Det här är vår vi(s)ion över framtidens Umeå

Söndagen den 25 mars höll Socialdemokraterna i Umeå årsmöte och antog ett nytt kommunalpolitiskt handlingsprogram. Där fastslås våra visioner och mål för nästkommande mandatperiod, skriver Harriet Hedlund (S), ordförande för Umeå Arbetarekommun och Hans Lindberg (S) kommunstyrelsens ordförande i Umeå.

I handlingsprogrammet står det klart att Socialdemokraterna är löntagarnas parti. Under nästa mandatperiod vill vi se till att det i kommunens upphandlingar ställs krav på kollektivavtal och att kommunen och dess bolag inte använder sig av bemanningsföretag.

Vi vill skjuta till resurser så att alla tillsvidareanställda har rätt att arbeta heltid. Vi har hittills genomfört heltidsreformen inom vård och omsorg och vi vill successivt utöka denna. Vi vill även öka de fackliga organisationernas förtroendemannatid för att arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Ytterligare ett viktigt mål för nästa mandatperiod är att stärka och påskynda etableringskedjan – detta är avgörande för att vi ska klara kompetensförsörjningen och integrationen.
Vi vill anställa fler personer i välfärden, investeringar i välfärden ska prioriteras och säkerställa att välfärden drivs efter behov och i offentlig regi.
Välfärden måste vara god och tillgänglig i hela kommunen – såväl i centrala Umeå som på landsbygden.

En bra skola för alla är viktig för att bryta klassamhällets barriärer och se till att alla barn och unga kan fullfölja sina drömmar.

Det är en viktig del av vår gemensamma välfärd. Under nästa mandatperiod vill vi därför genomföra en kraftig utbyggnad av förskolan och grundskolan.
Vi vill ta fram strategier för att byskolorna ska hålla hög kvalitet och finnas kvar.

Vi vill också garantera skolbusskort till alla gymnasieelever i kommunala skolor och bredda gymnasieskolans programutbud, bland annat erbjuda ett humanistiskt program.
Rätten till bostad är ett fokusområde för oss när vi bygger Umeå.

Under föregående mandatperiod har byggandet mångdubblats upp till en nivå om cirka ett tusen nya bostäder årligen. Vi vill fortsätta på den inslagna vägen och se till att ha planberedskap för två tusen nya bostäder varje år. Vi vill också införa en byggbonus för seniorbostäder. Vår ambition är att det ska byggas mycket, men byggandet måste också vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart.

Nya bostadsområden ska vara välplanerade, bostadsrätter och hyresrätter ska blandas för att motverka segregation och de offentliga miljöerna ska vara trygga. Vi vill bygga ett hållbart, grönt folkhem. Därför vill vi också ta fram en åtgärdsplan för att göra Umeå kommun oberoende av fossila bränslen till 2030 genom utökad kollektivtrafik. Detta är en liten del av den politik vi går till val på. Umeå byggs bäst i gemenskap.

Harriet Hedlund (S)
ordförande för Umeå arbetarekommun

Hans Lindberg (S)
kommunstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email