Nytt förslag för att bekämpa kriminell etablering och organiserad brottslighet i Umeå

Umeå är Sveriges största kommun utan det Polismyndigheten kallar utsatta områden. Så ska det fortsätta vara. Då behöver vi ta kampen mot både brotten och deras orsaker, samt rusta samhället för att det ska hålla ihop. Därför föreslår vi nu en ny satsning för att förstärka Umeå kommuns arbete mot kriminell etablering, organiserad brottslighet och välfärdsbrottslighet. Förslaget presenterades av kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) under en intervju med Västerbottens-Kuriren.

Socialdemokraterna har under mandatperioden varit drivande för en kraftfull utbyggnad av det förebyggande arbetet i Umeå kommun, värnande av fritid och kultur, satsningar på skolframgång och insatser till unga i riskzon samt ambitionshöjningar i kampen mot drogerna, fusket och välfärdskriminaliteten.

Genom att trycka på rubrikerna nedan kan du läsa mer om vår politik och vad vi gjort sedan 2018 för att stärka arbetet mot målet om ett tryggt och hållbart Umeå – utan utsatta områden:

Samlat hela kommunens verksamhet och andra samhällsaktörer mot målet om ett tryggt Umeå – utan utsatta områden

Hela kommunen ska jobba för och samla samhället i arbetet för en trygg stad och kommun – utan utsatta områden.

Kommunfullmäktige antog 2020 vårt förslag om att ett av Umeå kommuns övergripande mål ska vara att förhindra framväxten av utsatta områden. Vi har sedan tidigare haft höga ambitioner för det förebyggande arbetet och byggandet av en trygg stad och kommun. 


Men med detta mål ges ytterligare stadga åt detta arbete. Målet understryker att trygghetsfrågorna ska genomsyra hela kommunens verksamhet och samverkan med andra samhällsaktörer.

Prioriterat kommunens resurser mot målet om ett starkt, jämlikt samhälle med god välfärd från barndom till ålderdom

Välfärdens behov av personal och resurser har fått gå före skattesänkningar. Viktigt  för att våra barn och unga ska kunna klara skolan och ges goda livschanser med egenmakt, försörjning och delaktighet i ett tryggt samhälle. Vi vet också att goda skolresultat är ett vaccin mot sociala problem. Läs mer här om vad vi gjort för att stärka skolan i Umeå.

Skyddat trygghetsarbetet och välfärden från skattesänkningar och nedskärningar

Medan vi rustat välfärden och tryggheten med de resurser som står till buds har Moderaterna (M) under hela mandatperioden föreslagit skattesänkningar. Om M fått igenom sin politik mellan 2018-2021 har Umeå kommun i år (2022) haft 198 miljoner mindre till välfärden och trygghetsarbetet. 

M:s målsättning är att sänka kommunalskatten med en krona

En medelinkomsttagare i Umeå får då ungefär en eller ett par fika på kafé mer i plånboken varje månad, men betalar ett högt med mindre resurser för trygghet och välfärd. 

I dagsläget skulle en sådan skattesänkning innebära att välfärden i Umeå förlorar 330 miljoner kronor vilket motsvarar mer än 2200 utbildningsplatser på gymnasiet eller mer än 550 grundskolelärare. 

För att finansiera sina förslag på sänkt skatt drar Moderaterna ned på trygghetsarbetet i sina budgetförslag. Prioriteringar spelar roll.

De har konsekvent i sina budgetar föreslagit nedskärningar på den hårt ansträngda individ- och familjenämndens budget med omkring 30 miljoner per budgetförslag. Det hade eliminerat socialtjänstens förebyggande arbete. 

I sin budget för 2021 föreslog M också en neddragning på den budgetpost under kommunstyrelsen som finansierar Umeå drog- och brottsförebyggande råd. Hade budgeten gått igenom fanns risk för att det skulle drabba UmeBrå.

