Ordinarie partikongress 22-24 mars i Örebro, ombud ska väljas

Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 40:e ordinarie partikongress hålls fredag till söndag, 22–24 mars 2019, på Conventum i Örebro.

När partiet samlas till den 40:e ordinarie partikongressen har det gått ett halvår sen de allmänna valen i september 2018, och det återstår två månader till valet till Europaparlamentet. Kongressen blir en viktig samling, där vi som organisation får möjlighet att komma samman efter ett valår, och ladda om inför ytterligare en valrörelse.

En kongress som genomförs året efter allmänna val, dvs 2019, ska – enligt stadgan – vara av ett mindre format sett till innehåll och omfattning. Det innebär att kongressen genomförs under en helg, och får ett tematiskt upplägg – där partistyrelsen beslutar om vilka delar som ska avhandlas under kongressen. Stadgan anger också att kongressen ska välja en valberedning för fyra år samt ett granskningsutskott. Eventuella fyllnadsval, till de organ som tillsätts av partikongress som hålls året innan allmänna val, tas också upp.

Kongressen kommer att behandla politiska och organisatoriska program, som partistyrelsen föreslår. Dessa kommer att skickas ut på remiss till partiorganisationen under hösten 2018, efter de allmänna valen. Det innebär att partistyrelsen valt att inte arbeta med allmän motionsrätt till denna kongress. En särskild ordning för remissförfarandet kommer presenteras i samband med att förslagen till programtexter antas av partistyrelsen.

350 ombud ska väljas till partikongressen. I varje partidistrikt väljs ett ombud för varje fullt tal motsvarande en trehundrafemtiondedel av partiets medlemsantal. Ombudsfördelningen bestäms av medlemsantalet per den 20 juli 2018.

Västerbottens län har 17 ombud, varav 3 ombud väljs från Umeå arbetarekommun.

Varje medlem har rätt att föreslå kandidater.
Skicka förslag till ombud till Umeå arbetarekommuns partiexpedition senast den 8 oktober 2018. e-post expen@umesosse.se eller med brev till
Socialdemokraterna i Umeå
903 47  Umeå

Umeå arbetarekommun har beslutat att val av ombud till kongressen ska ske genom brevröstning. Valet förrättas perioden 12 november t o m 25 november 24.00.
Valhandlingar med kandidatpresentation skickas till alla medlemmar i Umeå arbetarekommun per brev.

Röstberättigad vid val av kongressombud är varje medlem som betalat sin medlemsavgift.

Rösträkningen sker på distriktets expedition den 13 december 2018 och verkställs av distriktets personal

facebook Twitter Email