare prioriterar välfärden och klimatomställningen samt håller nere investeringskostnaderna utifrån principen om att vårda det vi har och genom att ge kostnadsbesparande investeringar företräde.

Den hållbara utvecklingen har tre ben; det ekologiska, ekonomiska och sociala. Välfärden är en viktig del av den sociala hållbarheten. Vi kommer inte att ställa upp på en politik som utarmar välfärden.

Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 866,848 miljoner kr varav merparten, 738,634 miljoner kr, går till tekniska nämnden.  Detta beror på att det är tekniska nämnden som tillgodoser behovet av nya förskolor, skolor, särskilda boenden och annan fysisk infrastruktur och utrustning som krävs för att möta de växande välfärdsbehoven.

“Den hållbara utvecklingen har tre ben; det ekologiska, ekonomiska och sociala. Välfärden är en viktig del av den sociala hållbarheten. Vi kommer inte att ställa upp på en politik som utarmar välfärden” säger Nils Seye Larsen (Mp), gruppledare för Miljöpartiet vid Umeå kommun.

Umeå ska växa tryggt och hållbart in i framtiden

Umeå är den snabbast växande kommunen i Norrland och denna utveckling förväntas hålla i sig. I stadig takt närmar vi oss målet om 200 000 invånare år 2050, en utveckling som är viktig för kommunens framtid. Tusen nya invånare i arbetsför ålder innebär drygt 100 miljoner kronor i ökade skatteintäkter årligen. När Umeå växer får det ringar på vattnet. Den kommunala ekonomin stärks, nya företag och näringar växer fram. En ny nod i norra Europas ekonomi tar form under våra fötter. Detta ger oss än bättre möjligheter att fortsätta bygga en kommun präglad av utveckling, kreativitet, trygghet och livskvalitet.

“När Umeå växer är det dock viktigt att vi agerar proaktivt för att stoppa framväxten av utsatta områden, att mota segregation, barnfattigdom och kriminalitet. Vi vill i bred samverkan med polis, föreningsliv, boende i våra stadsdelar och näringsliv se till att vår kommun är en fortsatt trygg och välkomnande plats att växa upp, leva och bo på”, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

  • Vi föreslår att det ska bli ett övergripande mål för kommunen att Umeå ska växa hållbart utan utsatta områden.
  • Kampen mot narkotika och segregation ska prioriteras i Umeå kommuns trygghetsuppdrag.
  • En åtgärdsplan ska tas fram utifrån den lägesbild och de rekommendationer som presenteras i en rapport från Umeå drog- och brottsförebyggande råd (september 2020)
  • I vårt budgetförslag avsätts 6 miljoner kronor ytterligare till kommunstyrelsens utvecklingsanslag i syfte att förstärka arbetet med ett tryggt Umeå.
  • Att sätta skolan, socialtjänsten, fritidslivet och kulturen framför skattesänkningar är avgörande för det förebyggande arbetet. Detta gör det möjligt att fånga upp fler unga i riskzon.

När Umeå växer är det dock viktigt att vi agerar proaktivt för att stoppa framväxten av utsatta områden, att mota segregation, barnfattigdom och kriminalitet. Vi vill i bred samverkan med polis, föreningsliv, boende i våra stadsdelar och näringsliv se till att vår kommun är en fortsatt trygg och välkomnande plats att växa upp, leva och bo på.

Förhindra att skattemedel används felaktigt eller i kriminellt syfte

Vi föreslår också att kommunens nämnder och bolag ska utreda risken för att skattemedel som bekostar verksamheter inom välfärdssektorn, även med annan utförare än kommunen, används på ett felaktigt sätt och/eller i kriminellt syfte, till exempel för att finansiera organiserad brottslighet, samt att förslag ska tas fram på åtgärder för att förebygga och förhindra detta.