Ökat bostadsbyggande för att säkra bostäder för alla i trygga stadsdelar utan segregation

Hela den fysiska planeringen av Umeå kommun är inriktad på att kommunen ska växa utan att segregation och sociala problem byggs in i staden – samtidigt som byggandet ska öka för att säkerställa bostäder för dagens och framtidens umebor. En långsiktig planering för att inte bygga in sociala problem i planeringen av staden och nya bostadsområden har förenats med åtgärder som ökat byggtakten i Umeå. Men vi är inte nöjda och vill se ett fortsatt arbete mot vårt mål om 2 000 nya bostäder årligen i Umeå. Vi vill för åren framöver komplettera strategierna med särskilt fokus på bland annat bostäder för unga. Att se till att människor har ett bra boende i trygga, trevliga stadsdelar med blandade boendeformer är centralt för att bygga en trygg stad och kommun.

Trygghetsmiljoner för uthållig utveckling av förebyggande arbete

Vi har infört ett särskilt trygghetsanslag (utvecklingsanslag för social hållbarhet) på 6 miljoner årligen som kommunens verksamheter ansöker om medel ur för att utveckla det förebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Tidigt förebyggande, satsningar på skolframgång, insatser mot unga som debuterar i kriminalitet och stöd till familjer

Vi har därför fördjupat samverkan mellan skola, socialtjänst, fritid och polis och nya metoder har implementerats, bland annat genom arbete med ungdomsteam, skolfältare och social insatsgrupp (SIG). Vi har byggt ut socialtjänstens stöd till föräldrar och till unga i riskzon för missbruk och kriminalitet. 

Stötta unga till utbildning och sysselsättning

Ett nytt projekt i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens regi har fått anslag för att jobba mot tonåringar och unga vuxna som inte går gymnasiet eller vuxenutbildning för att hitta vägar till motivation, utbildning och motverka hemmasittande och risk för destruktiva beteendemönster. 

Satsningar på meningsfull fritid och sysselsättning för unga

Under mandatperioden har vi arbetat hårt för att utveckla förebyggande arbetet, ett aktivt kultur- och fritidsliv och starka föreningar. Vi har etablerat en kulturskola som möter barn och unga runt om i kommunen och fortsatt värna de viktiga fritidsgårdarna i närområdena, stöttat aktörer som Fritidsbanken, satsat på kostnadsfria lovaktiviteter samt satsat på feriejobb för våra unga. 

Krafttag mot våldet och förstärkt stöd till tjej- och kvinnojouren

•Socialdemokraterna har bland annat drivit fram ökade medel till tjej- och kvinnojouren och ett ökat samarbete mellan jouren och kommunen i form av ett partnerskap (IOP). För att komma åt våldet mot kvinnor är det viktigt att arbeta med rätt hjälp och stöd men även tidigt med förebyggande insatser och medvetenhet om problemet. Av det skälet initierade vi arbetet med en kommunövergripande handlingsplan mot våld som senare antogs av kommunfullmäktige. Våldet är en fråga som berör hela samhället och människor i alla åldrar. 

Arbetat för ett tryggt och jämställt offentligt rum för alla umebor

Umeå kommun har ett långt arbete kring jämställd stadsplanering. Utifrån medvetenheten att det offentliga rummet utformning påverkar hur vi rör oss och upplever omgivningen så har vi arbetat hårt för att skapa en kommun som är trygg och välkomnande för alla. Det bygger på en helhet med blandade bostadstyper och upplåtelseformer i samma område, mötesplatser i närområdet och rekreationsmöjligheter som gör att boende träffas oavsett bakgrund och livssituation.

Förstärkt arbete mot prostitution och människohandel. 

Genom samarbetet mellan kommunens brottsförebyggande råd (UmeBrå), socialtjänsten och polisen har vi Socialdemokrater drivit på för att vi ska göra allt vi kan för att den organiserade brottsligheten inte ska få fäste i kommunen. Detta har bland annat lett till att Umeå varit den kommun i Sverige där man sett de största minskningarna av människohandel och prostitution.

Förstärkt kamp mot drogerna och mot välfärdsbrottslighet. 

Vi har förstärkt fokuset på kampen mot narkotika och välfärdsbrottslighet i kommunen och i samverkan med polisen. Vi vet att drogerna är en motor för grov brottslighet och att de som står för den grova brottsligheten även försöker tjäna pengar genom fusk, välfärdsbrottslighet och 
arbetslivskriminalitet. 

