Umeå-modell tas fram för att underlätta lagföring av återvändande krigsförbrytare

Pressmeddelande
2019-11-25
Socialdemokraterna i Umeå

Socialdemokraterna vill att Umeå kommun, med det lagstöd som finns, ska verka för att rättsvårdande myndigheter ska kunna utreda och lagföra brott mot mänskligheten och krigsbrott begångna av personer som slagits för IS. Detta kan bl.a. ske genom informationsutbyte mellan socialtjänsten och Polismyndigheten.

Därför har individ- och familjenämnden initierat ett arbete med att ta fram en modell för hur Umeå kommun kan, om det blir aktuellt, underlätta rättsvårdande myndigheters arbete med att utreda och lagföra personer som kan misstänkas för brott mot mänskligheten, krigsbrott eller liknande efter att ha stridit för IS och därefter återvänt till Sverige.
– Det har begåtts allvarliga brott i IS namn och det kan förmodas att ett antal svenska medborgare har varit delaktiga i dessa brott. Sverige har en skyldighet att spåra upp, utreda och medverka till att förövare av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott kan ställas till ansvar och lagföras. Vi ser det som vårt ansvar att som kommun medverka till att så kan ske, säger Andreas Lundgren, ordförande för individ- och familjenämnden.
Individ- och familjenämnden har under våren 2019 gjort en inventering av hur kommuner runt om i Sverige arbetar med IS-återvändare och utifrån resultatet av denna tagit fram en modell som är anpassad till Umeås lokala förutsättningar. Umeå-modellen implementeras inom kort.

– Det finns i dagsläget inga tydliga indikationer på att personer som gjort sig skyldiga till brott efter att ha stridit för IS finns i Umeå eller kommer att återvända till Umeå. Vi vill dock vara proaktiva och ha en fungerande modell för att underlätta ett fungerande samarbete med rättsvårdande myndigheter. Vi vill att våra tjänstepersoner ska känna sig trygga med hur de kan agera så snart det framkommer uppgifter, inom exempelvis socialtjänstens verksamhet, som grundar misstanke om krigsbrott eller brott mot mänskligheten, säger Andreas Lundgren, ordförande för individ- och familjenämnden.

Umeåmodellen kommer att ha följande beståndsdelar:
• Handläggare som får en anmälan, aktualisering eller på annat sätt behöver hantera frågor kopplade till IS-återvändare, deras barn eller liknande, åläggs att söka kontakt med kommunens konsultationsforum mot våldsbejakande extremism för anvisningar om hur man ska gå vidare i det enskilda fallet.

• Som ett stöd för enskilda handläggare ska en vägledning, anpassad efter Umeå kommun, färdigställas, där handfasta råd angående juridiska aspekter blir belysta, bl.a. under vilka omständigheter sekretess kan brytas för att lämna information till exempelvis Polismyndigheten.

Kontakt för ytterligare information:

Andreas Lundgren
Ordförande för individ- och familjenämnden (S), vid Umeå kommun
andreas.lundgren@umea.se
070 – 330 63 24

facebook Twitter Email