“Vi vill förhindra att skojare och kriminella berikar sig på välfärden. De senaste decenniernas nyliberala reformer har exponerat våra gemensamma resurser för oseriösa aktörer och i värsta fall kriminella. Det kan handla om alltifrån vanskötta friskolor till assistansbedrägerier. Umebornas skattemedel ska gå till det de är avsedda för” säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Vi vill förhindra att skojare och kriminella berikar sig på välfärden. De senaste decenniernas nyliberala reformer har exponerat våra gemensamma resurser för oseriösa aktörer och i värsta fall kriminella. Det kan handla om alltifrån vanskötta friskolor till assistansbedrägerier. Umebornas skattemedel ska gå till det de är avsedda för

Umeå ska ta sig an dagens och framtidens utmaningar

Världen förändras. Vi står inför utmaningar i form av klimathot, en pandemi och osäkerheter i omvärlden. Men dessa utmaningar ger också möjligheter att bygga ett bättre samhälle. Klimatomställningen erbjuder potential till positiv samhällsutveckling, med nya innovationer och teknik, renare luft, mindre buller och trevligare stadsmiljöer. Umeå ska växa socialt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt hållbart. Det budgetförslag som lagts i dag förstärker dessa ambitioner.

“Vi tar ytterligare steg mot att Umeå stad ska vara klimatneutralt år 2030 och hela geografiska Umeå år 2040. När Umeå tar täten i klimatomställningen visar vi vägen för andra och kan tidigare dra nytta av den hållbara omställningens fördelar, inte minst ekonomiskt” säger Nils Seye Larsen (Mp), gruppledare för Miljöpartiet vid Umeå kommun.

  • Umeå ska vara klimatneutralt 2040. Vi ska ta fram förslag på klimatkontrakt, ta fram en strategi för cirkulär ekonomi och utveckla kommunens styrmodell så att kommunens nämnder och bolag minskar sina klimatutsläpp.
  • Vi skärper miljökraven för inköp av fordon och samordnar fordonsanskaffningen.
  • Vi ska skärpa miljökraven vid upphandling och den systematiska uppföljningen.
  • Vi ska göra en förstudie om kommunalt samordnad varudistribution i Umeå.
  • Vi ska investera i hållbara färdsätt för minskade klimatutsläpp och en hållbar trafiksituation.

Vi sätter välfärden först – i såväl kris som normalläge

Coronapandemin har påmint oss om hur viktigt välfärden är och att den måste värnas. Den är en grundförutsättning för att så många som möjligt ska kunna leva ett gott liv och åtnjuta verklig frihet att förverkliga sina drömmar och livsplaner. Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer att värna välfärden i såväl kris som normalläge. Detta återspeglas i såväl det förslag till budget som investeringsbudget som läggs i dag. Skattesänkningar finns inte på kartan.

Moderaterna i Umeå har under lång tid föreslagit en krona i sänkt skatt. Detta skulle i dagsläget kosta välfärden 294 miljoner kronor, vilket motsvarar mer än 2 000 heltidsplatser på förskolan, omkring 450 platser på vård- och omsorgsboenden eller mer än 600 undersköterskor.

Under pandemin har vi även sett värdet av att vi, med motstånd från Moderaterna, genomfört rätten till heltid för välfärdens personal i Umeå. Smittspridningen i äldreomsorgen i borgerligt styrda Stockholm, där man har en hög andel timvikarier, är ett varnande exempel. Goda arbetsvillkor räddar liv

I föreliggande budget fortsätter även införandet av rätten till heltid i Umeå kommuns verksamheter. Det är en jämställdhetsfråga, en viktig del i att säkerställa kontinuitet och trygghet i välfärden samt se till att vi kan fylla de framtida rekryteringsbehoven.

“Under pandemin har vi även sett värdet av att vi, med motstånd från Moderaterna, genomfört rätten till heltid för välfärdens personal i Umeå. Smittspridningen i äldreomsorgen i borgerligt styrda Stockholm, där man har en hög andel timvikarier, är ett varnande exempel. Goda arbetsvillkor räddar liv” säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

facebook Twitter Email