Byggt vidare på det starka samarbetet mellan kommunen och polisen. 

Forskningen är tydlig, samverkan för trygghet där olika aktörers resurser samordnas mot samma mål är vägen framåt. Vi har tecknat en ny samverkansöverenskommelse och nya medborgarlöften för att förstärka och fördjupa samverkan mellan kommun och polis för att bygga ett fortsatt tryggt Umeå.

Stöttat Polismyndighetens åtgärder med kameraövervakning i brottsbekämpande syfte

Vi har i Umeå kommun drivit hållningen att kommunen ska underlätta och medverka till att polisen kan sätta upp kameror när de bedömer att det behövs och har effekt – när kommunen kan bistå, exempelvis om en kamera behöver placeras på en kommunal fastighet. 

Vad kommunens egna verksamheter har vi nyligen initierat en ansökan om tillstånd för kameror på Dragonskolan, läs mer om detta här.

Trygghetsöverenskommelse för Ålidhem centrum – en modell vi vill expandera.

Vi har i Umeå kommun initierat arbetet med en trygghetsöverenskommelse för Ålidhem centrum som tecknades mellan skola, polis, fastighetsägare och butiksägare. Ett år efter överenskommelsens tecknande hade narkotikahandeln och butiksstölderna minskat och tryggheten ökat i det offentliga rummet. Vi vill använda denna modell i fler delar av Umeå, där det behövs och kan ge goda resultat. 

Ny satsning: lokal operativ samverkan mot organiserad brottslighet

Nu föreslår Socialdemokraterna att Umeå kommun växlar upp arbetet mot kriminaliteten och börjar använda sin verktygslåda i en långsiktig och permanent samverkan med andra myndigheter. Detta för att förhindra kriminell etablering och bekämpa grov brottslighet, fusk och välfärdskriminalitet.

– Det här är samma sätt som man i andra länder har använt för att bekämpa maffian, säger kommunalrådet Hans Lindberg (S), som presenterade förslaget under en intervju med Västerbottens-Kuriren.

Socialdemokraterna föreslår att kommunen i nära samverkan med Polismyndigheten ska utveckla en Umeå-modell för det som kallas lokal operativ samverkan (LOS). Förslaget innebär också att vi tillskjuter en halv miljon för anställande av ny specialistkompetens vid Umeå kommun för att skynda på etablerandet och utvecklandet av en Umeå-modell för LOS.

Metoden inom ramen för LOS liknar de arbetssätt som använts för att knäcka maffian i andra länder och mot arbetslivskriminalitet på nationell nivå i Sverige.

Vår uppfattning är att vi behöver en över tid uthållig och i stunden sanbbfotad samverkan med operativt fokus och informationsutbyte mellan myndigheter. Bara så kan vi nå bestående resultat.

En Umeå-modell för lokal operativ samverkan (LOS) mot organiserad brottslighet
  • Lokal Operativ Samverkan (LOS) är en samverkansmodell med operativt fokus för gemensam brottsbekämpning, med flera myndigheter som jobbar mot samma mål. Tanken med LOS är att använda flera olika myndigheters kunskap, information och lagliga befogenheter för att förhindra kriminell etablering och motverka organiserad brottslighet. 
  • Metoden kan liknas vid sådana arbetssätt som effektivt använts för att bekämpa maffia i andra länder och organiserad brottslighet och arbetslivskriminalitet på nationell nivå. 
  • Socialdemokraterna i Umeå föreslår nu att en Umeå-modell för LOS ska utvecklas av Umeå kommun i nära samverkan med Polismyndigheten och andra myndigheter.
  • Socialdemokraterna föreslår också att kommunen tillskjuter en halv miljon för anställande av särskild specialistkompetens vid kommunen för att förstärka arbetet med LOS och mot den grova brottsligheten.
Du kan också läsa mer om förslaget i Västerbottens-Kuriren:

Socialdemokraterna vill se samverkan mot brott i Umeå (Västerbottens-Kuriren, 2022-05-23)

Metoden hämtad från Norrköping (Västerbottens-Kuriren, 2022-05-23)

facebook Twitter Email