Arbetstagarnas röster behövs för att främja god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten!

Efter förslag från Socialdemokraterna har hållbarhetsutskottet vid Umeå kommun beslutat att förorda att samverkan ska ske med arbetsmarknadens parter i arbetet för god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten. Moderaterna och Centerpartiet ville att samverkan endast skulle ske med arbetsgivarna och röstade därför emot. Vi anser dock att arbetet för en hälsosam arbetsmiljö är en fråga där arbetstagarna måste kunna komma till tals. Vi säger nej till att stänga ut arbetstagarorganisationerna från inflytande!

Region Västerbotten, Länsstyrelsen och kommunerna i länet håller på att ta fram en gemensam avsiktsförklaring som ska fungera som ett stöd för dem i arbetet med att främja god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten.

I detta arbete kommer det att vara viktigt att samverka med Umeå Universitet och aktörer inom det civila samhället. Men givet att arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö också är centrala områden för att främja god, jämlik och jämställd hälsa, kommer också arbetsmarknadens parter att vara viktiga aktörer i detta arbete.

Som ett led i detta har Umeå kommun hållbarhets utskott beslutat efter förslag från Socialdemokraterna att föreslå ett förtydligande i avsiktsförklaringen i syfte att söka samverkan med arbetsmarknadens parter.

Arbetstagarnas röster behövs för att främja god, jämlik och jämställd hälsa och vi vägrar stänga ut dem från inflytande!

Det blev ett oenigt beslut då Moderaterna och Centern röstade emot till förmån för att samverkan för att främja hälsa i arbetslivet enbart skulle ske med näringslivet. Vi anser dock att en hälsosam arbetsmiljö är ett delat ansvar mellan arbetsgivar- och arbetstagarsidan och vi säger nej till att stänga ut arbetstagarorganisationerna från inflytande!

Arbetstagarorganisationerna har en lång tradition av att arbeta för en god arbetsmiljö, många gånger i motvind. Att ha enbart näringslivsorganisationer som bollplank och samverkansaktörer riskerar att frågor som är viktiga utifrån ett arbetstagarperspektiv inte lyfts.

Arbetstagarnas röster behövs för att främja god, jämlik och jämställd hälsa och vi vägrar stänga ut dem från inflytande!

facebook Twitter Email