Socialdemokraternas partikongress 22-24 mars i Örebro, ombud ska väljas

Den 22–24 mars 2019 håller Socialdemokraterna sin 40:e ordinarie partikongress på Conventum i Örebro. Kongressen kommer i huvudsak att behandla följande teman: utbildning, kompetensförsörjning och omställning samt partiet som organisation.

350 ombud ska väljas till partikongressen. Västerbottens län har 17 ombud, varav 3 ombud väljs från Umeå arbetarekommun.

Kongressen kommer att fokusera på två viktiga områden. Dels hur vi stärker Socialdemokraterna som modern folkrörelse och rustar oss inför framtiden. Dels på utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågorna som kommer vara avgörande framöver, inte minst för att klara integrationen, säger partisekreterare Lena Rådström Baastad.

Om kongressen

Arbetarekommunerna kommer att påverka innehållet i respektive temaområde genom ett öppet forum. Partistyrelsen tar sedan fram programtexter utifrån dessa inspel och förslagen skickas sedan ut till arbetarekommunerna på en remissrunda. På kongressen kommer sedan de av medlemmarna valda ombuden att slutgiltigt bestämma hur programtexterna ska se ut.

Umeå arbetarekommun kommer att bjuda in till ett representantskapsmöte den 17 december för att diskutera programtexterna som skickas ut på en remissrunda till arbetarekommunerna, då är också ombuden valda.

Planeringen inför kongressen har tagit stor hänsyn till partiorganisationen, och det arbete som genomförs under ett valår. Det handlar både om valrörelse och om efterarbetet att få ihop majoriteter i kommuner och landsting.

Umeå arbetarekommun har beslutat att val av ombud till kongressen ska ske genom brevröstning. Valet förrättas perioden 12 november t o m 25 november 24.00. Valhandlingar med kandidatpresentation skickas till alla medlemmar i Umeå arbetarekommun per brev.  Här nedan kan läsa om de kandidater som medlemmarna i Umeå arbetarekommun har nominerat.

Röstberättigad vid val av kongressombud är varje medlem som betalat sin medlemsavgift.

Din röst skickas in till:
Socialdemokraterna i Umeå
903 47  Umeå
eller så lämnas den direkt till partiexpeditionen på Umestan hus nr 4

Rösträkningen sker på distriktets expedition den 13 december 2018 och verkställs av partidistriktets personal

facebook Twitter Email